IMPORT APROXIMAT DE MATRÍCULA

PREUS CURS 2023-24

 

Per calcular l'import de la matrícula del màster s'ha de tenir en compte:

  •  El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

Consulteu les situacions personals que permeten gaudir de bonificacions o de gratuïtat sobre els preus oficials de la matrícula, i les matrícules successives d'un mateix crèdit.

 

MÀSTERS OFICIALS QUE HABILITEN PROFESSIONALMENT

Preu del crèdit

Crèdits matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada       18,46€

60

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      77,22€

Assegurança obligatòria      1,12€

1.255,74 €

MÀSTERS OFICIALS QUE NO HABILITEN

Preu del crèdit

Crèdits matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada       27,67€

60

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      77,22€

Assegurança obligatòria      1,12€

1.808,34 €


Matrícules successives d'una mateixa assignatura:

D'acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, quan un estudiant es matricula per segona i successives vegades d'una mateixa assignatura, el preu del crèdit serà el següent:

 

  2a. Matrícula 3a. Matrícula 4a. Matrícula
Masters que habiliten 28,00€ 65,00€ 88,00€
Resta de màsters 34,17€ 74,05 € 102,52 €

     Amunt


Estudi d'equivalència de títols estrangers per accedir a màster o doctorat:

Aquesta taxa només s'aplica a títols estrangers de sistemes educatius que no formen part de l'EEES i l'import és de 218,15 euros.

    Amunt


Màsters de la Universitat de Lleida:  

 

HABILITEN PROFESSIONALMENT

 RESTA DE MÀSTERS

Advocacia i Procura

Enginyeria Agronòmica

Enginyeria de Forests

Enginyeria Industrial

Enginyeria Informàtica [amb recomanacions acordades pel ministeri]

Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'idiomes

Psicologia General Sanitària 

Psicopedagogia (especialitat en Orientació Psicopedagògica a Secundària)

Sanitat i Producció Porcina

Gestió de Sòls i Aigües

Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Protecció Integrada de Cultius

Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral

Plant Genetics, Genomics and Breeding

Erasmus Mundus en Modelització Espacial i Ecològica en la Ciència forestal Europea

Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recutsos Naturals al Mediterrani (MEDFOR)


Identitat Europea Medieval

Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Llengües Aplicades

Gestió d'Àrees de Muntanya


Investigació Biomèdica


Sistema de Justícia Penal

Gestió Administrativa

Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Màrqueting de Mitjans Socials


Psicopedagogia

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Neuropsicologia

Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Doble titulació: Psicologia General Sanitària i Neuropsicologia


Enginyeria del Cuir

Erasmus Mundus in Innovative Leather Technology


Educació per a la Salut

Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Direcció i Gestió Laboral *


Gestió Esportiva

Direcció Esportiva

Dret Esportiu

Dret Esportiu Internacional


Gestió Internacional del Turisme *

Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins *


Comunicació Política Avançada *

(*) Consulteu el preu de la matrícula en el centre corresponent.

 Amunt