La UdL en xifres

 Descarregar Pdf
 

DocènciaAlumnatRendiment acadèmicRecerca

Activitat internacionalRecursos humansrecursos materialsRànquings universitaris

DOCÈNCIA (curs 2015/16)
7 facultats i escoles
3 centres adscrits
32  graus
9 dobles titulacions
3  graus de centres adscrits
33  màsters universitaris
5  màsters universitaris de centres adscrits
9  programes de doctorat
6  programes de doctorat amb menció de excel·lència
35  màsters propis
12 postgraus
30  cursos d'expert universitari
18  cursos d'especialista
89  cursos de formació continuada

ALUMNAT (curs 2014/15)
 Estudiants 11.010 4.867 H 6.153 D
 Estudiants en programes oficials 9.803 4.368 H  5.435 D
 Estudiants en programes propis 1.207 499 H  718 D
 Estudiants de grau i cicles 8.469 3.700 H  4.769 D
 Estudiants de màster 881 466 H  415 D
 Estudiants de doctorat 453 202 H  251 D
 Totals titulats (grau, cicles, màster i doctorat) 1.880 744 H  1.136 D
 Titulats de grau i cicles 1.419 522 H  897 D
 Titulats de màster 416 201 H  215 D
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.772 822 H  1.950 D

TAXES DE RENDIMENT DOCENT (curs 2014/15)
4'54  anys de durada mitjana dels estudis de grau 4'59 H  4'51 D
1'78  anys de durada mitjana dels Estudis de màster 2'06 H  1'53 D
83'5%  de rendiment en els graus 77'5% H  87'5% D
91'9%  de rendiment el els màsters 90'5% H  93'1% D
57'0%  de graduació en els graus  -  -
55'0%  de graduació en els graus en el temps previst  -  -
75'0%  de graduació en els màsters  -  -
69'0%  de graduació en els màsters en el temps previst  -  -
93'5%  d'eficiència en els graus 91'6% H  94'3% D
95'7%  d'eficiència en els màsters 93'9% H  97'7% D
7'3  de satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (1-10)  -  -
7'5  de satisfacció dels estudiants amb el professorat (1-10)  -  -
83'4%  d'inserció laboral dels graduats  -  -
 
RECERCA (any 2015)
12.000.000  € d'ingressos en recerca  -  -
8.400.000  € de finançament competitiu captat  -  -
3.600.000  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.505*  publicacions científiques 961 H  701 D
68  tesis llegides (Curs 2014/15) 32 H  36 D
102  grups de recerca consolidats  -  -
239  becaris de recerca 96 H  143 D
150  investigadors en formació 55 H  95 D
5  instituts i centres de recerca propis  -  -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
829*  articles publicats en revistes científiques 570 H  379 D
13  càtedres universitat-empresa (any 2016)  -  -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2014/15)
841  estudiants de nacionalitat estrangera 328 H  513 D
730  estudiants estrangers de grau 273 H  457 D
111  estudiants estrangers de màster 55 H  56 D
151  estudiants estrangers de doctorat 82 H  69 D
329  estudiants entrants en programes de mobilitat 139 H  190 D
190  estudiants sortints en programes de mobilitat 72 H  118 D
340  convenis amb universitats i altres institucions estrangeres (curs 2014/15)   -  -
3  convenis internacionals de doble titulació (2016)   -  -
30  estudiants estrangers del programa Study Abroad (curs 2014/15) 8 H  22 D
8  xarxes internacionals amb participació de la UdL (curs 2014/15)   -  -
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2015)
987  membres del personal docent i investigador 575 H  412 D
12  personal docent i investigador de nacionalitat estrangera 11 H  1 D
59%  taxa PDI Doctor 63% H 37% D
34%  taxa PDI Funcionari 62% H 38% D
472  professors permanents 289 H 183 D
647  investigadors 356 H  291 D
503  membres del personal d'administració i serveis 142 H  361 D
 
RECURSOS MATERIALS (2016)
115.970  m² de superfície construïda
393.272  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
408  places en col·legis majors/residències
81'4  milions d'€ de pressupost
 
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.
Segona universitat de l'Estat pel que fa al percentatge d'excel·lència en lideratge de la seua producció científica, segons l'informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.
Primera universitat de l'Estat en lideratge d'excel·lència investigadora en l'àrea d'agricultura i ciències biològiques, segons l'anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 2016.
Quarta universitat de l'Estat en productivitat i impacte de les publicacions científiques en ciències agrícoles segons el National Taiwan University Ranking (NTU Ranking) de 2014.
Tercera universitat de l’Estat en investigació en la disciplina d’Agricultura en el Rànquing I-URG de les universitats espanyoles segons camps i disciplines 2014.
Quarta universitat de l'Estat en docència i setena en recerca segons el Rànquing ISSUE (Indicadors Sintètics del Sistema Universitari Espanyol) 2015.
Primera universitat de l'Estat pel que fa als estudis d'empresarials i economia segons el primer rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2014).
Cinquena universitat de l’Estat en investigació en la disciplina de Tecnologia d’Aliments en el Rànquing I-URG de les universitats espanyoles segons camps i disciplines 2014.
Primera universitat catalana en transparència pel que fa a la informació institucional que dóna a conèixer a través de la seua pàgina web "de forma visible, accessible, comprensible i actualitzada", segons l'informe 2014 de la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT).
   Darrera modificació: