DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La matrícula de continuació d’estudis en els graus oficials dels centres propis de la universitat de Lleida es farà pel sistema d’Automatrícula.

Cal que consulteu el calendari.

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior.t

La documentació caldrà presentar-la a les secretaries de centre:

- preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants de la UdL o en l'apartat Estudiants no  de la UdL si no us heu matriculat mai en aquesta universitat,

- per correu postal, a l'adreça del centre corresponent (dades de contacte amb els centres);

- presencialment, demanant cita prèvia (dades de contacte amb els centres);

- per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

Llegiu amb atenció la informació següent:

 • Document d'identitat
  - DNI o NIE: no l’heu de presentar
  - Els estudiants estrangers que us vau matricular de primer curs amb passaport heu de tornar-lo a presentar si us ha caducat
  .
 • Ordre de domiciliació SEPA

Quan introduïu o modifiqueu un número de compte o canvieu la persona titular del compte corrent en l'automatrícula, al finalitzar us apareixerà un document que haureu de guardar-vos relatiu a l'ordre de domiciliació. Si no us el podeu descarregar contacteu a la secretaria del vostre centre.

Heu de presentar, a la secretaria en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula, l'ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec.

 • Si us heu de matricular de les PRÀCTIQUES EXTERNES

Per matricular-vos de les Pràctiques Externes serà necessari disposar del número d’afiliació a la Seguretat Social (SS). Aquest tràmit ha de ser realitzat per la persona interessada i és imprescindible per gestionar l’alta a la SS durant la vostra estada en una institució per realitzar les pràctiques curriculars obligatòries de les titulacions de la Universitat de Lleida.

És indispensable estar en possessió d’aquest número i informar-lo en el moment de la matrícula. En cas de no fer-ho, no es podran realitzar les pràctiques.

Tota informació la teniu en el web Información para alumnos de prácticas formativas

Tràmits a realitzar per conèixer el vostre número de la SS o per obtenir-lo:

 1. Consultar el número de la Seguretat Social si ja el teniu assignat: a través de l’área personaldel Portal Importass o a través del servei Acreditación del Número de la Seguridad Social
 2. Sol·licitar el número de la Seguretat Social: pots fer-ho a través del Portal Importass en el servei Solicitar el Número de la Seguridad Socialo a través del servei Enviar una solicitud

Per sol·licitar el número de la Seguretat Social has d’informar el teu DNI, les teves dades de contacte (telèfon mòbil i e-mail) i el teu domicili habitual.

El tràmit a través del Portal Importass requereix disposar d’algun dels següents mètodes d’identificació: Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe. Tot i que dona l’opció d’identificar-te mitjançant SMS, aquesta opció no es vàlida si no disposes del número de la Seguretat Social i, per tant, no es pot usar per sol·licitar el número d’afiliació, solament per notificar canvis. Per aquesta via, rebràs una notificació de la resolució en un termini entre 48 hores i 10 dies.

Si no disposes de Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe, hauràs de tramitar la petició a través de Enviar una solicitud. En aquest cas, el tràmit s’ha de fer amb un dispositiu que tingui càmera per fer-te una fotografia (ordinador, mòbil…) per comprovar la teva identitat.

A més, hauràs d’omplir la Solicitud de número de la Seguridad Social y variación de datos (Modelo TA.1) . Per aquesta via, el termini de resolució màxima és de 45 dies, per la qual cosa es recomana fer la sol·licitud amb suficient temps d’antelació per tenir el número en el moment de la matrícula.

3.   Sol·licitar el número de la Seguretat Social presencialment en una oficina de la Tresoreria General de la SS (prèvia sol·licitud de cita). Es necessita el DNI, el NIE o el passaport. 

 • Documentació que acrediti el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula

En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat per primera vegada cal presentar, abans del termini de matrícula, la documentació acreditativa de la causa al·legada. Consulteu les Exempcions i Bonificacions.

 • Estudiants a temps parcial

Els estudiants que us matriculeu en la modalitat de temps parcial heu de presentar una sol·licitud en el període ordinari de matrícula* adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, i heu d’aportar la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral heu de presentar una certificació de l’empresa on treballeu i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms heu de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa. També es pot presentar el document de la situació laboral actual que es pot obtenir en l’enllaç: Informe de la situación actual del trabajador

El centre ha de comprovar les dades justificades i retornarà a la persona interessada la documentació presentada.

(*) Es considera període ordinari de matrícula, únicament per a aquest supòsit, fins al 30 d’octubre de 2024.

Heu de presentar la documentació acreditativa i la Sol·licitud d’estudi a temps parcial que trobareu en l’apartat per a Estudiants de la UdL de grau i màster del vostre centre de la seu electrònica.

Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (htpp://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 • Acreditació d'una tercera llengua:

Original i còpia o còpia autenticada del document acreditatiu del nivell assolit d’una tercera llengua, si es té, d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (alemany, anglès, francès o italià).

Mes informació: Acreditació d’una tercera llengua