Administració Electrònica

 Descarregar Pdf

Presentació

L'objectiu final de l'administració electrònica consisteix en que la ciutadania i en el nostre cas les persones que conformem la comunitat universitària tinguem la possibilitat de fer qualsevol tràmit electrònicament, emprant les d’eines tècniques que cada administració desenvoluparà, en condicions de seguretat, integritat, neutralitat, simplicitat i proporcionalitat.

Tot plegat, promulgacions legals i directrius polítiques, obliga a les universitats a adaptar-se a aquest nou entorn, a fer-ho ràpidament, i a fer-ho cohabitant amb les reformes derivades de l’adequació a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

L'Administració Electrònica a la UdL

La UdL, com la resta d’administracions públiques, ha de dotar-se d’una versió electrònica de la seua administració, que tindrà les següents característiques:

  • Integral. És a dir: màxima capil·laritat. O dit d’una altra manera; s’ha d’arribar a tot nivell de gestió.
  • Transversal. Independentment de la organització real de la universitat (horitzontal i/o vertical), la seua versió electrònica neix amb una clara ambició transversal, orientada a la gestió per processos.
  • Universal. El marc de referència és tant intern com extern a la pròpia universitat, ja que el concepte d’Administració Electrònica és supra organitzatiu.

Explicitant, doncs, el compromís de modernitat de la UdL, el Consell de Govern va aprovar el Pla d'Administració Electrònica de la UdL. Aquest neix sota els auspicis, les directrius i el treball col·laboratiu dut a terme a la Comissió d'administració electrònica de l'ACUP i el recolzament de l'administració pública catalana (AOC, CATCERT, DIUE).

Signatura Electrònica

La signatura electrònica forma part del projecte de l'Administració Electrònica a la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autenticació, integritat, confidencialitat i no rebuig .

 

   Darrera modificació: