Administració Electrònica

 Descarregar Pdf

La comunitat universitària de la UdL hem de poder realitzar qualsevol tràmit administratiu electrònicament, en condicions de seguretat, integritat, neutralitat, simplicitat i proporcionalitat. 

L'Administració Electrònica a la UdL

La UdL, com la resta d’administracions públiques, té una versió electrònica de la seua administració, amb les característiques següents:

  • Integral. S’ha d’arribar a tot nivell de gestió, és a dir, màxima capil·laritat.
  • Transversal. Independentment de la organització real de la universitat (horitzontal i/o vertical), la seua versió electrònica neix amb una clara ambició transversal, orientada a la gestió per processos.
  • Universal. El marc de referència és tant intern com extern a la pròpia universitat, ja que el concepte d’Administració Electrònica és supra organitzatiu.

El Consell de Govern va aprovar el Pla d'Administració Electrònica de la UdL, que segueix les directrius i el treball col·laboratiu dut a terme a la Comissió d'administració electrònica de l'ACUP i el recolzament de l'administració pública catalana (AOC, CATCERT, DIUE).

Entitat de Registre de Certificació Digital

L’Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) és l’autoritat de certificació de la UdL encarregada de crear i gestionar els certificats digitals de tota la comunitat universitària.

 

 

 

Signatura Electrònica

La signatura electrònica forma part del projecte de l'Administració Electrònica a la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autenticació, integritat, confidencialitat i no rebuig .

 

   Darrera modificació: