Acreditació de tercera llengua en els graus

 Descarregar pdf

Versión en español

 

En acabar els estudis, els graduats de la UdL han de tenir coneixements d'una tercera llengua

D'acord amb la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 7615, de 9 de maig), els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors provinents de batxillerat (amb PAU) o de cicles formatius de grau superior han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
 
Els estudiants de grau de la UdL que van començar abans del curs 2018-2019 han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una de les llengües estrangeres del sistema educatiu català, amb un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el que estableix la Normativa d'acreditació de la tercera llengua als estudis de grau a la UdL.
 
 

Quines llengües pots acreditar?

Pots acreditar el nivell d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat.
 

 

Com has d'acreditar el nivell?

Pots acreditar el nivell requerit per la UdL (B1) mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 4 de la Normativa d'acreditació de la tercera llengua als estudis de grau
 
El nivell B2 es pot d'acreditar mitjançant algun dels certificats reconeguts (Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, i posterior actualització de les taules mitjançant la Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre).
 
 

Quan has d'acreditar el nivell?

En acabar els estudis de grau s'ha d'haver acreditat el nivell de coneixement de llengua. Si tens un certificat acreditatiu del nivell demanat o superior (d'acord amb els certificats reconeguts o, per als estudiants als quals se'ls demana un B1, d'acord amb els procediments previstos en la Normativa d'acreditació de la tercera llengua als estudis de grau), l'has de fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.
 

Saps com pots obtenir el nivell de llengua a la UdL?

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

 

Saps com pots optar a ajuts econòmics?

Amb l'objectiu d'ajudar a assolir el nivell requerit, la UdL posa a disposició dels estudiants ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua.

A més, la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha creat el Programa Parla3 per tal que els estudiants de grau puguin optar a ajuts per obtenir un certificat de nivell a través dels exàmens CLUC, l'EOI i les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes i per fer cursos d'alemany, anglès, francès o italià (més informació: Convocatòria ajuts Parla3 2021, Bases ajuts Parla3 i Modificació de les bases reguladores ajuts Parla3).

Més informació sobre ajuts i beques, al portal Aprenc idiomes.

 

I si vas començar abans del 2018-2019 i ja tens un nivell B2?

La UdL vol recompensar els estudiants que han fet l’esforç per formar-se lingüísticament. Per tant, els estudiants que van iniciar estudis de grau els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17, si acrediten el nivell B2 en llengua anglesa, francesa, alemanya o italiana abans que finalitzi el curs 2018-19, podran reconèixer-lo com a Matèria Transversal per un valor de 6 crèdits, sense cap tipus de cost. Els estudiants poden fer aquest reconeixement en el termini que establirà cada centre.
   Darrera modificació: