El pressupost de la UdL puja un 2,7% per al 2020

Ramon Saladrigues substituirà Josep Maria Sentís com a gerent de la institució

Descarregar pdf

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la proposta de pressupost de la institució per al 2020. Els comptes ascendeixen a 96.304.149,86 euros, el que suposa un increment del 2,72 per cent respecte a l'actual exercici. Per a l'aprovació definitiva, cal el vistiplau del Consell Social, que es reunirà el proper dijous, 19 de desembre.

El gerent de la UdL ha alertat que "la no aplicació del model de finançament de les universitats públiques catalanes per part de la Generalitat de Catalunya des de 2017 ha portat al sistema universitari a una situació límit". Josep Maria Sentís ha afegit que "la tant reivindicada reducció dels preus públics dels graus i dels màsters oficials sembla que serà una realitat durant l'exercici 2020. Ara bé, no es pot realitzar sense un finançament adequat".
 
Pel que fa a ingressos, segons ha informat el gerent, els comptes de la UdL preveuen que es mantingui la matrícula de graus i programes de doctorat, tot i una davallada en els màsters oficials. Per contra, s'espera un increment dels ingressos per formació contínua i de recaptació de despeses indirectes. Respecte al finançament de la Generalitat, Josep Maria Sentís ha apuntat que "es preveu el mateix import dels ingressos reconeguts de l'exercici 2016, més el finançament dels increments retributius i del campus d'Igualada".
 
Quant a despeses, Sentís ha destacat que la de personal augmenta en uns dos milions i mig d'euros a causa de "part dels increments de les retribucions del 2019 no previstos en els pressupostos d'enguany, la previsió de l'increment del 2% pel 2020, el creixement vegetatiu –increment dels complements personals lligats a l’antiguitat i a l'activitat i producció del professorat-; i per la previsió de contractació de personal lligat a la implantació de les noves titulacions d'Igualada". El gerent ha afegit que "la resta de capítols de despesa s'han hagut d'ajustar davant la manca de finançament de la Generalitat".

Per programes pressupostaris, l'únic que augmenta és el de Personal, amb una pujada del 5,1%. La resta es mantenen en nivells similars als d'enguany o baixen. El que més, Organització, recursos i serveis amb una reducció del 5,73% "pels ajustos en les diferents partides de funcionament davant la manca de recursos", apunta el gerent. També es retalla el programa de Comunitat universitària un 2,75% "per la reducció d'algunes beques i malgrat l'increment de les no compensades de les administracions públiques".

La distribució per capítols és la següent:


INGRESSOS 2019 2020 % variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 27.479.406,17 27.700.039,92
0,80
Capítol 4 Transferències corrents 58.367.812,13 60.343.684,84 3,39
Capítol 5 Ingressos patrimonials 122.550,00

 146.405,00   

19,47

Ingressos corrents 85.969.768,30
88.190.129,76
2,58
Capítol 7 Transferències de capital 7.368.771,48 7.898.020,10
7,18
Capítol 9 Passius financers 417.500,00 216.000,00
- 48,26

Ingressos capital 7.786.271,48 8.114.020,10 
4,21

TOTAL 93.756.039,78 96.304.149,86  2,72


DESPESES 2019 2020 % variació
Capítol 1 Despeses de personal 63.895.371,03 67.048.034,66
4,93
Capítol 2 Despeses de béns i serveis 15.623.179,24 15.688.931,68
0,42
Capítol 3 Despeses financeres 74.254,94 39.745,63
- 46,47
Capítol 4 Transferències corrents 6.712.365,76 6.318.484,93
- 5,87

Despesa corrent 86.305.170,97 89.095.196,90
3,23
Capítol 6 Inversions reals 6.380.945,09 6.140.272,08 - 3,77
Capítol 9 Passius financers 1.069.923,72 1.068.680,88 - 0,12

Despesa capital 7.450.868,81 7.208.952,96
- 3,25

TOTAL 93.756.039,78 96.304.149,86  2,72
Aquests són els darrers comptes que prepara Sentís per a la UdL, ja que el proper mes de gener s'incorporarà a l'Ajuntament de Lleida com a coordinador general i econòmic. El rector, Jaume Puy, li ha agraït els seus 16 anys de treball a la institució i ha anunciat que el nou gerent serà Ramon Saladrigues Solé, professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat al Departament d'Administració d'Empreses de la UdL, del qual n'és el director. 

Saladrigues, que també dirigeix la càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, ha ocupat diversos càrrecs de gestió com a vicerector de Qualitat i Planificació amb el rector Joan Viñas, coordinador d'economia amb l'equip de Roberto Fernández o vicedegà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. "Les tasques desenvolupades en aquests càrrecs el fan un bon coneixedor de la gestió de la Universitat de Lleida, en particular de l'elaboració i execució del pressupost i dels costos de la UdL", ha destacat el rector Puy.

Al marge dels temes econòmics, el consell de govern ha aprovat la proposta de dos noves titulacions pel curs vinent. Al 2020-2021 està previst que arrenqui el doble grau en Geografia i Turisme, que dependrà de la Facultat de Lletres, i el doble màster en Psicologia General Sanitària i en Neuropsicologia, a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. El vicerector d'Ordenació Acadèmica, Francesc Giné, ha explicat que "es tracta de reforçar les titulacions existents fent més atractiva l'oferta". "En ser titulacions que ja s'imparteixen a la UdL de forma individual, no cal l'acreditació de l'AQU. Per això, encara no s'ha determinat ni el nombre de crèdits ni els itineraris a realitzar per l'alumnat", ha afegit. 
 

També s'ha donat llum verda al plec de clàusules per a la contractació d'un subministrament de simulador de pacient per a la Facultat de Medicina, amb un pressupost d'uns 73.000 euros. El SimMan Essential representa un pacient adult de cos sencer i funciona sense fils. Serveix per a avaluar el pensament crític i les habilitats de presa de decisions clíniques sobre les funcions respiratòries, cardíaques i de circulació.