Procediments generals de la UdL

 Descarregar pdf

Estableixen el marc comú a tota la UdL per a l'organització dels procediments de gestió de la formació oficial de grau, màster i doctorat. 

TIPOLOGIA PROCÉS

PROCESSOS 1r NIVELL

PROCEDIMENT

Estratègic

A1 PLANIFICAR

PG 01 Definir i desenvolupar els objectius de millora dels centres
PG 02 Dissenyar programes formatius
PG 04 Extingir un títol (programa formatiu)
PG 07 Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat
PG 11 Definir la política de personal acadèmic
PG 12 Definir la política del personal d’administració i serveis
PG 24 Definir i desenvolupar la política i els objectius de millora de la universitat
PG 25 Definir i desenvolupar la política i els objectius de la formació

A5 AVALUAR I REDIRIGIR

PG 03 Revisar i millorar els programes formatius
PG 23 Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius
PG 26 Acreditar les titulacions oficials
PG 31 Revisar i millorar el sistema de garantia interna de la qualitat
PG 33  Recollir la satisfacció dels agents d’interès

Operatiu-clau

A3 GENERAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEIXEMENT

PG 05 Seleccionar, admetre i matricular l'estudiantat
PG 06 Captar futur estudiantat
PG 08 Gestionar l'estudiantat de mobilitat sortint
PG 10 Gestionar queixes i suggeriments
PG 28 Acollir i orientar l'estudiantat
PG 29 Gestionar les pràctiques externes
PG 30 Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament
PG 32 Gestionar queixes i suggeriments (centres)

Suport

A2 DOTAR-SE DE RECURSOS

PG 13 Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
PG 14 Seleccionar personal d'administració i serveis
PG 15 Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic
PG 16 Elaborar i executar el pla de formació del personal d'administració i serveis
PG 17 Avaluar l'activitat docent, promocionar i reconèixer el personal acadèmic
PG 19 Avaluar l'activitat de gestió del personal acadèmic
PG 20 Promocionar, incentivar i millorar el personal d'administració i serveis
PG 22 Programar el pla docent anual
PG 27 Gestionar els recursos materials destinats a la docència

A4 FACILITAR SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

PG 21 Gestionar els serveis

 

   Darrera modificació: