21 de juliol de 2008

Descarregar pdf

La UdL fixa les bases per ser una universitat multilingüe


. El Consell de Govern aprova un pla per impulsar l'ús del català, el castellà i l'anglès

Estudiants estrangers de la UdL
Estudiants estrangers a la UdL
El Consell de Govern ha donat llum verda al document Política lingüística: cap a una realitat multilingüe, un programa per aconseguir que la Universitat de Lleida sigui una universitat multilingüe, tal i com preveuen el Pla Director de Docència i el d'Internacionalització de la UdL en el nou marc que suposa el nou Espai Europeu d'Educació Superior.

El pla d'acció gira al voltant de quatre eixos: docència, recerca, àmbit institucional i administració i gestió. En la primera fase, corresponent al període 2008-2012, es posarà èmfasi en el català, el castellà i l'anglès. Tot i així, els objectius generals també refermen el compromís de la UdL amb l'occità, altres llengües europees amb una arrelada tradició en alguns àmbits del coneixement com ara el francès, l'alemany, l'italià, entre d'altres, i en la mesura de les possibilitats i d'acord amb la demanda, també es prestarà atenció a aquelles llengües d'interès creixent com poden ser el xinès o l'àrab.

Pel que fa a la docència, s'introdueixen dos elements nous. El primer, és el principi de "seguretat lingüística", que garanteix als estudiants la llengua en què s'impartiran les classes amb la suficient antelació amb l'objectiu d'evitar o minimitzar qualsevol conflicte a l'aula per motius lingüístics. El professorat podrà triar la llengua de les classes, tan teòriques com pràctiques, i aquesta informació es farà pública amb la suficient antelació perquè ho conegui l'alumnat, tant de grau com de màster. L'estudiantat d'intercanvi tindrà els mateixos deures i drets que la resta de l'estudiantat.

La segona novetat, té a veure amb el sistema d'acreditació. Al finalitzar el procés de formació, els estudiants de la UdL hauran de tenir acreditat, en el Suplement al Títol, el nivell mínim establert de llengua anglesa. La competència de l'anglès es podrà acreditar si es compleix algun dels següents requisits: que s'hagin cursat 12 crèdits (ECTS) d'assignatures impartides en anglès, que s'elabori i es defensi el treball de fi de grau en anglès, que s'acrediti el nivell establert per la llei segons la normativa vigent, que s'hagin fet les pràctiques externes del grau en una empresa d'àmbits internacional on l'ús de l'anglès sigui obligat, o participar en programes de mobilitat on s'hagi cursat formació en anglès de forma satisfactòria.

Quant a la recerca, l'àmbit universitari on més s'ha avançat en immersió plurilingüe, es constata però la precarietat de la llengua catalana, particularment en algunes àrees de coneixement i tipus de publicacions. Aquest pla proposa continuar impulsant l'elaboració de tesis i treballs de recerca en anglès i reforçar els programes d'ajuts per a les publicacions en llengua catalana.

L'aplicació d'aquest Pla, tant en l'àmbit de la docència com de la recerca, obligarà que les convocatòries de nou PDI prevegin uns requisits lingüístics adients. El Vicerectorat de Professorat haurà de preparar la corresponent normativa, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya l'11 de juny de 2008. D'altra banda, el Servei Lingüístic de la UdL garantirà, mitjançant cursos, la formació en llengües de tota la comunitat universitària.

. Docència

Altrament, el Consell de Govern ha donat el vist-i-plau a la normativa de Matèria Transversal a la UdL. Es tracta de regular la formació amb competències de caire transversal dels estudiants de la UdL a partir del disseny d'una proposta formativa global per a tot l'estudiantat de grau que sorgeix en el si de la pròpia universitat. Formaran part d'aquesta oferta activitats proposades pels diferents serveis de la UdL (Servei Lingüístic, Serveis Culturals, Centre de Cooperació Internacional, Centre Dolors Piera...), així com de les càtedres-UdL i propostes de jornades específiques dels diferents centres. La Matèria Transversal estarà integrada per aquestes activitats formatives en modalitats d'1, 2, 3 i màxim 6 crèdtis (ETCS) i computarà dins el paquet de matèries optatives del pla d'estudis del grau.

. Concursos

Avui també s'ha aprovat treure a concurs la gestió de l'explotació de la cafeteria menjador de l'edifici del Rectorat, sota la modalitat de concessió. Es tracta d'una concessió de 6 anys de durada, prorrogable en períodes bianuals, els primers dos anys de la qual està lliure de cànons. El plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques proposa un menú diari entorn els 6 euros, més un menú específic de cuina tradicional i mediterrània, que oscil·laria entre els 10 i els 12 euros. Opcionalment, l'empresa adjudicatària podrà oferir carta però s'haurà de fer càrrec de la instal·lació i el manteniment de les màquines d'autoservei.

. Distincions

Entre d'altres temes, els membres del Consell de Govern han decidit atorgar la Medalla 'Honorífica de la Universitat de Lleida a l'expresident del Consell Social, Josep Maria Pujol. L'empresari lleidatà rebrà aquesta distinció el proper 24 de setembre durant l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2008-2009.


Més informació


NOTÍCIES RELACIONADES


noticia 29 de novembre de 2007
La UdL es promocionarà a Amèrica Llatina i Àsia

noticia 20 de setembre de 2007
Augmenten els estudiants estrangers a la UdL

noticia 24 d'octubre de 2006
El Consell de Govern aprova un pla per fomentar la internacionalització de la UdL


print enrera pujar