El pressupost de la UdL puja un 4,4% per al 2022

Creixen les despeses de personal, compra de béns i serveis, i inversions reals

Descarregar pdf
classepandemia
La transformació digital, entre les principals despeses / Foto: UdL
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la proposta de pressupost per al 2022, que puja fins els 97.274.729,96€, el que suposa un augment de 4,1 milions (4,39%) respecte l'any anterior. És el primer que recull les convocatòries dels fons europeus Next Generation. Per a l'aprovació definitiva dels comptes, cal el vistiplau del Consell Social, que es reunirà el proper divendres, 17 de desembre.

El gerent de la UdL, Ramon Saladrigues, ha argumentat que l'esforç que ha estat fent la comunitat universitària en l'aplicació les mesures del Pla de Reequilibri Pressupostari, així com el lleuger increment dels ingressos per transferències corrents de la Generalitat de Catalunya han permès que el de 2022 "sigui un pressupost amb menys tensions que els dels dos exercicis precedents". Tot i així, "la millora de les transferències corrents de la Generalitat no arriba a compensar el creixement vegetatiu de les despeses de personal dels darrers 5 anys, amb el model de finançament aturat. Per això caldrà que la Generalitat contempli increments addicionals els propers anys per tal que les universitats puguin afrontar els reptes que tenen per davant", ha afegit.

Pel que fa a ingressos, el gerent ha informat que es preveu tant un increment pel que fa a matrícula, en augmentar els crèdits matriculats, com també de les transferències corrents, per conseqüència de la millora del finançament del sistema universitari en el pressupost 2022 de la Generalitat.

Quant a les despeses, Saladrigues destaca que creixen els tres capítols que en concentren el 95%: personal, inversions en equipament per activitats docents i de recerca i inversions per a la transformació digital. Pel que fa a personal, el creixement de la despesa és de 3,8 M€,  "sent el personal lligat a projectes de recerca i les quotes de la seguretat social les partides que més contribueixen a aquest augment", ha explicat. Així mateix, augmenten substancialment les inversions en equipament per activitats docents i de recerca i les inversions lligades a la transformació digital, "amb l'objectiu d'adaptar-nos a l'etapa postpandèmia", afegeix.


La distribució per capítols dels ingressos i de les despeses és la següent:

(Imports en milers d'euros)
 
 

INGRESSOS

2021

2022

Variació 2022/2021

 % capítols

Capítol 3

Taxes, preus públics i altres ingressos

21.867

23.081

5,55%

23,73%

Capítol 4

Transferències corrents

63.197

65.100

3,01%

66,92%

Capítol 5

Ingressos patrimonials

112

 143

27,68%

0,15%

Capítol 7

Transferències de capital

7.790

8.841

13,49%

9,09%

Capítol 9

Passius financers

214

109

- 49,07%

0,11%

 

TOTAL

 93.180

97.275

4,39%

100%

         

 

 

DESPESES

2021

2022

Variació
2022/2021

 % capítols

Capítol 1

Despeses de personal

68.644

72.399

5,47%

74,43%

Capítol 2

Despeses de béns i serveis

13.687

14.041

2,59%

14,43%

Capítol 3

Despeses financeres

37

52

40,54%

0,05%

Capítol 4

Transferències corrents

4.055

3.711

-8,48%

3,81%

Capítol 6

Inversions reals

5.691

6.391

12,30%

6,57%

Capítol 9

Passius financers

1.067

681

-36,18%

0,70%

 

TOTAL

93.180

97.275

4,39%

100%


El Consell de Govern ha aprovat també la renovació de la pòlissa de tresoreria, amb un muntant de 3 milions d'euros, per poder garantir el pagament de la nòmina mensual a la plantilla i els pagaments a proveïdors.

També en àmbit econòmic, el consell ha aprovat el Pla de mesures antifrau, indispensable per a poder rebre fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Inclou mesures preventives (declaració de conflicte d'interessos del personal en expedients de despesa superiors a 15.000 euros, prohibició d'acceptar regals superiors a 60 euros o atencions no considerats com a mostres de cortesia o atenció protocol·lària habitual, etc.), de detecció (com ara l'habilitació d'un correu electrònic per a notificar o denunciar possibles fraus), i d'investigació i correcció (procurar la recuperació de les quantitats indegudament rebudes i iniciar procediments civils o penals si s'escau, entre altres). També preveu la creació d'una comissió antifrau formada per la secretària general, el president del Consell Social o persones en qui deleguin, el gerent i la persona responsable de Servei d'Economia.

Aquest Pla es complementa amb el Codi ètic, de transparència i antifrau en matèria de contractació administrativa a la Universitat de Lleida, que també ha estat aprovat pel Consell de govern.

D'altra banda, la sessió ha donat llum verda al calendari acadèmic per al curs 2022-2023, que començarà el 12 de setembre tant per als graus i dobles graus a tots els campus. Els màsters i dobles màsters ho faran entre els dies 12 de setembre i 26 d'octubre. Les classes finalitzaran el 30 de maig. Els períodes d'avaluació seran del 9 de gener al 3 de febrer, per al primer semestre, i de l'1 al 28 de juny, per al segon.