Nou de cada deu titulats de la UdL treballaven el primer semestre de 2020

La UdL supera la mitjana catalana d'ocupació de persones graduades i amb màsters

Descarregar pdf
PractiquesEdificacio-1024x768
La inserció de graduats en ciències i enginyeries és més alta. FOTO. UdL
Nou de cada deu persones titulades de la Universitat de Lleida (UdL) estaven ocupades al 2020, segons revela el 7è Estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades universitàries de l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). Aquesta enquesta, feta durant el primer semestre de l'any passat a 25.319 persones -1.045 de la UdL- que van acabar els estudis universitaris fa tres anys, posa de manifest que la UdL supera lleugerament la mitjana d'inserció del sistema universitari català (SUC) pel que fa a graus i màsters, en un 1,7% i en un 0.6%, respectivament. La inserció de la UdL al primer semestre del 2020 era del 91,8% en graus, 92,3% en màsters i 93,8% en doctorat.
 
Quant a les graduades i graduats, ciències i enginyeries són les disciplines amb millor ocupabilitat en relació a la mitjana del SUC, a excepció d’agrícola, forestal i pesca on és més baixa, tot i que el seu índex d'ocupabilitat és del 91,5%. Humanitats i alguns subàmbits de socials és on hi ha una menor ocupació respecte al SUC, sent la mitjana d'inserció a la UdL del 77,8% per humanitats i del 90,5% per a socials i jurídiques.

Nou de cada deu graduats a la UdL realitzen com a mínim funcions universitàries a la seua feina, i sis de cada deu les específiques de la seua titulació, superant així la mitjana catalana en un 7,4%. Salut i socials, a excepció d'economia, presenten la major adequació, mentre que als subàmbits de filosofia i història i TIC són 3 de cada 10 i 4 de cada 10 qui ho fan, respectivament.
 
Pel que fa la jornada laboral, vuit de cada deu treballen a temps complet, un 100% dels graduats en ciències i un 80% en humanitats, essent salut l'àmbit on menys ho fan amb un 68,8%, un percentatge similar a la mitjana del SUC (69,6%). Quant al tipus de contracte hi ha una major inestabilitat contractual de les graduades i graduats de la UdL respecte a la mitjana catalana, un 46,5% de contractes fixes a la UdL per un 55,7% a Catalunya. Els subàmbits amb major estabilitat són TIC i economia, empresa i turisme, i els que menys, educació, comunicació, llengües i literatures i medicina i ciències biomèdiques.
 
Respecte els guanys bruts, augmenten les persones amb salaris superiors a 2.000 euros mensuals i es redueixen els 'mileuristes' respecte l'enquesta anterior. El salari brut de les graduades i graduats de la UdL se situa en 1.802 euros, un total de 276,8 euros per sota la mitjana del SUC.
 
Quant a titulades i titulats de màster, un 92,3% estaven ocupades al primer semestre del 2020. Els màsters de l'àmbit de la salut de la UdL obtenen una ocupabilitat superior en un 4,1% a la mitjana catalana, situant-se en un 98%, mentre que a l'altra banda, els d'humanitats i ciències tenen la inserció més baixa, el 77,8 i el 80% respectivament, la qual cosa suposa deu i nou punts per sota la mitjana del SUC. El nivell d'adequació (realitzar funcions específiques de la titulació) ha pujat catorze punts respecte l'anterior enquesta del 2017, situant-se al 64%, i superant així en 2,4% els valors del SUC.

D'altra banda, vuit de cada deu persones amb títol de màster de la UdL treballen a temps complet, una estabilitat lleugerament inferior a la mitjana catalana, a excepció de salut on els que treballen a temps complet, un 87,5%, supera en sis punts la del sistema universitari català. Pel que fa al tipus de contracte, creix la proporció de contractes fix dels titulats UdL, assolint el 56,8%, un nivell similar al del SUC que se situa en el 57,2%.
 
Els salaris de les titulades i titulats de màster a la UdL milloren respecte l'estudi de fa tres anys, passant del 42,4% al 46,8% el percentatge de persones que cobren més de 2.000 euros bruts mensuals. Ara bé, mentre que llengües i literatures és el subàmbit amb uns guanys per sobre del SUC (376,5 euros més), els titulats i titulades de màsters de TIC són els que perceben uns salaris més desiguals a la mitjana catalana, 1.560,3 euros per sota. Una titulada o titulat de màster de la UdL cobra 2.034,6 euros mensuals de mitjana, 288,2 euros menys que el salari mig del total titulats de Catalunya.
 
Pel que fa a doctorat, prop d'un 94% amb aquest títol de la UdL estan ocupades: un 65,6% a l'empresa, un 20,3% a la universitat i un 14,1% en altres centres de recerca. Un 42% fan funcions de doctor/a, deu punts per sota de la mitjana catalana (52%), sent a l'empresa el sector on l'adequació és menor. Només un 23,8% dels doctorats de la UdL (7 punts menys que al 2017) fa funcions de doctor al sector empresarial, deu punts també per sota la mitjana catalana.


El 7è Estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades universitàries de l'AQU, conclou que al 2020 millora l’ocupació i les condicions laborals de les persones titulades de graus, màsters i doctorats en general a Catalunya i també a la UdL, al mateix temps que l’adquisició de competències dels graduats i graduades, la formació i la satisfacció, tot i que afegeix que actualment, "es desconeix l’impacte real de la crisi de la COVID-19 sobre l’ocupació de les persones titulades, ja que els resultats són previs".

MÉS INFORMACIÓ:

7a edició de l’Estudi d’Inserció Laboral dels titulats i titulades universitàries universitàries