Normativa

 Descarregar pdf

La regulació de les PAE es fonamenta en les normatives següents:

 

    • Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

 

    • Reial Decret-llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions (Disposició addicional 52a, Inclusió en el sistema de la Seguretat Social d'alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació).
    • Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

 

    • Reial Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència (Disposició addicional 25a Bonificació en la cotizació a la Seguretat Social per a las pràctiques curriculars externes).

 

 

 

 

 
   Darrera modificació: