Els rectors de les públiques catalanes volen més places per a catedràtics

Fan un comunicat en defensa d'aquestes promocions internes

Descarregar pdf
classe
Foto: UdL

"Una conseqüència de la crisi dels darrers anys per als serveis públics ha estat la reducció dràstica de l'oferta d'ocupació que, pel que fa a les universitats, s'ha concretat en la definició d'unes taxes de reposició del 10% en el cas del Personal Docent i Investigador (PDI) i del 0% en el cas del Personal d'Administració i Serveis (PAS) fins l'any 2014; una taxa de reposició del 50% per a tots dos col·lectius per a l'any 2015 i una taxa de reposició del 100% per als dos col·lectius per l'any 2016. Sobre algunes d'aquestes taxes de reposició, fixades pel govern de l’Estat espanyol, encara hi ha hagut restriccions afegides per la Generalitat de Catalunya pel que fa al Personal d'Administració i Serveis i pel tipus de places (laborals en lloc de funcionaris) pel que fa al Personal Docent i Investigador.

Com a conseqüència directa d'aquestes situacions, gairebé totes les places de l'oferta pública d'ocupació de les universitats públiques catalanes només han anat destinades a la contractació d'agregats, en perjudici de places de promoció d'agregat o de titular d'universitat a catedràtic contractat o catedràtic d’universitat.

El passat 11 de setembre es va publicar el Real Decret-Llei 10/2015 que permet treure places de promoció de titular a catedràtic d'universitat sense que aquestes places -que provenen de promocions de funcionaris- computin, de manera genèrica, com a taxa de reposició.

Davant d'aquesta situació, els rectors sotasignants volem manifestar:

  1. Que celebrem que les universitats puguin recuperar la possibilitat de reconèixer els mèrits del seu professorat convocant places de promoció interna, una restricció que mai s’hauria d’haver aplicat ja que la seva aplicació durant aquest anys només ha perjudicat als professors més productius.
  2. Que estem en complet desacord amb la fixació de cap mena de taxa de reposició. L'oferta pública d'ocupació de les universitats forma part de l'autonomia universitària, es reflecteix en els pressupostos de cadascuna de les universitats, els quals, després de passar un control previ del Capítol I per part de la Generalitat, d'una banda es sotmeten per a la seva aprovació al Consell Social de cada universitat i, d'altra banda, se'n fa un seguiment permanent per part de l'administració pública competent; en aquest cas la Generalitat de Catalunya.
  3. Que en els darrers anys, a les universitats catalanes, s’ha conformat una gran volum de membres de Personal Docent i Investigador (PDI) que, malgrat la seva qualitat contrastada, no ha tingut l’oportunitat de promocionar en la seva carrera acadèmica.
  4. Que el RDL 10/2015, recentment aprovat, obre la porta a la promoció interna d’aquestes persones, però que, per tal de poder rendibilitzar al màxim aquesta oportunitat, convindria poder-ne fer una interpretació flexible en el sentit que no computin en la taxa de reposició ni les promocions a catedràtic que provinguin de personal funcionari, ni les que provinguin de personal laboral. És a dir el RDL s'hauria de poder-se interpretar com: ‘el número de plazas que las universidades puedan convocar de promoción interna para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, no supere el número máximo de plazas que sean objeto de oferta pública de empleo de turno libre, en ese mismo año, para el acceso a plazas de profesorado permanente de las universidades'.
  5. Que correspon a cadascuna de les universitats, altra vegada en l’exercici de la pròpia l’autonomia, definir la convocatòria en els termes que consideri més adients, en particular pel que fa al tipus de places (funcionari, contractat).
  6. Que atès que les promocions responen al reconeixement de mèrits personals, la viabilitat d'aquestes convocatòries no hauria d'estar afectada pels actuals límits pressupostaris sobre Capítol 1."


Dídac Ramírez, rector de la UB; Ferran Sancho, rector de la UAB; Enric Fossas, rector de la UPC; Jaume Casals, rector de la UPF; Sergi Bonet, rector de la UdG; Roberto Fernández, rector de la UdL, i Josep Anton Ferré, rector de la URV.