Bases del Concurs de Cartells 2023

1. El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida convoca el vint-i-sisè concurs de cartells per anunciar l'edició de l'any 2023 de la Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida. El concurs és adreçat a tothom que hi vulgui participar.

2. Condicions que han de complir les obres:

a. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
b. Els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricomia (tots els colors).
c. S’hauran de presentar els originals del cartell i d’una versió quadrada més petita (per poder ser utilitzats en els diversos materials promocionals de la Universitat d’Estiu: cartells, fullets informatius, anuncis, xarxes socials), amb les mides següents:
  • El cartell ha de ser vertical, de 60 cm d’alt per 30 cm d’ample.
  • La versió quadrada, adaptada del cartell vertical, ha de fer 15 cm d’alt per 15 cm d’ample.
d. Les obres han de presentar-se muntades sobre un suport de cartró ploma, les mesures del qual no podran superar les indicades en aquestes bases.
e. Els dos formats del disseny han de tenir el seu propi suport de cartró ploma.
f. S'hi ha d'incloure, en els dos formats, el següent text com a mínim:
 
Universitat de Lleida
Estiu 2023
Del 26 de juny al 21 de juliol de 2023
 
3. S'estableix un premi únic de 1.000 euros, tributs inclosos.

4. Els originals hauran de presentar-se amb un lema identificatiu escrit al darrere. Hauran d'anar acompanyats d'un sobre tancat, a l'interior del qual hi hauran de constar el nom i els cognoms, l'adreça postal, el correu electrònic i el telèfon de l'autor/a. A l'exterior del sobre hi haurà de constar el lema escollit.

5. Les obres podran presentar-se fins a les 14.00 hores del dia 21 de febrer de 2023. Els treballs hauran de presentar-se, lliures de despeses, a la 
Universitat de Lleida
Universitat d'Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71

25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
 

La data d’enviament dels treballs tramesos per correu, o través d’un servei de missatgeria, haurà de ser com a màxim el 21 de febrer de 2023.

6. La comissió encarregada de seleccionar l'obra estarà integrada per representants de la Universitat de Lleida i per professionals del món de les arts. La resolució del concurs es farà pública durant la primera quinzena del mes de març de 2023. El premi podrà ser declarat desert. L'incompliment de qualsevol dels requisits tècnics i de contingut mínim previstos en la base 2 comportarà l'exclusió automàtica de l'obra presentada.

7. La Universitat tindrà cura en el tractament de les obres presentades, però no es farà responsable de cap incident o accident que puguin sofrir.

8. L'original que resulti guanyador quedarà en propietat de la Universitat de Lleida, que en farà l'ús que cregui convenient per a la difusió de l'edició de 2023 de la Universitat d'Estiu. En aquest original la Universitat hi afegirà la informació de servei necessària i els logos de la UdL i de les institucions patrocinadores.

9.
Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a l'oficina de la Universitat d'Estiu a partir de la primera quinzena d'abril. Passat dos mesos des de la concessió dels premis, els originals que no hagin estat recollits quedaran a disposició de la UdL.

10. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases serà resolt per la comissió.
 

Lleida, novembre de 2022