Normativa

 Descarregar pdf

Acord núm. 295/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, pel qual s’aprova el procediment per a l’elecció de la representació d’investigadors o investigadores en formació al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat i a les comissions acadèmiques dels diferents programes de doctorat.

-  Acord núm. 186/2016 del Consell de Govern de 20 de juliol de 2016, pel qual s’aprova l’ampliació del Manual d’Imatge Institucional, amb el model per a la primera pàgina en la presentació de les tesis doctorals de la Universitat de Lleida.

- Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

- Acord núm. 67/2014 del Consell de Govern de 10 d'abril de 2014, pel qual s'aprova la Normativa Acadèmica de Doctorat de la Universitat de Lleida.

- Acord núm. 236/2013 del Consell de Govern de 30 d'octubre de 2013, pel qual s'aprova el procediment de cotutela de tesi doctoral. Modificat per l'Acord núm. 21/2019 del Consell de Govern de 28 de febrer de 2019.

- Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

- Acord de la Comissió de Recerca de 22 de juny de 2012, pel qual s’aprova la memòria justificativa de creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida.

- Acord núm. 105/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012, pel qual s’aprova el compromís de bones pràctiques (carta doctoral) de l’Escola de Doctorat de la UdL.

- Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012, pel qual s’aprova el Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la UdL.

- Acord núm. 64/2011 del Consell de Govern de 30 de març de 2011, pel qual s’aprova la creació de la Comissió encarregada de l’elaboració d’un reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat de la UdL.

- Acord núm. 63/2011 del Consell de Govern de 30 de març de 2011, pel qual s’aprova la creació de l'Escola de Doctorat de la UdL.

- Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

- Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari

- Acord núm. 276/2009 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2009, pel qual s’aprova el codi ètic de la Universitat de Lleida.

   Darrera modificació: