Erasmus FORMACIÓ (STT KA131)

Informació general: Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a estades curtes de formació de PAS i PDI

 Descarregar pdf

Com trobar destí

a) Contactar directament amb el departament homòleg d'una universitat/centre/empresa concreta, que sigui d'especial interès per al sol·licitant, i proposar-los una estada "Erasmus Staff Mobility for Training" per visitar-los i treballar uns dies amb ells, amb l'objectiu de formar-se i adquirir nous aprenentatges per al lloc de treball a la UdL, sigui com a docent o com a personal d'administració.

En el programa Erasmus Formació no és necessari que existeixi un conveni interinstitucional entre la UdL i la universitat de destí; només cal que el centre de destinació estigui d'acord a rebre el participant i arribar a un acord sobre les dates aproximades en què es realitzarà l'estada.

b) Consultar les ofertes publicades a la plataforma europea iMotion: http://staffmobility.eu/staff-week-search i veure si alguna s'ajusta al calendari de la convocatòria de la UdL i a les necessitats del participant. Majoritàriament són ofertes per al PAS i tenen un programa definit i es realitzen en unes dates fixades. 

 

Observacions:

En tractar-se d'estades de mobilitat, queden exclosos d'aquesta convocatòria els congressos, jornades i conferències, així com les activitats de recerca. 

Durada

Mínim 2 dies de treball  (excloent caps de setmana).

El finançament atorgat serà per a un màxim de 5 dies de treball. 

Sol·licitud i documentació que cal adjuntar

Formulari de SOL·LICITUD EN LÍNIA:

Cal entrar al PORTAL d'Staff sortint, emplenar el formulari corresponent a aquesta convocatòria, adjuntar-hi la documentació requerida i enviar-lo en línia. 

ENTRAR al PORTAL d'Staff outgoing

Dins l'apartat "Formularis de Sol·licitud", cal buscar el nom "Sol·licitud del programa Erasmus Formació. Curs 2024/25".

 

PER A NOUS USUARIS DEL PORTAL DE MOBILITAT:

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal REGISTRAR-SE al portal de mobilitat, creant un usuari i contrasenya: Primerament cal fer el registre o "inscripció" a la part dreta de la pantalla. I després accedir al portal des de l'apartat "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla).  Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i per poder fer-hi canvis, si és necessari. 

La sol·licitud es pot guardar i modificar tants cops com sigui necessari, però sempre abans d'enviar-la.  Un cop enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar.

 

DOCUMENTACIÓ que cal carregar en línia, com a part de la sol·licitud:

  • CARTA D'INVITACIÓ del centre de destí (o document equivalent), en què es faci palesa l’admissió per a rebre formació dins del Programa “Erasmus Staff Mobility for Training”. Format lliure.

          Signat per les 3 parts:

  • per la persona sol·licitant;
  • per la UdL:  a) Si el sol·licitant és PDI, cal la signatura del professor/a que coordina els programes de mobilitat a cada escola/facultat. Podeu consultar la llista de coordinadors i coordinadores en aquest enllaç; b) Si la persona sol·licitant és PTGAS, cal la signatura del cap orgànic. 
  • i pel centre de destinació

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar únicament en línia. 

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

 

Termini

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

Ajut econòmic

Màxim per a 5 dies de treball (exclosos caps de setmana).

- Viatge:  import variable segons distància
- Dieta:   import variable segons país de destinació

Vegeu taula d'imports a les bases de la convocatòria.


SISTEMA DE PAGAMENT:
L'ajut es rebrà, preferentment, en dos pagaments del 70% i 30%. 
- El primer pagament es tramitarà després de lliurar el Conveni de subvenció signat, abans d'iniciar el viatge. 
- El segon pagament es tramitarà un cop finalitzada l'estada, després d'haver presentat el Certificat d'assistència, juntament amb les factures de les despeses, i després d'haver contestat el Qüestionari UE en línia (participant report). En el cas del PTGAS, també caldrà presentar l'informe que es detalla a la base 11a de la convocatòria.

   Darrera modificació:

DOCUMENTACIÓ PER A LES ESTADES CONCEDIDES - Formació

 Descarregar pdf

Abans de marxar

 

Conveni de subvenció. S'enviarà per email als participants. Cal presentar el document amb la signatura original (no és vàlid escanejat).

 

Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea (o assegurança mèdica amb cobertura internacional), que tingui vigència durant el període de la mobilitat. Cal entregar còpia de la TSE amb el conveni de subvenció.

Full informatiu - Targeta Sanitària Europea

 

 

DURANT L'ESTADA:  Recordeu-vos de:

Després de l'estada

 

Certificat d'assistència (signat per la universitat de destinació). Utilitzeu aquest model, si us plau.

 

Factures, tiquets i altres justificants de despesa:  Factura del desplaçament en avió més les targetes d'embarcament (boarding cards), factura d'allotjament i altres tiquets de despesa (transports, manutenció, etc.), si escau. 

En cas de desplaçaments en cotxe: Cal presentar tiquets d'autopista i de combustible.

En cas de viatges ecològics (autobús o tren per al trajecte principal del viatge entre país i país):  Cal presentar tiquets de tren o autobús.

 

Qüestionari de la UE (=Erasmus+ participant report):  Rebreu un correu de la Comissió Europea amb el domini ...@ec.europa.eu, amb un enllaç individual per respondre el qüestionari UE. Comproveu paperera i correu brossa.

Quan al qüestionari pregunten sobre "ACUERDO DE MOVILIDAD"/"MOBILITY AGREEMENT", es refereixen al PLA DE TREBALL, que vàreu presentar amb la sol·licitud.

 

 

   Darrera modificació: