Convocatòries

 Descarregar pdf

Convocatòria ajuts UdL

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i el Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, dins el Programa UdLxTothom de la Universitat de Lleida, ha fet la 18a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Aquesta convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2023-2024 que:

- tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33%, o

- tinguin necessitats específiqus de suport educatiu, degudament acreditades, o

- tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual.


Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), curs 2023-2024 (termini obert)

La present convocatòria té per finalitat contribuir a aconseguir que l’estudiantat de grau, màster o doctorat amb necessitats de suport educatiu (NESE) puguin accedir a l'estructura universitària —i mantenir-s’hi— sense dificultats afegides a les que pugui tenir qualsevol altra persona en el normal desenvolupament de la seua vida acadèmica. D’aquesta manera es contribuirà a l'efectivitat del principi d'igualtat.

 
Quan i com es pot sol·licitar

El termini de presentació s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida, enllaç i resta obert fins al 31 d’octubre de 2023.

Les sol·licituds amb la documentació necessària han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i s’hauran de presentar amb aquest formulari EMSA.  Instruccions per formalitzar la sol·licitud.

 

Quina documentació has de presentar 
 
  • Full de dades bancàries per al pagament de l’ajut.
  • Certificació acreditativa, expedida per l’òrgan competent, o de la discapacitat (hi ha de constar el tipus i el grau), o de la IPT o bé de la necessitat especial excepcional. La UdL farà les consultes adients a les unitats internes o externes per tal de poder verificar aquesta informació, en cas que l’estudiant no l’aporti.
  • Document explicatiu en el qual cal fer constar detalladament les dificultats al·legades per causa de la discapacitat i les necessitats que se’n deriven i per les quals es demana l’ajut.
  • Declaració jurada que no es perceben ajudes o beques d’altres organismes pel mateix concepte. En cas de percebre’n, cal declarar-les, fent-hi constar les quanties concedides, la destinació d’aquestes i les entitats que les han concedit.
  • Qualsevol altre document que la persona sol·licitant estimi convenient per avalar la sol·licitud.
  • En cas que es pugui acreditar, document justificatiu del tram 1 de renda familiar establert per a les beques Equitat de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) o beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment us podeu adreçar a la unitat d'Informació i Orientació Universitària, udlxtothom@udl.cat , telèfon 973003505. 

 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA 2023-2024

 

 

 

Convocatòries com a estudiants de suport en el marc dels acords de compromís entre iguals del Programa UdLxTothom

 

Bases reguladores dels acords de compromís entre iguals en el marc del Programa UdLxTothom

Modificació de 14 de desembre de 2021 (acord del Consell de Govern 263/2021) de les Bases reguladores

 

 

 

***********

Resolució núm. 1/2023-2024 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - FEPTS, curs 2023-2024

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 22 de setembre de 2023

 

Resolució núm. 2/2023-2024 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Escola Politècnica Superior, curs 2023-2024

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'octubre de 2023

 

   Darrera modificació: