DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 

Amb caràcter general, la matrícula en els màsters oficials de la universitat de Lleida es fa pel sistema d’Automatrícula. Cal que consulteu els calendaris de matrícula.

La documentació caldrà presentar-la a les secretaries de centre:

 • Preferentment, a través  de  la  seu  electrònica  utilitzant  el  formulari  específic  per  a  l'enviament  de  documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL o, si ja heu estat matriculats en aquesta universitat, d’Estudiants UdL;
 • Per correu postal, a l'adreça del centre corresponent (dades de contacte amb els centres);
 • Presencialment, demanant cita prèvia (dades de contacte amb els centres);
 • Per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS

Documents

Tenint en compte que tots els estudiants ja han presentat part de la documentació en el termini de preinscripció, caldrà presentar, a més a més:

Ordre de domiciliació SEPA

Quan introduïu o modifiqueu un número de compte en l’automatrícula, al finalitzar us apareixerà un document que haureu de guardar-vos relatiu a l’ordre de domiciliació. Si no us el podeu descarregar contacteu amb la secretaria del vostre centre.

Heu de presentar, a la secretaria en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula, l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec.

Documentació que acrediti, el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula

En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat cal presentar, en el termini de matrícula, la documentació acreditativa de la causa al·legada. Consulteu document Exempcions i bonificacions.

Estudiants a temps parcial

Els estudiants que us matriculeu en la modalitat de temps parcial heu de presentar, si no ho heu indicat en el formulari de preinscripció, una sol·licitud en el període ordinari de matrícula* adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, i heu d’aportar la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral heu de presentar una certificació de l’empresa on treballeu i un informe de vida laboral o document que justifiqui la situació laboral actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms heu de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa. El centre ha de comprovar les dades justificades i retornarà a la persona interessada la documentació presentada.

(*) Es considera període ordinari de matrícula, únicament per a aquest supòsit, fins al 30 d’octubre de 2024.

Heu de presentar la Sol·licitud d’estudi a temps parcial que trobareu en l’apartat per a Estudiants de la UdL de grau i màster del vostre centre de la seu electrònica.

Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (http://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Heu d’utilitzar el formulari “sol·licitud modalitat d’estudis temps parcial” que trobareu la  seu  electrònica  utilitzant el formulari específic per al vostre centre (busqueu el perfil que us correspongui: Estudiants no UdL o Estudiants UdL si ja us heu matriculat alguna vegada en aquesta Universitat).

Altra documentació

Els centres de pràctiques poden establir requisits vacunals específics d’obligat compliment per als estudiants de les titulacions de Ciències de la Salut.

Els estudiants estrangers de 28 anys o més heu de presentar còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol. Aquest document no s’ha de presentar si el màster és virtual i no requereix la presència en el centre.

A més de la documentació indicada en l’apartat anterior, els estudiants que han cursat els estudis previs en una altra universitat, cal que presentin, segons la via d’accés, si no s’ha fet en la fase de preinscripció, els documents següents:

Via 1 Títol universitari oficial espanyol de grau/màster, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica

 • Original i còpia o còpia autenticada del títol universitari oficial de grau o màster, si s’escau.

Via 2  Títol universitari oficial de grau/màster o equivalent  de l’EEES

 • Original i còpia o còpia autenticada del títol universitari oficial de grau o màster, si s’escau.
 • El centre pot demanar el document que acrediti que aquest títol permet, al país on s’ha expedit, l’accés a estudis de màster.

Via 3 Titulació homologada 

 • Original i còpia o còpia autenticada de la credencial d’homologació expedida pel Ministeri

Via 4 Títol de grau  no homologat de sistemes educatius que no formen part de l’EEES

 • Original i còpia o còpia autenticada del títol universitari amb el qual s’accedeix.
 • Document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir, al país on s’ha expedit el títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.

Via 5 Accés amb estudis de grau sense finalitzar

 • Certificat acadèmic.
 • Per aquesta via no es pot accedir al Màster en Advocacia i Procura, ja que cal tenir el grau en Dret finalitzat.

 

Requisits dels documents expedits a l’estranger

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit s’efectua necessàriament en cada un dels organismes següents i per l’ordre que s’indica:

 1. Ministeri d’Educació del país d’origen, per a títols i certificacions d’estudis, i, per a certificats de naixement i nacionalitat, el ministeri corresponent.
 2. Ministeri d'Afers Estrangers del país on s’han expedit els documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència dels documents.

Tots els documents que expedeixen les autoritats diplomàtiques o consulars d’un altre país a Espanya han de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Exteriors.

Per a la legalització dels documents procedents dels països signataris del Conveni de l'Haia, de 5 d'octubre, els requisits establerts anteriorment se substitueixen per la postil·la fixada en el mateix document per l'autoritat competent de l'estat de què dimani el document.

No s'exigeix la legalització de la documentació dels països que conformen la Unió Europea, sempre que no hi hagi dubtes sobre l'autenticitat i la legitimitat, ni sobre el seu caràcter oficial.

Els documents esmentats han d'anar acompanyats de la traducció oficial a l'espanyol, donat el cas que estiguin en un altre idioma. Aquesta traducció podrà ser feta:

 • Per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l'estranger.
 • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és súbdita la persona sol·licitant.
 • Per  traductors jurats degudament autoritzats o inscrits a Espanya.

En principi, no cal aportar la traducció oficial dels programes de les assignatures, sempre que això no n’impedeixi una valoració adequada.

Si el document original està inscrit en un alfabet diferent al llatí, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol en el seu idioma original, però transcrita a l’alfabet llatí, en lloc d’una traducció d’aquella denominació

Els documents originals poden presentar-se juntament amb una fotocòpia, i seran retornats a les persones interessades un cop realitzada la diligència d’autenticitat.

Si les fotocòpies han estat comparades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència del document, no cal  presentar simultàniament l'original.

ESTUDIANTS DE CONTINUACIÓ

Document d’identitat

Els estudiants estrangers que no tingueu document d’identitat o el NIE heu de presentar el passaport en vigor si us ha caducat.

 

Ordre de domiciliació SEPA

Quan introduïu o modifiqueu un número de compte en l’automatrícula, al finalitzar us apareixerà un document que haureu de guardar-vos relatiu a l’ordre de domiciliació. Si no us el podeu descarregar contacteu amb la secretaria del vostre centre.

Heu de presentar, a la secretaria en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula, l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec.

 

Documentació que acrediti, el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula

En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat cal presentar, en el termini de matrícula, la documentació acreditativa de la causa al·legada. Consulteu document Exempcions i bonificacions.

 

Estudiants a temps parcial

Els estudiants que us matriculeu en la modalitat de temps parcial heu de presentar, una sol·licitud en el període ordinari de matrícula* adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, i heu d’aportar la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral heu de presentar una certificació de l’empresa on treballeu i un informe de vida laboral o document que justifiqui la situació laboral actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms heu de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa. El centre ha de comprovar les dades justificades i retornarà a la persona interessada la documentació presentada.

(*) Els estudiants que us matriculeu durant el mes de juliol o la primera setmana de setembre la podeu presentar fins a l’inici del curs acadèmic.

Heu de presentar la Sol·licitud d’estudi a temps parcial que trobareu en l’apartat per a Estudiants de la UdL de grau i màster del vostre centre de la seu electrònica.

Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (http://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Altra documentació

Els estudiants estrangers de 28 anys o més heu de presentar còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol. Aquest document no s’ha de presentar si el màster és virtual i no requereix la presència en el centre.

Els centres de pràctiques poden establir requisits vacunals específics d’obligat compliment per als estudiants de les titulacions de Ciències de la Salut.