Serveis i personal

 Descarregar pdf

Secretaria General

La Secretaria General, mitjançant els seus serveis administratius, s'encarrega de donar suport administratiu als òrgans de govern i representació de la UdL per al correcte desenvolupament de les seues competències. En aquest sentit, s'ocupa de la gestió de la convocatòria de reunions, expedició de certificats, elaboració i custòdia d'actes, gestió de nomenaments i cessaments dels membres dels òrgans generals de la Universitat i de les seues comissions i altres nomenaments, així com del suport administratiu als processos electorals dels òrgans de govern i representació de la Universitat.

Aquest servei també és l'encarregat de l'elaboració del Butlletí Oficial de la Universitat (BOU), que es publica amb el recull dels acords dels òrgans col·legiats de govern i representació de la Universitat de Lleida i les resolucions del rector. A més a més, és el responsable de l'edició de diverses publicacions institucionals, entre les quals destaca la memòria acadèmica anual.

Registre General

El Registre General participa en la gestió de la documentació administrativa activa de la Universitat d'acord amb procediments uniformes de tractament que en faciliten l'organització i l'accés. És el servei encarregat de fer l'assentament d'entrada i sortida dels documents de la Universitat i de la seua distribució a les diferents unitats, serveis i càrrecs. També s'encarrega de coordinar i supervisar els diferents registres auxiliars, donar informació general a l'usuari i fer la catalogació de tota la documentació mitjançant el programa informàtic. A més, anualment el Registre General elabora els corresponents llibres de registre.

Assesoria Jurídica

L'Assessoria Jurídica és una unitat administrativa dependent de la Secretaria General que té com a funcions l'assessorament i el suport jurídic a les diverses unitats de gestió i els òrgans de govern i representació de la Universitat.

Arxiu i Gestió de Documents

El Servei d'Arxiu i Gestió de Documents és la unitat administrativa responsable i especialitzada en l'organització, gestió, tractament, custòdia i difusió dels documents que formen part del patrimoni documental de la Universitat. Per tant, organitza i facilita la documentació que encara pot servir de suport a la gestió administrativa, i conserva la documentació de valor històric i la fa accessible per a l'estudi o la recerca.


print enrera pujar

   Darrera modificació: