Memòria d'activitats SIC

 Descarregar pdf

Memòria d'activitats del curs 2017/2018

La missió de Sistemes d'Informació i Comunicació és dissenyar, planificar, gestionar, administrar i assegurar les infraestructures i serveis basats en TIC i prestats a la comunitat universitària en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió administrativa, així com directament a les persones.

SERVEIS

SIC ofereix serveis de:

 • Anàlisi de les necessitats TIC i proposta de solucions
 • Disseny i implementació de les solucions
 • Posta en marxa i operació de les solucions
 • Servei i suport als usuaris


La demanda de solucions TIC està centralitzada, i qualsevol membre de la comunitat universitària pot sol·licitar projectes, sempre que compti amb l’aval d’un membre del consell de direcció, mitjançant la web de SIC:


El suport als usuaris està també centralitzat i qualsevol membre de la comunitat universitària hi pot
accedir mitjançant el campus virtual:

 • http://cv.udl.cat anant a “Intranet->Suport a l’usuari”

 


AULES I SALES D’USUARI D’INFORMÀTICA


La UdL posa a disposició de l’estudiantat sales d’usuaris dotades amb equipament informàtic en els diferents centres universitaris. Les sales d’usuaris disposen d’ordinadors amb programes d’ús general i específics dels ensenyaments dels centres.

 

UBICACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA

 

CAMPUS DE RECTORAT


 


FACULTAT DE LLETRES:
 • Sala d’usuaris (3.49b)
 • Aula d’informàtica (3.49a)
 • Aula d’informàtica (3.48)

CAMPUS DE L’ETSEA


 

 • Sala d’usuaris (1.01.2), Edifici A
 • Aula d’informàtica 1 (1.01.1), Edifici A
 • Aula d’informàtica 1.12, Edifici A
 • Aula d’informàtica 3.1 (4.1.02.1)
 • Aula d’informàtica 3.2 (4.1.02.2)

CAMPUS DE CAPPONTESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR:
 • Laboratori L2 (3.04)
 • Laboratori L3 (3.05)
 • Laboratori L4 i Sala d’usuaris (0.08)
 • Laboratori L5 (-1.01)
 • Aula Alcatel (1.02)

FACULTAT DE DRET I ECONOMIA:
 • Aula Aranzadi i Sala d’usuaris (0.37)
 • Aula d’informàtica i Sala d’usuaris (0.38)
 • Aula de borsa (1.29)

EDIfiCI POLIVALENT:
 • Aula d’informàtica FDE (1.01)
 • Aula d’usuaris (1.02)
 • Aula de programari lliure (1.04)
 • Aula d’informàtica (1.08)
 • Aula d’informàtica EPS (1.09)
 • Aula ICE (3.08)

CENTRE DE CULTURES I COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA:

 • Sala d’usuaris. Programari Lliure. Aula multimèdia (0.01)

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ:
 • Aula d’informàtica (2.04)
 • Sala d’usuaris 2.03
 • Aula 2.05 (audiovisual)
 • Aula 2.06; Sala d’usuaris
 • Aula 3.08 (fonètica)

CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT


 

FACULTAT D’INFERMERIA:
 • Aula/Sala d’usuaris Ciències de la Salut (-1.02)
 • Aula/Sala d’usuaris Ciències de la Salut (-1.04)

FACULTAT DE MEDICINA:
 • Aula/Sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (1.01)
 • Aula Gran Unitat Docent Hospital Arnau (2.07)
 • Aula Petita Unitat Docent Hospital Arnau (2.06)
 • Sala d’usuaris Unitat Docent Hospital Arnau (2.07)

 

OBJECTIUS DE SIC PER AL CURS 2017/2018


Durant el curs acadèmic 2017/2018 SIC ha treballat en dos grans línies:


CONSOLIDACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ


Des del curs 2015/2016 s'ha treballat en la implantació a la UdL d'un sistema de govern de les TIC i a SIC d'un sistema de gestió. Els objectius son:

 • Establir una visió de servei i de valor afegit, amb la missió d’oferir més serveis i de més qualitat
 • Millorar l’eficiència i l’eficàcia
 • Augmentar la transparència


Durant el curs 2017/2018 s’han fet les següents accions en aquesta línia.

 

CONSOLIDACIÓ DEL COMITÈ DE GOVERN DE LES TIC DE LA UDL

Format per:

 • Gerent
 • Vicerector de Campus
 • Adjunta TIC al vicerector de campus
 • Direcció d’Infraestructures i Tecnologia
 • Direcció de SIC


Aquest comitè té com a objectiu principal la presa de decisions sobre quins serveis TIC s’han d’oferir a la UdL, avaluar la satisfacció amb els serveis oferts i gestionar la demanda de nous serveis.

Durant el curs 2017/2018 el CGTIC s'ha reunit en 5 ocasions, treballant principalment en la gestió de demandes de projectes TIC i en la definició del catàleg de serveis TIC.

 

PROCÉS DE GESTIÓ DE LA DEMANDA DE PROJECTES TIC

Aquest procés es va ficar en funcionament durant el mes de Gener de 2017 i al llarg del curs 2017/2018 s'han gestionat un total de 15 peticions de projecte, dels quals:

 • 10 s'han ficat en marxa, dels quals:
  • 3 ja s'han executat.
  • 4 estan en fase d'execució.
  • 3 estan planificats per a iniciar-se durant l'any 2018.
 • 3 s'estan avaluant
 • 2 han estat descartats per manca de definició

 

CREACIÓ D’UN CATÀLEG DE SERVEIS TIC

Durant el curs 2017/2018 s'ha definit el catàleg de serveis TIC, i actualment s'està treballant en la definició acurada de les condicions de cada servei.

Es pot consultar el catàleg de serveis a la plana de SIC.

 

IMPLANTACIÓ DE NOUS SERVEIS I MILLORA DELS JA OFERTS


Els nous serveis o millores implementades durant el curs 2017/2018 han estat, per línies de servei:

SERVEIS TIC DE SUPORT A LA DOCÈNCIA

 • Millora del sistema de videoconferència integrat al campus virtual: Implantació de nova solució amb funcionalitats millorades.
 • Automatització de l'alta d'espais al campus virtual d'assignatures del Centre de Formació Continua, Servei Lingüístic i Universitat d'estiu.
 • Millora dels espais de comunicació de titulació.


SERVEIS TIC DE SUPORT A LA GESTIÓ

 • Gestió acadèmica i docent:
  • Incorporació del campus d’Igualada a l’accés a UXXI corporatiu, amb perfil de matrícula i planificació docent.
  • Implantació del mòdul ALUMNI (Antics Alumnes i Amics de la UdL).
  • S’ha implantat, per l’entorn de doctorat, el nou RAPI (registro de actividades y del plan de investigación), redisseny de l’aplicació web de la qual ja disposàvem.
  • S’ha fet un procediment automàtic de substitució d’activitats a la planificació docent per controlar la distribució de crèdits teòrics i pràctics.
  • S’han gestionat 12560 matrícules (pendents encara totes les de la Universitat d’Estiu) i 4218 sol·licituds de beca.
  • Incorporació de la UdL a la cessió de dades de matrícula universitària del projecte NISUE (Nodo de Interoperabilidad del Sistema Universitario Español).
 • Gestió econòmica:
  • Emissió instantània de Targeta Universitaria per a PAS/PDI.
  • Implantació SII (Subministre Immediat d'Informació de l'IVA) per la AEAT.
  • Disseny sistema de comandes per la nova LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic).
  • Implantació d’un model de costos total per a la UdL.
  • Implantació de la nova versió de DAEF en entorn web.
  • S’han gestionat 41.829 justificants de despesa, 38.107 documents comptables, 758.805 apunts comptables, 11.704 referències de taxes i activitats, així com les dades de 55.156 tercers.
 • Administració electrònica:
  • Posada de les mesures necessàries per donar compliment a la LPAC en matèria de Registre;
  • Reforma del sistema d’instància genèrica i habilitada de la Seu electrònica.
  • Desenvolupament i posada en marxa del sistema de signatura sense 'applet' per a la Seu electrònica;
  • Desenvolupament i posada en marxa del sistema de registre de sol·licituds específiques per a les unitats de la UdL en la Seu electrònica;
 • Lloc de treball PAS i PDI:
  • Implantació d'Unidisc, un espai d'emmagatzemament de fitxers (similar a Dropbox) per a la gestió d'informació corporativa del PAS i PDI.
 • Web institucional
  • S'han creat 14 webs per a graus i màsters nous o renovació de webs existents en altres plataformes.
  • S'han creat un total de 20 webs a OpenCms, de les quals 8 són departament, 1 és un servei i les 11 restants són grups de recerca, congressos, revistes electròniques, etc.

  • S'ha afegit un mòdul de clonació de contingut a OpenCms per facilitar la localització als diferents idiomes.

  • S'han afegit les eines necessàries per generar el sitemap d'una web de forma automàtica.

 

SERVEIS TIC DE SUPORT A LES PERSONES

 • Xarxa sense fils:
  • S'ha millorat el sistema de configuració de la xarxa Eduroam, permetent l'autoconfiguració automàtica que ha estat utilitzada en 1300 ocasions.
 • Xarxa informàtica:
  • S'ha finalitzat la implantació de una nova infraestructura d’emmagatzemament.
  • S'ha finalitzat la implantació d´un nou sistema de còpia de seguretat.
  • S'ha dotat de connexió a l'Arboretum.
 • Autenticació centralitzada:
  • S'han afegit serveis a la federació UNFICAT de les universitats catalanes.
   Darrera modificació: