Preguntes Freqüents (FAQS)

Sindicatura de Greuges

 Descarregar pdf

Qualsevol membre de la comunitat universitària a títol individual o col·lectiu, sempre que acrediti un interès legítim i consideri que no s’han respectat el seus drets o les seves llibertats.

 • Mitjançant el Formulari de queixes de la Sindicatura
 • Per correu electrònic: sindicatura@udl.cat
 • Personalment, a la mateixa Sindicatura (edifici Rectorat, despatx 3.59)
 • Al registre de la Universitat.
 • Per qualsevol de les altres vies que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les queixes s’han de presentar per escrit. En tot cas, han de constar-hi:

 • Les dades personals i universitàries.
 • Les dades de contacte (correu electrònic i telèfon)
 • La descripció dels fets que són motiu de queixa o de consulta.
 • La petició que s’adreça a la Sindicatura.
 • Les proves que avalin la queixa.
 • La data i la signatura.
 • Les queixes de caràcter anònim.
 • Les queixes que no siguin competència de la Sindicatura de Greuges de la UdL (que podran ser derivades a la Sindicatura competent)
 • Les queixes que estigui manifestament mancades de fonament.
 • Les queixes que siguin substancialment iguals a altres ja resoltes amb anterioritat.
 • Els casos que es tinguin pendents d’un procés judicial.
 • Les queixes formulades amb mala fe evident o amb perjudici dels drets o dels interessos legítims de terceres persones.

En el termini màxim d’un mes, se’n disposarà l’admissió a tràmit.

Les queixes i les reclamacions seran tramitades i resoltes en un termini màxim de tres mesos. Tanmateix, atesa la naturalesa de la petició, el/la síndic/a pot establir raonadament un termini superior, que en cap cas no hauria de superar els sis mesos.

No, les recomanacions de la Sindicatura no tenen la consideració d'acte administratiu ni tenen força executiva. El síndic o síndica de greuges notifica les seves recomanacions als interessats i als òrgans competents de la UdL i presenta un informe anual al Claustre.

El fet d'adreçar- se a la sindicatura no interromp ni suspèn els terminis per a interposar les els recursos que siguin procedents.

Les dades personals i la resta d’informació, oral o escrita, que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.

 L’arxiu de la Sindicatura només el pot consultar el personal que hi està adscrit.

   Darrera modificació: