6 d'abril de 2006

Descarregar pdf

La Universitat de Lleida participa en l’elaboració del Catàleg del Paisatge de la Plana de Lleida

Observatori del PaisatgeL’Observatori del Paisatge, ens d’assessorament de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions catalanes i de la societat en general en matèria de paisatge, ha establert un conveni amb un grup de recerca de la Universitat de Lleida, coordinat per la Dra. Cristina Vega García (Departament d’Enginyeria Agroforestal), per portar a terme el Catàleg del Paisatge de la Plana de Lleida, territori integrat per les comarques del la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià. Aquest projecte és, juntament amb el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, pioner a Catalunya, i ha de constituir, segons defineix la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, un dels documents fonamentals de caràcter tècnic per a determinar la tipologia dels paisatges de Catalunya, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los. La Universitat de Lleida treballa en el Catàleg de Paisatge conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que també ha signat un conveni amb l’Observatori del Paisatge, formant un equip interdisciplinar.

Segons determina la mateixa llei, els objectius de qualitat resultants dels Catàlegs de Paisatge seran incorporats amb caràcter normatiu en forma de normes, directrius i recomanacions del paisatge als plans territorials parcials que elabora la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i als plans directors territorials que el Departament consideri oportuns, prèvia consulta pública. Això converteix els Catàlegs de Paisatges en una eina molt poderosa d’integració del paisatge en el planejament territorial i urbanístic al nostre país. Els catàlegs de paisatge permetran obtenir també criteris i mesures que serviran de base per a les polítiques sectorials, com agricultura, turisme o indústria, per exemple.

En el grup de recerca de la Universitat de Lleida que porta a terme l’elaboració de l’esmentat Catàleg hi participen professors de diferents departaments, sent el seu nucli l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (Departaments d’Enginyeria Agroforestal, Departament de Hortofruticultura i Jardineria i Laboratori de SIG i Teledetecció del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl). També hi col·labora el Departament de Geografia i Sociologia. Els treballs de cartografia i catalogació de les diferents unitats de paisatge que integren el territori de la Plana de Lleida es varen iniciar al juliol de 2005 i actualment està a punt d’iniciar-se el procés de participació pública. Aquest procés està enfocat a la valoració i percepció que té la gent del paisatge, i en la consideració d'amenaces i oportunitats.

Observatori del Paisatge