PREUS I PAGAMENT

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament.

Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE MÀSTERS

MODALITATS DE PAGAMENT

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En el moment de fer la matrícula l’estudiant ha d’optar per una de les modalitats de pagament següents:

1 - Pagament únic domiciliat

La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

2 - Pagament únic amb targeta

El pagament es farà en el moment de realització de la matrícula.

3 - Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

  • El primer termini serà a partir del cinquè dia següent a la realització de la matrícula. Es cobrarà el 40% dels crèdits matriculats més les taxes administratives de caràcter no docent.
  • El segon termini serà el 15 de novembre de 2024. Es cobrarà el 30% dels crèdits matriculats.
  • El tercer termini serà el 27 de desembre de 2024. Es cobrarà el 30% restant dels crèdits matriculats.

4 - Préstec bancari:

La informació sobre el préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR) la pots consultar a:  https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR

La modalitat de pagament “Préstec bancari” comporta que l’estudiant autoritza a l’AGAUR a amortitzar totalment o parcialment el préstec en nom teu en els casos en què estigui justificat per a la correcta gestió de l’instrument de finançament.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la llei. En cas que sol·licitis la modalitat "Préstec bancari", la UdL pot cedir les dades a l’AGAUR i a l’entitat financera corresponent.

COM DOMICILIAR EL PAGAMENT

Has d'introduir les dades del compte en l'apartat corresponent de l’automatrícula.

Has de presentar a la secretaria del centre en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec. Aquest document es genera al finalitzar l’automatrícula en el primer any o bé si s’ha fet posteriorment un canvi de titular del compte.

Pots presentar aquest document a la secretaria del centre, preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari per a l'enviament de documentació corresponent al teu centre que trobaràs en l'apartat d'Estudiants UdL; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

La matrícula que per qualsevol causa, s’hagi d’abonar fora del pagament per terminis i amb posterioritat al tercer termini establert en el punt 3, s’haurà de pagar a través de l’aplicació Gestió de Rebuts mitjançant pagament online amb targeta o amb rebut no domiciliat en qualsevol de les entitats bancàries que s’indiquin en el document de cobrament.

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament pots modificar-les mitjançant el model M2 (seu electrònica), i l’has de presentar a la secretaria del centre amb una antelació mínima de quinze dies al segon o al tercer termini de pagament. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una nova ordre de domiciliació SEPA signada per la persona titular del compte en el supòsit que aquesta hagi canviat.

TITULACIONS DE GRAUS DE 180 CRÈDITS

Els estudiants que en els darrers cinc cursos hagin obtingut alguna de les titulacions de grau de 180 crèdits, incloses al Decret de preus públics, han d'abonar, per als primers 60 crèdits matriculats per primera vegada, l'import equivalent al preu establert en aquest Decret per al grau en què s'han titulat.

PROCEDIMENT I EFECTES DE L’IMPAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament, la Universitat li aplicarà el recàrrec corresponent d’acord amb els percentatges següents:

  • Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.
  • Entre els dos i quatre mesos, el 10% de recàrrec.
  • A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.

L’import d’aquests recàrrecs s’ha d’abonar amb independència que amb posterioritat a la comunicació s’obtingui una beca o ajut.

La Universitat comunicarà a l’estudiant a l'adreça de corrreu electrónic institucional (......@alumnes.udl.cat), facilitada als estudiants en formalitzar la matrícula de primer curs, que té rebuts pendents els quals haurà de descarregar de l'aplicació Gestió de Rebuts i formalitzar el pagament abans de la data de venciment que s'india en el mateix rebut.

L’import d’aquests recàrrecs s’ha d’abonar amb independència que amb posterioritat a la comunicació s’obtingui una beca o ajut.

Transcorregut el termini de dos mesos, l’estudiant que no hagi fet efectiu el pagament haurà de descarregar-se un nou rebut de l’aplicació de Gestió de Rebuts que inclourà el recàrrec corresponent, depenent del termini transcorregut.

En el moment que la Universitat faci la comunicació per impagament a l’estudiant, la seua matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.

Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.

Aquesta normativa econòmica de la matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.