Qualitat i Planificació Docent

Universitat de Lleida

Qualitat i Planificació Docent és la unitat que dona suport als òrgans de govern de la UdL en el disseny, implantació, seguiment i avaluació de les titulacions i dels sistemes de garantia interna de la qualitat i que coordina la planificació docent dels centres d'acord amb la política general del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent i del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.

Què fem?

  • Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)
  • Avaluació docent del professorat
  • Planificació docent
  • Marc de vida de les titulacions (VSMA)
  • Enquestes de satisfacció
  • Matèria transversal

Qui som?