Els agents socials

 Descarregar pdf

Els òrgans de representació sindical del personal d'administració i serveis (PAS) són la Junta de PAS Funcionari, per al personal d'administració i serveis funcionari, i el Comitè d'Empresa, per al personal d'administració i serveis laboral.

Quant al PDI, els òrgans de representació sindical són la Junta de Personal Acadèmic, per al PDI funcionari, i el Comitè del Personal Docent i Investigador, per al PDI laboral

"El personal d'administració i serveis exerceix la seua representació en l'aspecte laboral i sindical mitjançant la Junta de PAS Funcionari i el Comitè d'Empresa, segons correspongui, o els òrgans que estableixi la normativa vigent, sens perjudici dels drets sindicals reconeguts en aquests Estatuts o en l'esmentada normativa.
El personal d'administració i serveis laboral pot negociar les condicions de treball per mitjà del Comitè d'Empresa. També es poden constituir, per acord entre les parts implicades i segons el que disposa la normativa vigent, altres instruments de negociació en matèria laboral o sindical, de caràcter permanent o transitori".

(Art. 157 dels Estatuts de la UdL)

Junta de PAS Funcionari

http://junta-pas.udl.cat 

jpasf@udl.cat


Comitè d'Empresa

http://comite-pas.udl.cat

comitepas@udl.cat


Junta de Personal Acadèmic

jpacademic@alt.udl.cat


Comitè del Personal Docent i Investigador

http://comite-pdi.udl.cat/

comitepdi@udl.cat


Actualment tenen delegats els agents socials següents:

Alternativa PAS

Universitat de Lleida
Campus de Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1 
E-25003 Lleida

Despatx 2.64
Tel. 973 702249

www.udl.cat/udl/agents_socials/alternativapas
alternativapas@pas.udl.cat


Comissions Obreres (CCOO)

Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1 
E-25003 Lleida

Despatx 3.77
Tel. 973 702158

www.ccoo.udl.cat
ccoo@sindicats.udl.cat


CGT Universitat de Lleida

Av. Prat de la Riba 7, 1r
25006 Lleida
680 186 705

www.cgt.udl.cat
cgtlleida.cat/udl
cgt@udl.cat


Sindicat de l'Administració de Catalunya (SAC)

Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Despatx 3.75

www.udl.cat/udl/agents_socials/sindicatsac
sindicatsac@sindicats.udl.cat


Unió General de Treballadors (UGT)

Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Despatx 3.78
Tel. 973 703166

www.ugt.udl.cat
ugt@sindicats.udl.cat


 

 

 

   Darrera modificació: