Assegurances i Seguretat Social

 Descarregar pdf

Assegurances

Companyia: AXA

Núm. pòlissa d'accidents: 85232179

Núm. pòlissa de responsabilitat civil: 85214580

Inici i venciment: de l'1/9/2023 a l'1/9/2024

Concertades

Què has de fer en cas d’accident?

COVID-19

Seguretat Social

A partir de l'1 de gener de 2024 entra en vigor la nova normativa de Seguretat Social

De conformitat amb la disposició addicional cinquanta-dosena del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre), la realització de les pràctiques comporta la inclusió de l'estudiant en el Règim General de la Seguretat Social a partir de l’1 de gener de 2024. En el cas de les pràctiques formatives remunerades, ja siguin curriculars o extracurriculars, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspondrà a l'entitat, que assumirà a aquest efecte la condició d'empresari.

En el cas de les pràctiques curriculars no remunerades, el compliment de les obligacions de la Seguretat Social l'assumirà la UdL.

En el cas de pràctiques extracurriculars no remunerades, la UdL no es responsabilitzarà de les obligacions de Seguretat Social, excepte en aquells casos en els quals l’estudiant realitzi el TFG/TFM en una entitat i, per a això, sigui necessari definir un programa formatiu en el marc d'unes pràctiques extracurriculars.

La cotització de les pràctiques a la Seguretat Social s’ajustarà a les normes següents:

Tot l’estudiantat que realitzi pràctiques externes a partir de l’1 de gener de 2024 haurà de ser donat d’alta a la Seguretat Social, excepte que hi hagi una normativa posterior que modifiqui la data d’entrada en vigor de la disposició addicional o la deixi sense efecte.

Les altes i baixes de l’estudiantat es realitzaran d’acord amb la normativa general de Seguretat Social vigent en cada moment, efectuant-se l’alta a l’inici de les pràctiques externes i la baixa a la finalització, sense perjudici que, per a la cotització a la Seguretat Social, es tinguin en compte únicament els dies en què l’estudiantat efectivament realitzi aquestes pràctiques.

En els nous convenis de cooperació educativa i addendes als convenis vigents quedarà constància de l'obligació d'afiliació i de cotització per a les pràctiques no remunerades.

El grup de cotització és diferent per a les pràctiques remunerades i per a les pràctiques no remunerades. La cotització s'ajustarà a les bonificacions que contempli la normativa vigent.  

Bases i tipus de cotizació (Pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en els programes de formació)

Tota la informació detallada sobre aquests procediments la podeu trobar en els butlletins de la TGSS següents:      

Butlletí Notícies RED 09/2023

Butlletí Notícies RED 13/2023

Butlletí Notícies RED 2024/3 de 6 de febrer de 2024

Butlletí Notícies RED 2024/4 de 21 de març de 2024

Butlletí Notícies RED 05/2024 de 3 d'abril de 2024

Butlletí Notícies RED 06/2024 de 17 d'abril de 2024

28/12/2023: Reial Decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucranïa i Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera (revisar article 80, disposición transitoria novena. Bases mínimas, máximas y tope máximo de cotización de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, aplicación del Mecanismo de Equidad intergeneracional y determinación de la cotización por la realización de pràcticas formativas o prácticas académicas externas.

Disposición transitoria décima. Norma para la aplicación de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

2. Se establece un plazo excepcional, que finalizará el día 31 de marzo de 2024, para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y las bajas en la Seguridad Social correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas a las que se refiere la referida disposición adicional quincuagésima segunda que tengan lugar en el período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2024.)

05/01/2024: Comunicat sobre la cotització a la Seguretat Social de les pràctiques curriculars - CRUE Universitats Espanyoles

05/02/2024: Comunicat sobre la situació de les pràctiques acadèmiques externes en programes de formació- CRUE Universitats Espanyoles

07/03/2024: Novetats Seguretat Social Pràctiques formatives

   Darrera modificació: