PREUS I PAGAMENT

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament. 

Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE GRAUS

MODALITATS DE PAGAMENT

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En el moment de fer la matrícula l’estudiant ha d’optar per una de les modalitats de pagament següents:

1 - Pagament únic domiciliat

La Universitat cobrarà l’import a partir del cinquè dia següent a la realització de la matrícula.

2 - Pagament únic targeta

El pagament s’ha de fer en el moment de realització de la matrícula.

3 - Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

 • El primer termini serà a partir del cinquè dia següent a la realització de la matrícula. Es cobrarà el 40% dels crèdits matriculats més les taxes administratives de caràcter no docent.
 • El segon termini serà el 15 de novembre de 2024. Es cobrarà el 30% dels crèdits matriculats.
 • El tercer termini serà el 27 de desembre de 2024. Es cobrarà el 30% restant dels crèdits matriculats.

3 - Préstec bancari:

La informació sobre el préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR) la pots consultar a:  https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR

La modalitat de pagament “Préstec bancari” comporta que l’estudiant autoritza a l’AGAUR a amortitzar totalment o parcialment el préstec en nom teu en els casos en què estigui justificat per a la correcta gestió de l’instrument de finançament.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la llei. En cas que sol·licitis la modalitat "Préstec bancari", la UdL pot cedir les dades a l’AGAUR i a l’entitat financera corresponent.

COM DOMICILIAR EL PAGAMENT

Has d'introduir les dades del compte en l'apartat corresponent de l’automatrícula.

Has de presentar a la secretaria del centre en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec. Aquest document es genera al finalitzar l’automatrícula en el primer any o bé si s’ha fet posteriorment un canvi de titular del compte.

Pots presentar aquest document a la secretaria del centre, preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari per a l'enviament de documentació corresponent al teu centre que trobaràs en l'apartat d'Estudiants UdL; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

La matrícula que per qualsevol causa, s’hagi d’abonar fora del pagament per terminis i amb posterioritat al tercer termini establert en el punt 2, s’haurà de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats bancàries que s’indiquin en el document de cobrament o amb qualsevol altra modalitat de pagament que pugui establir la Universitat.

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament pots modificar-les mitjançant el formulari M2 (seu electrònica), i l’has de presentar a la secretaria del centre amb una antelació mínima de quinze dies al segon o al tercer termini de pagament. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una nova ordre de domiciliació SEPA signada per la persona titular del compte en el supòsit que aquesta hagi canviat. També podreu modificar les dades bancàries i descarregar l’ordre de domiciliació SEPA des de Gestió de rebuts.

PROCEDIMENT I EFECTES DE L’IMPAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament la Universitat li aplicarà el recàrrec corresponent d’acord amb els percentatges següents:

 • Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.
 • Entre els dos i els quatre mesos, el 10% de recàrrec.
 • A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.

La Universitat comunicarà a l’estudiant a l’adreça de correu electrònic institucional (.......@alumnes.udl.cat), facilitada als estudiants en formalitzar la matrícula de primer curs, que té rebuts pendents els quals haurà de descarregar en l’enllaç https://automat.udl.cat/gestionRecibos/inicio.jsp i formalitzar el pagament abans de la data de venciment que s’indica en el mateix rebut.

L’import d’aquests recàrrecs s’ha d’abonar amb independència que amb posterioritat a la comunicació s’obtingui una beca o ajut.

Transcorregut el termini de dos mesos, l’estudiant que no hagi fet efectiu el pagament haurà de descarregar-se un nou rebut de l’aplicació de Gestió de Rebuts que inclourà el recàrrec corresponent, depenent del termini transcorregut.

En el moment que la Universitat faci la comunicació per impagament a l’estudiant, la seua matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.

Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.

Aquesta normativa econòmica de la matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

ESTUDIANTS PENDENTS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PENDENTS DE MILLORAR L'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA A TRAVÉS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Els estudiants que esteu pendents d’admissió pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en una altra Universitat, ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula segint l'ordre que s’indica a continuació:

 • En el moment de formalitzar la matrícula hauran de pagar amb targeta l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria. En cas de no fer aquest pagament, la matrícula quedarà invalidada sense cap comunicació i, com a conseqüència, es perdrà la plaça en aquests estudis, la qual s’assignarà a la persona que correspongui d’acord amb el procés de preinscripció.
 • se li comunicarà la forma de cobrament de la resta de l’import de la matrícula. si abans del 30 de setembre de 2024 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i se li comunicarà la forma de cobrament de la resta de l’import de la matrícula.
 • A l’estudiant que obtingui plaça en una altra titulació de la UdL o en una altra universitat pública amb posterioritat al 30 de setembre de 2024, se li retornarà l’import corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge, sempre que l’estudiant sol·liciti l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2024-2025.

   

  No es retornaran aquests imports quan aquesta reassignació sigui per un canvi de preferències sol·licitat per l’estudiant o hagi realitzat una nova preinscripció.

  Si l’anul·lació es presenta per altres motius s’aplicarà el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica de graus i haurà d’abonar l’import dels rebuts vençuts. CONSULTEU ARTICLE 

ESTUDIANTS DE SEGON CURS I SUCCESSIUS PENDENTS D’ADMISSIÓ PER TRASLLAT D’EXPEDIENT

Els estudiants que esteu pendents d’admissió per trasllat d’expedient en uns altres estudis , ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula seguint l'ordre que s’indica a continuació

 • En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà de pagar amb targeta l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria. Aquest pagament serà indispensable per mantenir la condició d’estudiant pendent de trasllat d’expedient fins al 30 de setembre de 2024.
 • Si abans del 30 de setembre de 2024 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i se li comunicarà la forma de cobrament de la resta de l’import de la matrícula.
 • L’estudiant que obtingui el trasllat amb posterioritat al 30 de setembre de 2024 haurà d’abonar a la UdL l’import dels rebuts vençuts, d’acord amb el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica. CONSULTEU ARTICLE
 • En cas de no abonar els imports indicats en els apartats anteriors, s’aplicarà el que estableix l’article 5.2 de l’esmentada normativa i, com a conseqüència, no es traslladarà l’expedient a la universitat de destí.