Planificació Estratègica

Universitat de Lleida

PLA ESTRATÈGIC UdL

  • Presentació
  • Estructura
  • Model de futur

Presentació

La universitat de Lleida, com tota organització complexa, ha d’estar perfectament alineada amb els seus objectius estratègics i amb la seua acció del dia a dia i, per tant, cal disposar d’una cultura organitzativa compartida per totes les persones que hi treballen que permeti anar aconseguint les fites desitjades. El Pla Estratègic és un instrument que crea cultura corporativa, alinea l'organització i satisfà les expectatives de les persones que reben els serveis de la UdL. Amb un horitzó a llarg termini, aquest pla estableix les bases per a l'acció futura.

Estructura del Pla estratègic

El Pla estratègic conté una formulació dels elements següents:

Model de futur

El model de futur representa la universitat que volem amb una visió a llarg termini. Els atributs del model de futur de la UdL constitueixen les principals característiques i elements propis i diferencials del model d’universitat que volem. Aquests atributs representen les palanques de canvi que ens han de permetre passar de la universitat actual a la universitat futura i són l’element de referència per prioritzar els objectius estratègics i les línies d’actuació i on s’haurien de centrar els esforços en els propers anys.

Els atributs del model de futur i les palanques de canvi (PC) de la UdL amb visió 2030 són els següents:

  • Especialització temàtica

Focalització, rellevància i diferenciació temàtica en les àrees d’agroalimentació, salut, tecnologia i sostenibilitat, i desenvolupament social i territorial, i interacció i treball conjunt entre els àmbits temàtics d’especialització.

  • Singularització i innovació docent i educativa

Model docent i educatiu flexible caracteritzat per l’impuls de la formació dual, l’adopció de metodologies docents innovadores, la personalització i la proximitat amb l’estudiant, amb una combinació òptima de presencialitat i virtualitat, amb itineraris curriculars oberts, amb una forta interconnexió entre docència i recerca i una oferta de formació al llarg de la vida orientada a la demanda i al reciclatge professional.

  • Recerca, transferència i innovació amb impacte

Impuls d’una recerca temàtica multidisciplinària, d’excel·lència i reconeguda arreu, d’una transferència i innovació amb rellevància i impacte i d’un paper actiu en divulgació científica.

  • Gestió del talent

Desplegament de polítiques per identificar, captar, promoure, consolidar, motivar i fidelitzar el talent intern i extern.

  • Eficiència organitzativa i governança

Adequació, simplificació, agilització, flexibilització i millora de l’eficiència dels processos, l’estructura organitzativa i la bona governança universitària.

  • Transformació digital

Impuls del procés de digitalització de la universitat de forma transversal i en sentit ampli, que sustenti un model d’universitat flexible, àgil i global (adreçat a estudiants de tot el món).

  • Vinculació territorial i projecció internacional

Arrelament, desplegament i generació d’impacte en el territori a partir d’una xarxa d’aliances estratègiques amb l’entorn, projecció internacional a partir de vincles i sinergies amb institucions d’arreu del món i contribució als reptes científics, econòmics, socials i culturals i als ODS a nivell local i global.

   Darrera modificació: