El consorci del PCiTAL aprova crèdits per refinançar el deute

Vol que el pressupost de la Generalitat tingui una partida sobre el retorn de quotes

Descarregar pdf
PCiTAL2019
FOTO: PCiTAL

L’Institut Català de Finances, entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una operació d’endeutament per import de 12.000.000 €, destinada a refinançar les quotes impagades dels préstecs dels Ministeris del Parc Científic. Així s'ha informat avui durant la reunió del Consell d'Administració del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per analitzar les accions fetes durant els últims quatre mesos per refinançar l'endeutament del Parc i intentar garantir la seua viabilitat futura.

L’operació s’ha atorgat i se signarà amb l’Ajuntament de Lleida, per què transfereixi els fons al Parc. El motiu és que el Consorci del Parc té com a patró la Universitat de Lleida, entitat que consolida els seus comptes amb la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual no pot rebre finançament de l’Institut Català de Finances. L’operació és per un termini de 20 anys amb dos anys de carència i al tipus d’interès vigent de prudència financera. El Ple de la Paeria debatrà aquesta operació divendres 20 de desembre.

Tant el president del Parc, el rector de la UdL, Jaume Puy, com el vicepresident, l'alcalde Miquel Pueyo, han posat de manifest que és la primera vegada que una entitat vinculada amb la Generalitat fa una aposta decidida pel Parc Científic de Lleida i que això permet diversificar l’endeutament. També han manifestat que s’estan fent accions per tal que en el Pressupost de 2020 de la Generalitat de Catalunya figuri una partida pressupostària destinada a finança el retorn de quotes dels parcs científics.

També s’ha aprovat la concertació d’una operació de crèdit amb CaixaBank per import de 8.386.869,41 € amb la finalitat de finançar les quotes avalades del Parc del 2013, 2014, 2016 i 2018, que es van haver de pagar durant els mesos de juliol i agost. Per tant, expliquen des de la gerència, es tracta de reconvertir una operació de tresoreria en una operació de crèdit a 20 anys (amb 2 anys de carència), al tipus d’interès vigent de prudència financera. El Consorci trametrà tota la documentació a l’Ajuntament de Lleida, per tal que el Ple de la Paeria ho autoritzi i es tramiti a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya.

Durant la reunió també s'ha informat que el passat 7 de novembre es va presentar a l’Agència Estatal d’Investigació la sol·licitud de moratòria de les quotes del 2019 i anteriors per un import de 9.253.175,16 €, per tal de fer el pagament d’aquestes quotes en les condicions i terminis establerts per l’Ordre CNU/821/2019, de 22 de juliol.

Amb aquestes tres operacions es refinança tot l’endeutament pendent del Consorci del Parc Científic, i s’aconsegueix que l’any 2020 no hi hagi quotes d’aquestes operacions, afirma el gerent de la UdL, Josep Maria Sentís. "L’objectiu és treballar per que les quotes dels préstecs dels Ministeris dels exercicis futurs es puguin assumir amb les ajudes de la Generalitat de Catalunya i amb l’aplicació del Pla de viabilitat del Parc. L’aposta decidida dels nous equips de direcció de l’Ajuntament de Lleida i de la Universitat de Lleida per fer viable el Parc Científic de Lleida, ha donat els seus fruits i s’ha posat els fonaments per una nova etapa en la que tot els esforços s’han d’adreçar a incrementar i multiplicar l’activitat de transferència i innovació entre les empreses del Parc i entre les institucions que hi participen".

TEXT: GERÈNCIA UdL/PREMSA UdL