Administració electrònica

Universitat de Lleida

La comunitat universitària de la UdL ha de poder realitzar qualsevol tràmit administratiu electrònicament, en condicions de seguretat, integritat, neutralitat, simplicitat i proporcionalitat. 

La UdL, com la resta d’administracions públiques, té una versió electrònica de la seua administració, amb les característiques següents:

  • Integral: S’ha d’arribar a tot nivell de gestió, és a dir, màxima capil·laritat.
  • Transversal: Independentment de l'organització real de la universitat (horitzontal i/o vertical), la seua versió electrònica neix amb una clara ambició transversal, orientada a la gestió per processos.
  • Universal: El marc de referència és tant intern com extern a la pròpia universitat, ja que el concepte d’Administració Electrònica és supra organitzatiu.

 

L'Administració Electrònica a la UdL

El Consell de Govern va aprovar el Pla d'Administració Electrònica de la UdL, que segueix les directrius i el treball col·laboratiu dut a terme a la Comissió d'administració electrònica de l'ACUP i el recolzament de l'administració pública catalana (AOC, CATCERT, DIUE).

Signatura Electrònica

La signatura electrònica forma part del projecte de l'Administració Electrònica a la Universitat de Lleida.

La versió electrònica de la signatura té, legalment, les mateixes funcions i usos que la manuscrita i permet: signar documents i donar seguretat a la identitat (autenticació, integritat, confidencialitat i no rebuig); subscriure els documents per certificar l'autor, aprovar el contingut, confirmar si s'ha intervingut, o s’hi ha estat present.

En la taula següent comparem la signatura manuscrita amb l’electrònica:
 
 

Com garantim la integritat, autentificació, confidencialitat i no repudi en documents i tràmits?

En el cas de la signatura manuscrita cal ...

En el cas de la signatura electrònica cal ...

integritat (inviolabilitat del contingut)

document notarial

certificat digital reconegut emès per una autoritat de certificació de confiança

autentificació (prova la identitat del signant)

aportant DNI

confidencialitat (el destinatari és l’únic receptor)

correu postal certificat

no repudi (impossibilitat de negar el fet de la signatura)

document notarial

  

Què necessitem per signar electrònicament:  

 

 

 

Certificat digital

El certificat digital és un arxiu no modificable emès i signat per una tercera part de confiança, anomenada autoritat de certificació, que garanteix a qui el rebi o l’utilitzi la identitat del posseïdor d'aquest certificat.

Pot expedir-se a una persona, a una persona jurídica en representació d’una entitat, o a un dispositiu informàtic (programa, servidor web, tràmit, o seu electrònica).

 

L’autoritat de certificació (AC) és l’entitat que expedeix certificats digitals. En el cas de la UdL, l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) és la seua proveïdora.

 

La UdL es va constituït en entitat de registre (ER) depenent de la CATCert per crear i gestionar els certificats digitals als carnets del PDI i del PAS

 
El carnet universitari és l’objecte que conté el certificat digital, el qual permet signar electrònicament als membres de la UdL.
 

Carnet universitari

El carnet de la UdL és l'eina que ens identifica com a membres de la comunitat universitària. Entre els serveis associats al carnet, hi ha el certificat digital que permet fer tràmits electrònics i a més és imprescindible per accedir a alguns dels serveis i espais de la UdL.

 Carnet UdL

Serveis associats al carnet i on activar-los

  • Signatura electrònica, en el cas del PDI i PAS. Heu de sol·licitar cita prèvia a través del link: https://ercd.udl.cat/
  • Préstec bibliotecari. Us heu d’adreçar a qualsevol biblioteca de la UdL.
  • Accés a zones restringides i a instal·lacions i edificis que requereixen un control d'entrada. Contacteu amb les consergeries del campus on esteu adscrits.
  • Sistema d'impressió centralitzat. El podeu activar directament a qualsevol fotocopiadora ubicada als diferents campus.
  • Pagament en autobusos urbans i interurbans en l'àmbit de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida (ATM). La primera càrrega s’ha d’efectuar a l’ATM.
  • Descomptes en activitats culturals. No cal activació prèvia. Depèn de l’activitat.
  • Descomptes en botigues i comerços. No cal activació prèvia. Depèn del comerç o botiga.

 

Com ho podeu sol·licitar

Si ets PDI o PAS

Si sou personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) amb contracte vigent amb la UdL i no teniu carnet universitari o bé l'heu de renovar per pèrdua, deteriorament o modificacions de les dades, us heu d'adreçar a:

Oficina del Banc de Santander

Edifici polivalent

Campus de cappont

Tel. 973 200 239
Horari d’oficina: De dilluns a dijous de 8.30 a 17.00 h i divendres de 8.30 a 15.00 h

Per a més informació podeu contactar amb l’Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) ercd@udl.cat

Si ets estudiant

L’estudiantat rep el carnet universitari al moment de realitzar la primera matrícula.

Els punts de recollida s’indiquen  cada curs en el període de la matrícula.

Per a més informació us podeu dirigir a la Unitat d’Informació i Orientació Universitària (IOU).

 

A més, quins tràmits realitzem

   Darrera modificació: