Suport de les universitats a les reivindicacions de les dones

L'ACUP i la CRUE valoren la tasca de les Unitats d'Igualtat als seus centres

Descarregar pdf
igualtatdegenereUdL
Jornada en pro de la igualtat a la UdL. FOTO: UdL

Comunicat de l'ACUP en relació al Dia Internacional de les Dones

 "L’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) vol manifestar el seu suport a les reivindicacions plantejades en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, celebrat el 8 de març de cada any arreu del món. Aquesta adhesió pública ha de començar necessàriament pel reconeixement de les pròpies mancances del sistema universitari català. Res exemplifica millor el camí que encara ens resta per fer que la presència d’una única rectora entre els màxims representants dels nostres centres d’educació superior.

Si la persistència de xacres camuflades sota eufemismes paternalistes com la ‘bretxa salarial’, el ‘sostre de vidre’, la precarització (accentuada per la ‘sheausterity’) i el tracte desigual en funció del gènere ens interpel·la com a societat en el seu conjunt; resulta especialment sagnant en un àmbit on el talent ha de prevaldre sobre qualsevol altra consideració. A més d’injust i arbitrari, renunciar al 50% de les nostres potencialitats i capacitats ciutadanes resulta estúpid i dilapidador.

Per això, la necessària actuació en els àmbits social i laboral ha d’anar acompanyada d’una mirada més ambiciosa que incideixi en les raons últimes d’aquest biaix discriminatori. Aquest compromís comprèn el llenguatge –sempre important—, però ha d’anar més enllà per tal d’incorporar la perspectiva de gènere com a element fonamental i fundacional de tota la societat. És aquí on la universitat té un paper a jugar com agent proactiu i decisiu a l’hora de trencar estereotips de forma transversal en tota la seva activitat docent, professional i de recerca.

Cal combatre proactivament els relats i els prejudicis culturals sobre la inferioritat intel·lectual femenina o que en limiten el seu desenvolupament, cal integrar la perspectiva de gènere com un element enriquidor del propi coneixement contra les velles derives masclistes, i cal normalitzar la imatge, la presència i la consideració de les dones dins de l’acadèmia. Les inèrcies són poderoses i, fins i tot, perjudicials, com quan condicionen la recerca i prioritzen investigadors, problemes, objectius i grups focus sense diversitat de gènere. No es tracta de plantejar una recerca femenina contra una de masculina, sinó de fer una millor recerca, una millor docència, una millor universitat.

Des de totes i cadascunes de les universitats públiques catalanes, amb la implicació de tota la comunitat universitària i amb l’ajuda de les respectives Unitats d’Igualtat, ens comprometem a seguir treballant per denunciar i superar injustícies flagrants camuflades sota un fals determinisme, i per crear uns entorns lliures de qualsevol mena de discriminació envers les dones. Només a través de la integració d’una major diversitat i complexitat serem millors".


Manifest del 8 de març de 2018 de la CRUE

"En el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, CRUE Universitats Espanyoles, l'associació que agrupa 76 universitats públiques i privades del nostre país, desitja fer públic el seu compromís social amb la necessitat de continuar treballant per la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a la comunitat universitària.

La promoció del respecte als drets humans, així com la responsabilitat social i la defensa dels principis d'igualtat i no discriminació per raó de sexe constitueixen, entre d'altres, els principals valors del conjunt de les universitats espanyoles.

Per això, desitgem manifestar el nostre ple obstinació a remoure tots els obstacles que encara impedeixen assolir la igualtat de gènere real i efectiva a la universitat, en aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en els diversos òrgans de govern i a aconseguir una major visibilitat de les aportacions de les dones a la Ciència. També desitgem reafirmar el nostre compromís amb l'eradicació de qualsevol forma de violència de gènere i la necessitat de seguir avançant en la conciliació de la vida laboral i personal. Les universitats han de ser promotores de la justícia social i integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les àrees de gestió, docència i recerca.

La contribució de les universitats a la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ha estat fonamental, tot i que encara quedi camí per recórrer. En aquest sentit, és oportú reconèixer la tasca de les Unitats d'Igualtat de Gènere de les universitats espanyoles, el treball ha estat essencial per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el si de la vida universitària, a través del disseny de Plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes o bé dels protocols d'actuació davant l'assetjament sexual i sexista en l'àmbit acadèmic.

Hem progressat de manera significativa, però la igualtat efectiva encara lluny de ser una realitat. El desequilibri de gènere es posa de manifest tant en la carrera investigadora i acadèmica (on encara només una de cada cinc càtedres és ocupada per dones), com en els òrgans de govern de les universitats (amb l'escàs nombre de deganes, directores de centre o de rectores).

Per tot això, creiem que cal renovar el compromís actiu dels governs de les universitats per situar la igualtat de gènere com una prioritat estratègica. La qualitat i la excel·lència també han d'anar de la mà de la igualtat de gènere. La Universitat és creadora i difusora de cultura i, al mateix temps, ha de donar resposta a les exigències en l'àmbit de la responsabilitat social. Aquest és el seu deure: liderar la defensa de valors responsables socialment i denunciar les desigualtats".