COM FER LA MATRÍCULA

 

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS

1. ADMISSIÓ AL MÀSTER   

Podràs consultar la resolució d’admissió publicada al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web del màster.

Quan t’admetin al màster rebràs un correu on t’indicaran com podràs accedir a la matrícula.

 

2. ACCÉS A LA MATRÍCULA   

2.1. Credencials d'accés

 • Si ja has cursat estudis a la Universitat de Lleida i has accedit al Campus Virtual, pots usar les mateixes credencials. Si no les recordes, pots recuperar-les a https://gcu.udl.cat/
 • En cas que no hagis estudiat mai a la UdL o que tinguis  problemes amb les credencials, pots usar les que has rebut en el correu d’acceptació al màster, que únicament seran vàlides per a la matrícula:
 • Usuari: el que s’indica en el correu
 • Contrasenya: cal crear-la a https://gcu.udl.cat/restablircredencial

2.2. Lloc web de matrícula

Un cop hagis generat la teva contrasenya, podràs matricular-te a http://automatricula.udl.cat  especificant l’usuari.

Has d’accedir a partir de l’hora indicada per a la teva cita, si el teu període de matrícula encara no està vigent s’indicarà a l’intentar accedir.

 

3. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través del: Calendari per a estudiants de nou accés

Contacteu amb el centre on s’imparteix la titulació per qualsevol altra informació Escoles, Facultats i Centres adscrits

 

4. AUTOMATRÍCULA

Amb caràcter general, la matrícula es fa pel sistema d’automatrícula i es realitza accedint per Internet a:

http://automatricula.udl.cat

Si per qualsevol motiu no podeu fer l’automatrícula us podreu matricular de forma presencial demanant cita prèvia amb la secretaria del vostre centre: Escoles, Facultats i Centres adscrits.

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

També podeu consultar l’apartat corresponent de FAQS.

Modificacions de matrícula:

Al calendari de matrícula s’indiquen els dies en els quals podreu realitzar les modificacions de la matrícula.

Durant aquests dies podreu fer la modificació accedint per internet a l’adreça http://automatricula.udl.cat

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics publicat al DOGC.

Estan exclosos de pagar la taxa de modificació els estudiants que es trobin en qualsevol de les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

Segona especialitat:

La segona especialitat s'ha de fer abans de finaltizar el màter i requereix l'autorització del degà o degana o el director o directora del centre. En el formulari de preinscripció del màster hi ha un apartat on es pot indicar això, en cas que no ho indiquessis contacta amb la secretaria del centre on s'imparteix el màster.

Pràctiques acadèmiques externes curriculars:

Tal com indica la Normativa de pràctiques acadèmiques externes, els estudiants no podran iniciar les estades de pràctiques acadèmiques externes a les entitats si prèviament no s’ha signat i està vigent el corresponent conveni de cooperació educativa o addenda i, igualment, fins que les tres parts (tutors  de l’entitat i de la UdL i estudiant) no tinguin el corresponent projecte formatiu específic degudament signat per cada una d’elles. Sense el compliment d’ambdós condicions l’estada de l’estudiant en una entitat no es considerarà emparada per la Universitat de Lleida, i, per tant, aquesta no es farà responsable de cap incidència que se’n derivi.

Els estudiants han de tenir el número de seguretat social abans de matricular les assignatures de pràctiques acadèmiques externes, sense el qual no podran iniciar-les.

Tràmits a realitzar per conèixer el vostre número de la SS o per obtenir-lo:

 1. Consultar el número de la Seguretat Social si ja el teniu assignat: a través de l’área personaldel Portal Importass o a través del servei Acreditación del Número de la Seguridad Social
 1. Sol·licitar el número de la Seguretat Social: pots fer-ho a través del Portal Importass en el servei Solicitar el Número de la Seguridad Socialo a través del servei Enviar una solicitud

Per sol·licitar el número de la Seguretat Social has d’informar el teu DNI, les teves dades de contacte (telèfon mòbil i e-mail) i el teu domicili habitual.

El tràmit a través del Portal Importass requereix disposar d’algun dels següents mètodes d’identificació: Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe. Tot i que dona l’opció d’identificar-te mitjançant SMS, aquesta opció no es vàlida si no disposes del número de la Seguretat Social i, per tant, no es pot usar per sol·licitar el número d’afiliació, solament per notificar canvis. Per aquesta via, rebràs una notificació de la resolució en un termini entre 48 hores i 10 dies.

Si no disposes de Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe, hauràs de tramitar la petició a través de Enviar una solicitud. En aquest cas, el tràmit s’ha de fer amb un dispositiu que tingui càmera per fer-te una fotografia (ordinador, mòbil…) per comprovar la teva identitat. 

A més, hauràs d’omplir la Solicitud de número de la Seguridad Social y variación de datos (Modelo TA.1) . Per aquesta via, el termini de resolució màxima és de 45 dies, per la qual cosa es recomana fer la sol·licitud amb suficient temps d’antelació per tenir el número en el moment de la matrícula.

Informació per Alumnes regulars estrangers.

3. Sol·licitar el número de la Seguretat Social presencialment en una oficina de la Tresoreria General de la SS (prèvia sol·licitud de cita). Es necessita el DNI, el NIE o el passaport.

Tota la informació la teniu a la página web: Informació per a alumnes de practiques formatives  

La UdL gestionarà l’alta i la baixa dels estudiants en pràctiques acadèmiques externes a la Seguretat Social, quan s’escaigui.

L’estudiant ha d’informar el tutor acadèmic de forma immediata dels dies d’absència programada, així com els dies que no hagi pogut assistir a les pràctiques amb motiu de la baixa, de conformitat amb el que disposa la disposició cinquanta-dosena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre).

Els centres de pràctiques poden establir requisits vacunals específics d’obligat compliment per als estudiants de les titulacions de Ciències de la Salut.

 

5. LLEGIU ATENTAMENT LA INFORMACIÓ

Llegiu atentament aquestes instruccions i l’apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

 

 6. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

7. EN CAS QUE DEMANEU BECA

Consulteu l’apartat  Excempcions i bonificacions.

 

8. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Un cop feta la matrícula us apareixeran els documents que heu de descarregar:

 • Justificant de matrícula: inclou les assignatures matriculades, el tipus de matrícula i descomptes aplicats, la manera de pagament de l’import de la matricula i la data de venciment dels rebuts, en cas de tenir-los domiciliats en terminis. Conserveu el justificant per qualsevol incidència que pugui passar.
 • Ordre de domiciliació bancària o mandat SEPA: es genera es cas d’haver informat el compte bancari o haver-ne modificat les dades del titular i es generi un rebut domiciliat. El titular del compte bancari cal que signi l’ordre de domiciliació. Aquest document cal presentar-lo a la Secretaria abans de 10 dies a comptar des del moment de la matrícula, si no la matrícula no es considerarà completada.

Més informació: Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

 

9. QUÈ HAS DE FER SI VOLS ANUL·LAR LA MATRÍCULA

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de presentar la sol·licitud d’anul·lació per la seu electrònica . Cal presentar el document M1-Anul·lació de la seu electrònica.

És important que consulteu en l'apartat de Modificacions el termini i les causes que comporten la devolució de l’import pagat així com els efectes econòmics a l'apartat  de Preus i Pagaments.

També podeu consultar l’apartat de FAQS.

 

10. QUÈ HAS DE FER SI VOLS MODIFICAR LA MATRÍCULA

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que s'estableixen en els Calendaris de matricula.

Els estudiants que ja tenen la contrasenya podran fer la modificació a través de l'aplicatiu de la matrícula.

Consulteu l'apartat de Modificacions.

 

11. CARNET UdL   

Tot l’estudiantat de nou ingrés matriculat a la Universitat de Lleida pot obtenir el Carnet Universitari.

Quan és pot sol·licitar:

El període d'emissió serà del 12 al 25 de setembre.

* Període vàlid per als punt d'emissió situats a la ciutat de Lleida.

Com sol·licitar-ho:

Serà necessari sol·licitar cita prèvia orientativa, seleccionant un dels punts d'emissió, dia i franja horària. (p.e. 1/10 de 10:00 a 10:30).

> Reseva la teva cita 

Què necessito:

No és necessari portar cap fotografia, ni omplir cap document. L'únic requisit és haver formalitzat ja la matricula.

Les persones encarregades de la emissió, us sol·licitaran el vostre nom i cognoms, comprovaran que ja heu formalitzat la matricula i utilitzant una tauleta capturaran la fotografia que s'inclourà en el carnet.

On podré sol·licitar el carnet:

Els punts d'emissió on poder recollir el teu Carnet Universitari son el següents

Campus

Espai reservat

Campus Cappont

Vestíbul de l'edifici Polivalent 1. c/ Jaume II, 71

Campus Ciències de la Salut

Seminari S.05 de l'edifici de la Facultat de Medicina, davant de la sala d'estudis

Campus Rectorat

Sala de reunions 0.32.1 de la Facultat de Lletres

Campus CAFIV (ETSEA)

Sala de Juntes. Edifici A

Campus Igualada

Oficina Santander 2458 de Rambla de San Isidre, 1

Els horaris d'emissió seran de:

 • Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • Dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 hores ( Exclusiu Cappont i ETSEA )

Mes informació: Carnet UdL

 

12. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: https://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat

ESTUDIANTS DE CONTINUACIÓ

1. ACTIVEU EL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC  

Abans de fer l’automatrícula heu de tenir activat el compte de correu electrònic de la Universitat de Lleida. En el supòsit que no el tingueu activat ho podreu fer seguint les instruccions de l’enllaç següent: Ajuda Campus Virtual

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar a Portal de Serveis TIC-Confluence-UdL.

El correu electrònic institucional (@alumnes.udl.cat) és el que cal utilitzar per a comunicar-vos amb la Universitat (professorat, secretaria, altres), ja que us identifica com a estudiants. 

 

2. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través del: Calendari per a estudiants de continuació

Contacteu amb el centre on s’imparteix la titulació per qualsevol altra informació Escoles, Facultats i Centres adscrits

 

3. AUTOMATRÍCULA

Es realitza accedint per Internet a:  http://automatricula.udl.cat

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

Si per qualsevol motiu no podeu fer l’automatrícula us podreu matricular de forma presencial demanant cita prèvia amb la secretaria del vostre centre: Escoles, Facultats i Centres adscrits.

També podeu consultar l’apartat corresponent de FAQS.

Modificacions de matrícula:

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que s'estableixen en els Calendaris de matricula.

Durant aquests dies podreu fer la modificació accedint per internet a l’adreça http://automatricula.udl.cat

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics publicat al DOGC.

Estan exclosos de pagar la taxa de modificació els estudiants que es trobin en qualsevol de les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

Segona especialitat:

La segona especialitat s'ha de fer abans de finaltizar el màter i requereix l'autorització del degà o degana o el director o directora del centre. En el formulari de preinscripció del màster hi ha un apartat on es pot indicar això, en cas que no ho indiquessis contacta amb la secretaria del centre on s'imparteix el màster.

Pràctiques acadèmiques externes curriculars:

Tal com indica la Normativa de pràctiques acadèmiques externes, els estudiants no podran iniciar les estades de pràctiques acadèmiques externes a les entitats si prèviament no s’ha signat i està vigent el corresponent conveni de cooperació educativa o addenda i, igualment, fins que les tres parts (tutors  de l’entitat i de la UdL i estudiant) no tinguin el corresponent projecte formatiu específic degudament signat per cada una d’elles. Sense el compliment d’ambdós condicions l’estada de l’estudiant en una entitat no es considerarà emparada per la Universitat de Lleida, i, per tant, aquesta no es farà responsable de cap incidència que se’n derivi.

Els estudiants han de tenir el número de seguretat social abans de matricular les assignatures de pràctiques acadèmiques externes, sense el qual no podran iniciar-les.

Tràmits a realitzar per conèixer el vostre número de la SS o per obtenir-lo:

 1. Consultar el número de la Seguretat Social si ja el teniu assignat: a través de l’área personaldel Portal Importass o a través del servei Acreditación del Número de la Seguridad Social
 2. Sol·licitar el número de la Seguretat Social: pots fer-ho a través del Portal Importass en el servei Solicitar el Número de la Seguridad Socialo a través del servei Enviar una solicitud

Per sol·licitar el número de la Seguretat Social has d’informar el teu DNI, les teves dades de contacte (telèfon mòbil i e-mail) i el teu domicili habitual.

El tràmit a través del Portal Importass requereix disposar d’algun dels següents mètodes d’identificació: Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe. Tot i que dona l’opció d’identificar-te mitjançant SMS, aquesta opció no es vàlida si no disposes del número de la Seguretat Social i, per tant, no es pot usar per sol·licitar el número d’afiliació, solament per notificar canvis. Per aquesta via, rebràs una notificació de la resolució en un termini entre 48 hores i 10 dies.

Si no disposes de Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe, hauràs de tramitar la petició a través de Enviar una solicitud. En aquest cas, el tràmit s’ha de fer amb un dispositiu que tingui càmera per fer-te una fotografia (ordinador, mòbil…) per comprovar la teva identitat.

A més, hauràs d’omplir la Solicitud de número de la Seguridad Social y variación de datos (Modelo TA.1) . Per aquesta via, el termini de resolució màxima és de 45 dies, per la qual cosa es recomana fer la sol·licitud amb suficient temps d’antelació per tenir el número en el moment de la matrícula.

 Informació per Alumnes regulars estrangers.

Sol·licitar el número de la Seguretat Social presencialment en una oficina de la Tresoreria General de la SS (prèvia sol·licitud de cita). Es necessita el DNI, el NIE o el passaport.

Tota la informació la teniu a la página web: Informació per a alumnes de practiques formatives 

 

La UdL gestionarà l’alta i la baixa dels estudiants en pràctiques acadèmiques externes a la Seguretat Social, quan s’escaigui.

L’estudiant ha d’informar el tutor acadèmic de forma immediata dels dies d’absència programada, així com els dies que no hagi pogut assistir a les pràctiques amb motiu de la baixa, de conformitat amb el que disposa la disposició cinquanta-dosena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre).

Els centres de pràctiques poden establir requisits vacunals específics d’obligat compliment per als estudiants de les titulacions de Ciències de la Salut.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior (per exemple, que teniu dret a un nou descompte en la matrícula, que voleu sol·licitar la matrícula parcial, ...).

 Consulteu l’apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

 

5. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

6. EN CAS QUE DEMANEU BECA

Consulteu l’apartat  Excempcions i bonificacions.

 

7. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Un cop feta la matrícula us apareixeran els documents que heu de descarregar:

 • Justificant de matrícula: inclou les assignatures matriculades, el tipus de matrícula i descomptes aplicats, la manera de pagament de l’import de la matricula i la data de venciment dels rebuts, en cas de tenir-los domiciliats en terminis. Conserveu el justificant per qualsevol incidència que pugui passar.
 • Ordre de domiciliació bancaria o mandat SEPA: es genera es cas d’haver informat el compte bancari o haver-ne modificat les dades del titular i es generi un rebut domiciliat. El titular del compte bancari cal que signi l’ordre de domiciliació. Aquest document cal presentar-lo a la Secretaria abans de 10 dies a comptar des del moment de la matrícula, si no la matrícula no es considerarà completada.

Totes les persones que tinguin pendent d'entregar aquesta ordre de domiciliació no podran accedir a la plataforma d'automatrícula per a realitzar modificacions de matrícula ni accedir a la matrícula del curs següent.

Més informació: Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

 

8. QUÈ HAS DE FER SI VOLS ANUL·LAR LA MATRÍCULA

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de presentar la sol·licitud d’anul·lació per la seu electrònica . Cal presentar el document M1-Anul·lació de la seu electrònica.

És important que consulteu en l'apartat de Modificacions el termini i les causes que comporten la devolució de l’import pagat així com els efectes econòmics a l'apartat  de Preus i Pagaments.

També podeu consultar l’apartat de FAQS.

 

9. QUÈ HAS DE FER SI VOLS MODIFICAR LA MATRÍCULA

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que s'estableixen en els Calendaris de matricula.

Els estudiants que ja tenen la contrasenya podran fer la modificació a través de l'aplicatiu de la matrícula.

 

10. CARNET UdL

Si encara no desposeu del carnet consulteu la següent informació:

Quan és pot sol·licitar:

El període d'emissió serà del 12 al 25 de setembre.

* Període vàlid per als punt d'emissió situats a la ciutat de Lleida.

Com sol·licitar-ho:

Serà necessari sol·licitar cita prèvia orientativa, seleccionant un dels punts d'emissió, dia i franja horària. (p.e. 1/10 de 10:00 a 10:30).

> Reseva la teva cita 

Què necessito:

No és necessari portar cap fotografia, ni omplir cap document. L'únic requisit és haver formalitzat ja la matricula.

Les persones encarregades de la emissió, us sol·licitaran el vostre nom i cognoms, comprovaran que ja heu formalitzat la matricula i utilitzant una tauleta capturaran la fotografia que s'inclourà en el carnet.

On podré sol·licitar el carnet:

Els punts d'emissió on poder recollir el teu Carnet Universitari son el següents

Campus

Espai reservat

Campus Cappont

Vestíbul de l'edifici Polivalent 1. c/ Jaume II, 71

Campus Ciències de la Salut

Seminari S.05 de l'edifici de la Facultat de Medicina, davant de la sala d'estudis

Campus Rectorat

Sala de reunions 0.32.1 de la Facultat de Lletres

Campus CAFIV (ETSEA)

Sala de Juntes. Edifici A

Campus Igualada

Oficina Santander 2458 de Rambla de San Isidre, 1

Els horaris d'emissió seran de:

 • Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • Dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 hores ( Exclusiu Cappont i ETSEA )

Informació sobre el carnet d'estudiant: Carnet UdL

 

11. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: https://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat