Càtedres Universitat - Empresa

Universitat de Lleida

Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords durables de Col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o Institucions. Són instrument ideals per:

- Establir línies de treball conjuntes.
- Assessorament en innovació, desenvolupament i formació.
- Acollir projectes compartits
- Coordinar grups d’investigadors per desenvolupar projectes multidisciplinaris i integradors
- Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos específics, que no formin part de la docència reglada de la Universitat.
- Ajudar a l’empresa o institució a cercar professionals i tecnologies adients a les seves necessitats.
 
La Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida va ser creada l’any 2005 a instàncies del Departament de Filologia Catalana i Comunicació, aprovada en el Consell de Govern del dia 1 de febrer del 2005. L’objectiu principal de la Càtedra d’Estudis Occitans és vehicular les qüestions relatives a la llengua i la filologia occitanes a la Universitat de Lleida.

La Càtedra d’Estudis Occitans és el resultat de la consolidació de la docència i la recerca sobre la llengua i la literatura occitanes a la Universitat de Lleida, que s’inicia durant els anys vuitanta i que es consolida en els decennis posteriors. L’activitat actual sobre l’occità de la Càtedra és indissociable de l’existència del Grau d’Estudis Catalans i Occitans que ofereix la Universitat de Lleida. Aquest grau universitari, que va començar la singladura durant el curs acadèmic 2008-2009, és l’únic de tot l’Estat espanyol que permet accedir a una titulació superior de filologia catalana i occitana.

L’evolució de la Càtedra d’Estudis Occitans va unit a la progressiva consolidació de la docència sobre la llengua i la literatura occitanes que s’ha dut a terme a la Universitat de Lleida. La presència puntual de matèries d’occità a la Facultat de Lletres ara fa ja un quart de segle, va ser seguida per una implantació sòlida de la llengua occitana (específicament, de la varietat aranesa) a la Facultat de Ciències de l’Educació fa més d’una dècada, que ha precedit la creació del Grau en Estudis Catalans i Occitans un altre cop a la Facultat de Lletres.

DIRECTOR: Aitor Carrera i Baiget.

Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
ceo@filcat.udl.cat
+34 973 003466

WEB: www.catedradestudisoccitans.udl.cat

La Càtedra UNESCO és el nucli central del treball solidari en xarxa, per compartir estudis, experiències i propostes, de metodologia d'actuació (com la del Pla Base), entre professionals de la ciutat, ens locals, i les Universitats.

La Càtedra UNESCO desenvolupa una xarxa solidària de professionals de la ciutat, de més de 100 ciutats intermèdies del món (CIMES), amb unes 8 Universitats de diversos continents. Perquè es generi un desenvolupament integral, més humà, harmònic, equilibrat i sostenible millorant la urbanització mundial. Ja que aquestes ciutats intermèdies i petites contenen la major proporció de població urbana del planeta. A més en el seu rol d’intermediació es basa una urbanització més oberta a les relacions urbanes rurals i globals locals.

DIRECTOR: Josep Mª Llop Torné (F. Lletres, D. Geografia i Sociologia)

Edifici del Rectorat (Aula 3.35)
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

jmllop@geosoc.udl.cat
+34 973 702175

WEB: www.ceut.udl.cat

La Càtedra d'Empresa Familiar de la UdL es va crear a mitjans de l’any 2011 amb la finalitat de fomentar la docència i la investigació per un millor coneixement de l'empresa familiar entre docents i estudiants.

La Càtedra té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, problemàtica i perspectives de les empreses familiars des de tots els punts de vista que s'estimin rellevants, ocupant-se de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d'investigació que contribueixin a millorar la formació dels alumnes en aquesta matèria. Donat el caràcter multidisciplinari de la mateixa, s'imparteix en coordinació amb els plans d'estudi de grau elaborats en Facultats i Escoles, com les d'Agrònoms, Politècnica, Dret i Economia.


DIRECTOR: José Luís Gallizo (FDE, Dept. AEGERN)

Campus de Cappont
Facultat de Dret i Economia
C/ Jaume II
E-25001 Lleida

gallizo@aegern.udl.cat
+34 973 702000

WEB: www.catedraef.udl.cat

La Càtedra Màrius Torres (CMT) és fruit de la col·laboració entre l’Aula Màrius Torres i la Universitat de Lleida, i és impulsada per un grup de professors del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL, dedicats a l’estudi de la literatura catalana contemporània i interessats en l’aplicació de les noves tecnologies a la conservació i difusió del patrimoni cultural.

Les seves principals línies d'actuació són: Activitats, com ara jornades, exposicions, conferències, cursos i seminaris; publicacions, amb diverses col·leccions, i recerca sobre literatura contemporània en llengua catalana, amb especial atenció al patrimoni literari.


DIRECTOR: Joan Ramon Veny (Departament de Filologia Catalana, Facultat de Lletres)

Edifici del Rectorat (Despatx 2.33)
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

cmt@cmt.udl.cat
+34 973 003469

WEB: www.catedramariustorres.udl.cat

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banc de Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.

DIRECTOR: Jose Manuel Alonso Martínez (Departament d'Economia i Empresa)

Campus de Cappont
Av.  Jaume II, 71 (Despatx 0.22)
25001 Lleida

catempren@udl.cat
infocatempren@udl.cat
+34 973 703 346

WEB: www.catedraemprenedoria.udl.cat

La Càtedra “Educació i Adolescència” és un espai basat en l’anticipació i detecció de noves necessitats que afecten a l’adolescència, per tal de promoure la recerca i la innovació educativa i atendre aquestes necessitats de manera eficaç, eficient i sostenible. Un fòrum per a identificar i prioritzar les necessitats dels adolescents a les que han de fer front els centres educatius, i per a potenciar la recerca i innovació educativa per a donar-hi resposta des dels eixos reconeguts per la comunitat científica.

Les principals funcions de la Càtedra són la recerca, la formació, i la transferència.

Recerca: potenciar la recerca aplicada per contribuir a la creació de marcs de referència científics i transformar-los en recursos per a l’acció educativa de la població adolescent al voltant de quatre temàtiques prioritàries – convivència en els centres educatius, promoció de la salut, adolescència i família i Tecnologies de la informació i de la Comunicació (TIC) -

Formació: impulsar i fomentar la formació inicial i permanent de joves investigadors en la temàtica d’adolescència i educació a través de la convocatòria de beques vinculades a projectes de recerca i, reconeixent els mèrits i el talent d’aquells estudiants que han desenvolupat TFG i TFM sobre les temàtiques prioritàries de la Càtedra.

Transferència: traslladar i divulgar els resultats dels projectes de recerca realitzats fent difusió dels productes generats a tota la ciutadania, als professionals interessats en la temàtica, a les famílies, als mateixos adolescents i a les institucions i organismes públics i privats.

Per abordar aquestes funcions, la Càtedra pretén esdevenir un instrument sòlid al servei de l’adolescència que creix, aprèn i s’educa en els àmbits de l’educació formal i no formal, així com al servei dels professionals que hi treballen. En aquest sentit, la Càtedra s’identifica amb quatre grans trets que de forma transversal caracteritzen i identifiquen les senyes d’identitat en les seves funcions:
 • Aplicabilitat a la recerca: per transformar els marcs de referència científics en recursos que millorin l’acció educativa de la població adolescent.
 • Veu de l’adolescència: per identificar i prioritzar les necessitats dels adolescents, involucrant-los i fent-los partícips, per tal que assumeixin les seues responsabilitats als centres educatius.
 • Pràctiques basades en evidències científiques: per contribuir a desenvolupar pràctiques educatives fonamentades en processos de recerca.
 • Educació formal i educació no formal: per atendre tots els contextos educatius durant l’adolescència que són l’escenari i el context de convivència fonamental en aquesta etapa.

 
La Càtedra està liderada per la Universitat de Lleida i neix de la suma d’esforços entre la Universitat de Lleida i els Departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya com a reconeixement a Abel Martínez Oliva, docent que va morir per l’agressió d’un adolescent en un centre educatiu.

Directora: M. Àngels Balsells Bailón
balsells@pip.udl.cat
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
C. Jaume II, 71
Despatx 0.22
25001 Lleida

Web: http://www.educacioiadolescencia.udl.cat

La Càtedra d’Innovació Social pretén, com a missió, generar nou valor en l’acció social del territori a partir de la recerca i la formació, mitjançant el diàleg, la participació social i la reflexió, la transmissió de coneixements, amb espais creatius i aliances entre els diferents agents socials.

La Càtedra d’Innovació Social com a visió estratègica vol ser un espai basat en l’anticipació i detecció de noves necessitats socials, ha de facilitar i promoure solucions que siguin noves i alhora eficaces, eficients i sostenibles. Noves idees que funcionin per aconseguir els objectius socials.

Una plataforma d’intercanvi entre els agents implicats, institucions, entitats, empreses, administracions, universitats i beneficiaris, apostant pel desenvolupament del talent que tenen totes les persones
Les principals funcions i objectius de la Càtedra:
 1. Generar valor, innovació, creativitat i referència en l’àmbit social
 2. Difondre i transmetre coneixement sobre acció social
 3. Impulsar recerques en l’àmbit i els models de la innovació social
 4. Promocionar el diàleg social i la reflexió compartida en l’àmbit de l’acció social per tal de:
 5. Anticipar necessitats socials i abordar nous reptes de la societat actual
 6. Sensibilitzar la societat vers la rellevància de la innovació per la competitivitat i la qualitat de vida.
 7. Elaborar propostes de futur en l’àmbit del territori
 8. Establir noves sinèrgies entre universitat – entitats – ajuntament – empreses.

DIRECTOR: Carles Alsinet
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus de Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida

alsinet@pip.udl.cat

WEB: www.innovaciosocial.udl.cat

La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (UdL-ASISA) integrada al grup de recerca consolidat GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura) planteja una recerca interdisciplinar que vertebra els àmbits socials de l’educació i de la salut, a través de diversos eixos transversals: la interculturalitat, la qualitat de vida, les relacions intergeneracionals i la perspectiva del gènere. L’activitat científica es vertebra en relació amb la recerca bàsica i aplicada, així com la seva difusió i transferència de coneixements, tenint en compte una participació molt activa i/o lideratge en accions formatives de màsters i doctorats vinculats a les línies de recerca del grup (Doctorats: Educació, Societat i Qualitat de Vida; Salut; Màsters Universitaris: Recerca Educativa, Recerca en Salut, Ciències de la Infermeria, Migracions, etc.). El nostre objectiu és desenvolupar aquesta línia d’internacionalització i transferència a la societat.

Les dues grans línies de recerca, que s’imbriquen entre sí, són:
 
 • "Salut i Qualitat de Vida": immigració, interculturalitat, cuidadors/es, gènere, professionals de la salut, mediació i resolució de conflictes, sociologia de l’oci i de l’esport, envelliment actiu i educació, etc.
 • "Societat i Educació": sociologia de l’educació intercultural, escola rural, gènere –socialització preventiva de la violència de gènere-, conflicte (negociació i mediació), comunitats d’aprenentatge, socialització, sociabilitat, valors, gent gran, construcció de la identitat (transformació, construcció, narrativitat i recreació socials dels subjectes i els col·lectius), processos de construcció culturals, participació, ciutadania i desenvolupament comunitari, etc.
Aquestes dues grans línies s’interrelacionen bàsicament (no únicament) a través d’uns eixos transversals en la recerca i en la transferència de coneixement:
 • "Relacions interculturals"
 • "Relacions intergeneracionals"
 • “Perspectiva de gènere”
 • “Conflictologia” (mediació i resolució de conflictes)
 • "Nova ruralitat"
 • A més d’una atenció destacada, també transversal, de la Formació Contínua: com a docència i recerca en relació amb els temes mencionats i altres qüestions relacionades amb la cultura de la empresa (stakeholders, responsabilitat social corporativa, tercer sector, gestió alternativa de conflictes i negociació, etc.).
DIRECTOR: Fidel Molina Luque
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Despatx 3.10

molina@geosoc.udl.cat 

WEB: http://www.gesec.udl.cat
La càtedra d'escacs, educació i desenvolupament cognitiu té la finalitat de contribuir a difondre la pràctica dels escacs en el sistema educatiu i la societat en general.

La càtedra col·labora amb l'Observatori Escacs i Educació de la Universitat de Girona, la Federació Catalana d'Escacs, el Departament d'Ensenyament i amb el grup de Neurociència Educativa de la Universitat de Graz (Àustria).

Més concretament, la càtedra té com a objectius principals:

1) La introducció dels escacs en el currículum educatiu com a recurs útil per potenciar el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament lògico-matemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta.
2) Assessorar a l’administració educativa en quan a la introducció del joc i el desplegament curricular dels escacs.
3) Potenciar l’ús i el coneixement didàctic dels escacs en els estudis de les facultats d’educació i la seva integració en el currículum.
4) Establir una línia de recerca centrada en determinar la influència i interrelació dels escacs amb el rendiment acadèmic i determinats factors psicològics i socials.
5) Potenciar la recerca multidisciplinar bàsica i aplicada sobre els escacs.
 
Amb la col·laboració de la https://www.diputaciolleida.cat/
 
 
DIRECTOR: Angel Blanch Plana
Universitat de Lleida
Campus de Cappont
Facultat de Ciències de l'Educació
Avda Estudi General, 4
25005 Lleida
ablanch@pip.udl.cat
+34 973706529
 
La Universitat de Lleida de la mà de AgroBank, la línia de negoci agrària de CaixaBank especialitzada en el sector agroalimentari, ha creat la Càtedra AgroBank "Qualitat i Innovació en el sector agroalimentari" per atendre i donar suport al sector agroalimentari, un sector clau en l'economia espanyola, que és forma de vida i motor de negoci per a una part molt important de la població espanyola.

Amb aquesta iniciativa, la UdL i AgroBank desitgen posar a l'abast de la societat una nova eina per promoure la qualitat i la innovació en l'àmbit agroalimentari. La Càtedra pretén ser un punt de trobada estratègica, un fòrum qualificat de diagnòstic i emissió d'opinió especialitzada sobre aquest àmbit, així com un lloc propici per a la formació i la transferència de coneixement, per a això compta amb tot el capital docent i investigador que la UdL posa a la seva disposició.

DIRECTOR: Dr. Antonio J. Ramos Girona (Departament de Tecnologia d'Aliments)

Campus ETSEA
Edifici 5b (Despatx 0.14)
Avda. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Mail: catedragrobank@udl.cat
Telèfons: +34 973 702335/+ 34 973 702811
Web: www.catedragrobank.udl.cat

La Càtedra Obra Social “La Caixa” d’Estudis sobre Desigualtats Socials pretén ser un for d’anàlisi i debat sobre les desigualtats socials existents en la nostra societat. Es planteja com un òrgan estructural de la Universitat que dinamitzarà activitats acadèmiques pròpies de la nostra Universitat i de transferència del coneixement cap a la nostra societat, oferint a entitats externes la possibilitat de portar a terme activitats que donin resposta als seus objectius de responsabilitat social.

La Càtedra es presenta com una via d’intercanvi entre la Universitat i el seu entorn, amb el que es posarà de manifest la necessària interconnexió per compartir objectius i interessos comuns, respectant la idiosincràsia de cadascun dels agents en acció.

Tanmateix, vol ser un instrument que formalitzi i faci públic un acord de col·laboració d’ampli abast entre les entitats compromeses i que respongui a l’àmbit de les desigualtats socials, cercant les causes que les generen i destacant les conseqüències que provoquen en un important nombre de persones i de famílies i en el desenvolupament de la nostra societat i país. Una qüestió que és de màxim interès i que cal tractar, estudiar i analitzar en profunditat per informar, conscienciar, sensibilitzar i facilitar pautes i vies de tractament i de resposta.

La principal funció de la Càtedra seria la de potenciar activitats acadèmiques de formació, recerca i transferència de tecnologia i coneixement, els resultats de les quals han de revertir en la pròpia Universitat, en l’empresa co-partícip (Obra Social “La Caixa”) i en la societat a la qual es deuen, sempre relacionats amb l’àmbit de les desigualtats socials. Es pretén que la Càtedra sigui un instrument sòlid al servei de la nostra societat, en el que totes les qüestions tractades ho siguin de forma exhaustiva i rigorosa.

Les funcions a desenvolupar per part de la Càtedra seran:
 • La creació d’espais de reflexió i debat interns i externs, així com la difusió dels seus resultats, sobre la situació actual i evolució de les desigualtats socials, amb l’objectiu de conèixer de forma exhaustiva la realitat de la qüestió i la seva incidència en la nostra societat i país.
 • L’organització i desenvolupament d’activitats acadèmiques orientades a l’alumnat de la UdL mitjançant matèries de caire transversal, seminaris, conferències, jornades, etc. que no formin part de la docència reglada de la Universitat.
 • La definició de línies de treball orientades a la difusió del coneixement, en les que la recerca jugarà un paper transcendental. L’objectiu serà informar, conscienciar, sensibilitzar i orientar les accions i les vies d’actuació pel tractament i la solució de la problemàtica social objecte d’estudi.
 • L’acolliment de projectes de recerca, formació i assessorament.
 • La potenciació de col·laboracions amb entitats públiques i privades com a via de materialització de les funcions anteriorment destacades, per la realització de pràctiques curriculars i extra-curriculars dels estudiants i per l’impuls de treballs finals de graus i màsters i de tesis doctorals relacionats amb les desigualtats socials.
 • La Universitat de Lleida i l’Obra Social “La Caixa” podran introduir totes aquelles funcions i activitats que considerin oportunes i que s’englobin dins dels objectius fixats per la Càtedra.


DIRECTOR: Rafael Allepuz Capdevila.

 
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer Jaume II núm. 73-Campus de Cappont
25001 Lleida
catedradesigualtatssocials@udl.cat
 

 

Carregant el reproductor...
El Laboratori de Turisme és una iniciativa del Patronat de Turisme de la Diputacio de Lleida que compta en el seu desenvolupament estratègic i en el seu funcionament ordinari amb la col·laboració de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida i de la Universitat de Lleida.
 
Neix amb la voluntat de posar al servei de les administracions locals i territorials, de les empreses del sector turístic, de les organitzacions socials i de la ciutadania en general, informació quantitativa i qualitativa sobre el turisme que es produeix en les nostres contrades, des de Pla de Lleida al Pirineu Lleidatà i la Val d’Aran.
 
DIRECTOR: Eduard Cristòbal Franci
 
 
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer Jaume II núm. 73. Campus de Cappont
25001 Lleida
 
La càtedra es planteja com un escenari ideal per a la conservació i divulgació del patrimoni immaterial en col·laboració en el procés d'aprenentatge real, més enllà dels condicionaments acadèmics dels estudis reglats desenvolupats per les Universitats. Es contempla el patrimoni com a font primària de coneixement i enriquiment individual i col·lectiu que permet reafirmar la identitat, el sentit de pertinença, el desenvolupament sostenible i el compromís amb la salvaguarda del patrimoni. Totes les persones, sense distinció d'edat, ni nivell cultural, poden rebre aquesta educació.
 
La càtedra fomenta la interacció entre tots els professionals i persones implicades en la pedagogia del patrimoni, que permet la incubació de plantejaments transversals i solucions consensuades amb  les institucions del territori. Només així contribuirà al desenvolupament local, tan important als Pirineus.

La llei acostuma a contemplar el patrimoni com al conjunt de béns que heretem dels nostres avantpassats, als quals donem suficient valor perquè sigui necessari protegir-los i conservar-los per a generacions futures. Es parla de patrimoni com a elements materials i, específicament, en elements dels àmbits de la història, l’art o l’arqueologia.

Més recentment s’han contemplat béns patrimonials més amplis i abstractes com pot ser el patrimoni natural o el patrimoni immaterial. El llistat, a més, ha anat creixent progressivament fins a presentar un ampli panorama de categories molt variat.

La recerca en temes educatius relacionats amb el patrimoni posa les bases per la configuració dels recursos didàctics necessaris per explicar i interpretar el patrimoni. Tanmateix la recerca ajuda a l'adequació dels elements patrimonials per a ser interpretats i facilitar la seva funció educativa social i de desenvolupament de valors (González,2006). Altres autors (Yañez i Larraz, 2015) consideren l’educació en patrimoni cultural immaterial com a estratègia de futur de les societats.

La festa de les falles, haros i brandons (UNESCO,2015) és una mostra d'aquest patrimoni immaterial present en tot el Pirineu català, aragonès, andorrà i francès. Cada un del 63 pobles del Pirineu que celebra aquesta festa té unes vivències profundes, però sovint ignorades pels altres pobles fallaires.  Els valors compartits poden ser un

El desenvolupament de material didàctic per la conservació del patrimoni natural a través del programa PirosLife és una constatació dels nens i nenes com a educadors dels seus pares i adults. (Projecte PirosLife 2014-2018). 

DIRECTOR: Sofia Isus Barado
 
CONTACTE: +34 973 70 65 83

WEB: www.catedrapirineus.org
La Càtedra universitària de  DESENVOLUPAMENT D’ORGANITZACIONS I TERRITORIS SALUDABLES I SOSTENIBLES integra docents investigadors de diferents àmbits del coneixement: educació, salut, activitat física i de l’esport i economia. Això permet tenir una visió global i integradora en els diferents camps d’estudi a proposar.
 
L’objectiu general de la Càtedra està en analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut, la sostenibilitat i l'educació al territori, per actuar en processos formatius i així millorar la seva eficiència.

Aquest objectiu general es concreta, atenent a diferents àmbits de treball de la Càtedra, i que constitueixen veritables Eixos Estructurals d’Actuació.

La Càtedra estarà organitzada en eixos estructurals que desenvolupen àmbits de treball relacionats amb un estil de vida saludable, l’atenció educatiu-sanitària per a grups vulnerables, el desenvolupament d’organitzacions eficients i la innovació com un eix transversal.

DIRECTORA:Isabel del Arco Bravo.

Campus de Cappont
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. (Despatx 3.06)
Avinguda de l'Estudi General, 4 (Lleida, 25001)
Tel: 973 70 33 74
dotss@udl.cat 
 

La Càtedra d'estudis socioeconòmics i despoblament del territori rural de Lleida és fruït de la col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Diputació de Lleida. Es centra en analitzar la situació del territori rural de les comarques de Lleida i de la població que hi resideix, així com els factors influents en el despoblament i el potencial repoblament, i difondre els resultats. Pretén estudiar la situació i els reptes (polítics, socials, econòmics, culturals, educatius) del territori rural de les comarques de Lleida. És hereva de l'Observatori socioeducatiu de Lleida que va posar en marxa a l'any 2009 el grup de recerca consolidat Anàlisi Social i Educativa (Gr-ASE [http://www.grase.udl.cat/]) de la Universitat de Lleida.

Els objectius generals de la Càtedra són:

 • Potenciar l'estudi de la situació socioeconòmica i cultural del territori rural de Lleida.
 • Analitzar els factors influents en el despoblament i detectar factors potenciadors del repoblament rural.
 • Difondre els resultats de la recerca i de les actuacions que es realitza sobre les citades temàtiques d’estudi (siguin o no de la càtedra) a nivell de comarques de Lleida.
 • Reconceptualizar la(les) definició(ns) del medi rural relacionant-ho amb les transformacions que ha viscut i les múltiples realitats que té (ruralitats).
 • Sensibilitzar a la població en general, representants de les institucions (local i autonòmica) i organitzacions no lucratives sobre la importància del territori rural (i de la població que hi resideix) a nivell històric, present i de futur.

DIRECTOR: Jordi Garreta Bochaca / jordi.garreta@udl.cat

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Avda. de l’Estudi General, 2
Despatx 3.09
E-25001 Lleida

WEB: https://catedrarural.com

La Càtedra del Turó de la Seu Vella de Lleida, dirigida per la professora de Turisme de la UdL, Eva Martin, tindrà un consell assessor format per persones de l’àmbit social destacades per la seu dedicació i vinculació als estudis i promoció del Turó de la Seu Vella; i d’un consell de patrocinadors, constituït per representants de les institucions i empreses amb les què tingui signats convenis de patrocini anual. Compta amb el compromís dels Amics de la Seu Vella, el Consorci del Turó de la Seu Vella, la Fundació Sorigué, Promomelba, la Fundació Layret, la Universitat Europea d'Andorra i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

DIRECTOR: Joan J. Busqueta

WEB: https://www.catedraseuvella.org/

catedra.turoseuvella@udl.cat

La Càtedra Grupo Vall Companys-Universitat de Lleida Alimentació sostenible és fruit de la col·laboració entre el grup Vall companys (https://vallcompanys.es/) que es el principal grup agroalimentari a nivell europeu i la Universitat de Lleida.

Les seves principals línies d'actuació són la promoció d'activitats, formació i transferència tecnològica en la producció d'aliments. El principal objectiu es establir sistemes que garanteixin la seguretat alimentària i la sostenibilitat del conjunt de la cadena agroalimentària en un entorn de bioeconomia circular, considerant-ne els aspectes mediambientals , econòmics i socials. Finalment, la difusió dels coneixements a l'entorn agronòmic i social juga un paper primordial.

DIRECTOR: Lorenzo José Fraile Sauce (Departament de Ciència Animal. ETSEAFIV)

ETSEAFIV

Edifici 1 (Despatx 2.1.10)
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

Correu electrònic: catedravallcompanys@udl.cat

Telèfon: 973 702 557

Web: https://catedraudl.vallcompanys.es/

 

 

La creació de la Càtedra Joan Oró de la Universitat de Lleida va ser aprovada en Consell de Govern de 28 de febrer de 2024 (Acord núm. 53/2024)

La missió de la càtedra és la divulgació de la vida i obra científica del professor Joan Oró i Florensa a través de l’adequació, estudi, obertura i difusió del fons documental de l’arxiu personal del professor Joan Oró i Florensa per posar-lo a disposició de la comunitat científica internacional i a la societat en general, així com la promoció de la ciència com a mètode per generar coneixement, especialment entre les persones joves i membres de la comunitat universitària.

La visió de la càtedra és desenvolupar el projecte de preservació i posta en valor del fons Joan Oró, obrint la possibilitat a investigadors d’arreu del món per generar estudis i coneixement sobre la seva vida i obra, generar activitats per la seva difusió, promoure noves línies de treball a la UdL –com la història de la ciència– i contribuir a generar vocacions científiques entre la joventut.

 

Director: Ferran Badia Pascual

Escola Politècnica Superior

C/ Jaume II, 69

E-25001 Lleida

ferran.badia@udl.cat

La creació de la Càtedra Trivium de Debat de la Universitat de Lleida va ser aprovada en Consell de Govern de 28 de febrer de 2024 (Acord núm. 52/2024)

La Càtedra Trivium de Debat pretén, com a missió, avançar en la formació dels joves cap als valors democràtics, especialment en el sentit crític i en el respecte per a les idees diferents de les pròpies. Entenem que l’argumentació i el debat són eines imprescindibles per tal d’assolir aquestes finalitats, per això evoquem, amb el nom de trívium, el tres sabers necessaris de tot bon orador que, tradicionalment, es practicaven en les universitats europees des de l'Edat mitjana: la gramàtica, la retòrica i la dialèctica.

La Càtedra vol ser una plataforma d’intercanvi entre els agents implicats, institucions, entitats, empreses, administracions, universitats i beneficiaris, apostant pel desenvolupament del talent jove.

El principal objectiu de la Càtedra és l’obtenció per part dels joves (alumnes i professionals) de tres grans competències transversals:
a)         La primera es refereix a habilitats molt necessàries en el món actual i en la feina professional:  l’argumentació, l’exposició, la contra argumentació, l’estructuració del missatge i l’oratòria.
b)         La segona és l’obtenció de mètodes científics d’aproximació a les problemàtiques actuals per a poder estructurar les bases del pensament propi amb rigor.
c)         I la tercera és l’adquisició de destreses comunicacionals a través d’uns processos de participació activa de caràcter social com són els debats.
 

DIRECTORA: Paloma de Barron Arniches

paloma.barron@udl.cat