Documentació

 Descarregar pdf


 DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD (en línia):

  • DNI  (per les dues cares, però ambdues cares a la mateixa pàgina). En el cas de nacionalitat no espanyola, fotocòpia del NIE amb validesa per a tot el període de la mobilitat.
  • Resguard oficial de la matrícula a la UdL, corresponent al curs actual.
  • Dades bancàries on es vulgui rebre les beques: Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc o certificat de titularitat expedit per l'entitat bancària, on consti l'IBAN i el nom de l'estudiant com a titular o cotitular del compte.
  • Fotografia de tipus carnet o passaport
  • Certificat oficial de llengües estrangeres que tinguin relació amb la places sol·licitades i amb la mobilitat. Hi ha de constar el nivell assolit (A1,A2,B1,B2,C1,C2). 
  • Només per a estudiants de màster que hagin cursat la titulació de grau en una altra universitat diferent a la UdL:  Expedient acadèmic de grau, amb nota mitjana sobre 10 punts. Si es tracta d'una titulació obtinguda en un altre país, cal sol·licitar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España) l’equivalència de nota mitjana dels estudis realitzats a l’estranger i adjuntar a la sol·licitud de mobilitat el document expedit pel Ministeri:
    http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html

 

   Darrera modificació: