La UdL retorna a la societat 184,31 euros per cada 100 de despesa feta

Segons l'Informe sobre el valor social de la institució que s'ha presentat avui

Descarregar pdf
informe valor social3
L'informe sobre el valor social s'ha presentat a la FDET. FOTO: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) va retornar a la societat 184,31 euros per cada 100 € de despesa realitzada al 2019, i 306,08 € per cada 100 € de finançament públic rebut de la Generalitat de Catalunya aquell mateix any. Les despeses executades per la UdL van ser de 90,25 milions d'euros i el finançament rebut del Govern 54,35 M€. Així ho assenyala l'informe El Valor Social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa, elaborat per les professores del departament d'Economia Aplicada de la UdL Mercè Sala Ríos, Mariona Farré Perdiguer i Teresa Torres Solé amb dades de l'any 2019 i del curs acadèmic 2019-20, l'anterior a la pandèmia, "per no distorsionar el valor de moltes de les variables amb les quals s'ha treballat al llarg de l’informe".
 
Dels 184,31 € per cada 100 de rendibilitat social que generà la UdL, la major part va repercutir en l'estudiantat (72,78 €), seguit del personal (38,58 €), empreses i institucions (28,31 €), Alumni i societat (20,51 €), administracions públiques (20,48 €) i la resta (3,65€) al valor retingut per la pròpia UdL derivat del resultat econòmic i les amortitzacions. Quant a la rendibilitat del finançament públic, dels 306,08 € generats per cada 100 rebuts, són l'estudiantat i el personal els col·lectius més beneficiats (120,86 € i 64,07 €, respectivament), seguits d'empreses i institucions (47,01 €), societat i Alumni (34,05 €), administracions públiques (34,01 €) i finalment, la UdL (6,08 €).
 
Aquest estudi, que s'ha presentat avui a la Facultat de Dret, Economia i Turisme, analitza quantitativament el valor social i econòmic que genera l'activitat de la UdL a partir del càlcul del Valor Social Integrat (VSI). Es tracta d'una fórmula de treball que permet expressar en termes monetaris el valor generat per la UdL per al conjunt dels seus grups d'interès (estudiantat, personal, exalumnat, empreses, entitats i societat), tot integrant en un únic concepte el Valor Econòmic i Social o valor de mercat (VES) i el Valor Social Específic o de no-mercat (VASE) que genera la presència de la UdL en el territori. És la metodologia que va emprar l'Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en el seu estudi El Valor Social de les Universitats Públiques Catalanes (2017) i que permet, a més, donar dades de la rendibilitat de la institució, és a dir, del retorn cap a la societat de la despesa que fa la UdL i del finançament públic que rep.
 
Els resultats de l'estudi mostren que el Valor Social Integrat comptable de la UdL va ser de 140,58 M€. D'aquests, 54,65 M€ corresponen al valor que genera la pròpia activitat de la UdL i que es distribueix entre treballadors, administracions públiques, agents financers i la mateixa UdL (Valor Econòmic i Social Directe/ VES-D); 4,43 M€, són l'impuls que genera la UdL cap als seus proveïdors gràcies al volum de compres de béns i serveis que realitza (Valor Econòmic i Social Indirecte/VES-I); i 81,5 M€ és la xifra que assoleix Valor Social Específic (VASE) comptable, és a dir, aquell al qual s'arriba sense tenir en compte que una mateixa variable de valor pot beneficiar dos grups d'interès diferents.
 
Si s'analitzen els àmbits en els quals es genera aquest VASE, expliquen les autores, s'observa que les majors aportacions són en educació, per un import de 59,96 M€(73,6%), i en recerca, amb 20,53 M€ (25,2%); mentre que gestió i governança i lideratge social representen l'1% i el 0,3% del total, respectivament. Si centrem l'atenció en els grups d'interès i quantifiquem el Valor Social Específic (VASE) que beneficia cadascun d'ells, el muntant puja a 107,27 M€ i el Valors Social Integrat (VSI) a 166,35 M€, afegeixen. Els que obtenen major retorn social són les i els estudiants, amb un 40% del valor total, seguits per les treballadores i els treballadors de la UdL (21%), les empreses i entitats (15%), Alumni i la societat (11%), les administracions públiques (11%), mentre que el 2% restant correspon al valor retingut per la pròpia Universitat.
 
Les autores de l'informe destaquen que l'efecte motor de la compra realitzada per la UdL als proveïdors va superar els 4 M€. La repercussió del Valor Econòmic i Social Indirecte a proveïdors de Lleida va representar el 29% del total -concentrat principalment al municipi de Lleida i els seus voltants-, a la resta de Catalunya el 22%, i a altres territoris de l'Estat el 49%. Aquest pes d’altres territoris deriva del fet que hi trobem els subministraments de gas, aigua i llum, que estan contractats amb empreses amb seu a Madrid, precisen.
 
Per la seua part el vicerector de Política institucional i planificació estratègica, Ferran Badia, ha afirmat que els beneficis que genera la UdL van més enllà de la seua activitat acadèmica i de recerca. "A més de contribuir al desenvolupament econòmic de Lleida i de Catalunya, la UdL també contribueix al desenvolupament social". El rector, Jaume Puy, ha insistit en la necessitat que la institució doni comptes a la societat de la seua activitat i també ho fa amb aquest estudi que demostra "que el cost de la Universitat no és cap cost, sinó una inversió".