Descarregar Pdf
  XIV EDICIÓ DEL PREMIS A TREBALLS DE RECERCA D'ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
 

La Universitat de Lleida, amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es duu a terme als centres escolars, públics i concertats, convoca la XIV edició dels Premis als Treballs de Recerca realitzats per estudiants de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior. Així, el curs 2016‑2017, el Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, i amb el suport del Servei d’Informació i Atenció Universitària.


 
 

 

     
  BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El curs 2016/17 el Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, i amb el suport del Servei d'Informació i Atenció Universitària la catorzena edició dels Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat d'ensenyament secundari.

 
Activitat :

XIV Edició dels premis a Treballs de Recerca d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Qui es pot presentar als premis?

Els estudiants matriculats en un centre d'ensenyament secundari que estiguin cursant el darrer curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) durant el curs 2016/17.

Com es presenten els treballs?

  1. Els treballs —redactats en català, castellà, occità, anglès o francès— han de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel seu centre. Els treballs que es presentin hauran de ser originals, elaborats individualment, i hauran de tenir el vistiplau explícit dels/de les tutors/es del centre de secundària.
  2. Els treballs s’han d’identificar amb una etiqueta on hi ha de figurar el títol i l’àrea a la qual es presenten. En un sobre, identificat exteriorment amb el títol i l’àrea, s’han d’indicar les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant l’imprès formalitzat que es pot trobar annex en aquesta convocatòria i a la web de la Universitat de Lleida http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/treballsrecerca.html.

         No s’acceptaran treballs elaborats per més d’una persona.

         El document no ha de contenir cap dada que permeti la  identificació de l’autor/a.

  1. Els treballs han d'anar acompanyats d'un resum (seguint el model de l'annex de la convocatòria) d'una pàgina d'extensió com a màxim. El resum ha de ser una síntesi del treball de recerca, que inclogui els següents apartats: justificació, objectius i hipòtesis de treball, metodologia utilitzada, resultats i conclusions.
  2. Es desestimaran d'ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta.
  3. En cas que el treball vagi acompanyat de maquetes o altre material complementari, aquest es retornarà als autors un cop feta l’avaluació. Tanmateix, el treball en suport paper i informàtic ha de ser perfectament comprensible i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols, esquemes, dissenys, etc.
  4. Dels treballs triats per cada centre se n'ha de fer arribar una còpia en suport paper amb impressió a doble cara, i dues còpies cadascuna en un llapis de memòria, que també contindrà el resum del treball en pdf, per correu certificat o personalment, a l’adreça següent:

Servei d'informació i Atenció Universitària

Universitat de Lleida

Carrer Jaume II, 67 bis

25001 Lleida

 

Fins quan s'accepten els treballs?

El termini de presentació dels treballs finalitza el 31 de març de 2017.


Sobre que han d'anar els treballs?

Els treballs de recerca han d'estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s'imparteixen en els centres de la UdL. Per a més informació sobre els estudis impartits: www.udl.cat/estudis/tots_estudis.html.


TEMÀTIQUES GENERALS:


a) Àrea de Salut i Nutrició
b) Àrea Juridicoeconòmica
c) Àrea d’Humanitats
d) Àrea d’Educació i Treball Social
e) Àrea Tecnològica
f) Àrea Agroalimentària i Forestal

TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES

g) Estudis de Gènere
h) Estudis de Cooperació i Desenvolupament

 

En què consisteixen els premis?


S'atorgaran catorze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals i un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques. A les persones guanyadores, un cop matriculades a la Universitat de Lleida el curs 2017/18, se'ls concedirà un ajut  de 200 euros (import net), més un ajut equivalent a l'import de la matrícula per cursar el primer curs en el centre propi de la UdL en el qual hagin obtingut plaça i s'hagin matriculat, alhora que rebran un diploma. Els/les guanyadors/es que no es matriculin a la Universitat de Lleida rebran un diploma. També s'atorgaran sengles premis de 200 euros (import net) i als/les tutors/es dels treballs i als respectius centres, així com als tutors del Programa Itínera de la Universitat de Lleida.
 
Si el/la guanyador/a del premi no es matricula a la UdL, rep els 200 €?

No. El premi en metàl·lic està condicionat a la matriculació a la UdL.

Un treball pot ser presentat per més d'un alumne?

No s'acceptaran treballs elaborats per més d'una persona.

Si el treball té diversos tutors: el premi de 200 € és per a cada tutor?

No. El premi de 200 euros per als tutors és únic per al tutor o grup de tutors del treball guanyador.

Si un centre té més d'un treball premiat, rep 200 € per cada treball?

Sí. El premi, tant per tutors com per centres, és de 200 per treball.

Si un guanyador, té reducció de matrícula per algun motiu, es té en compte en el premi?

No. El guanyador rep com a premi l'import total del que costa la matricula en funció dels crèdits matriculats. Si per exemple, un alumne té Matrícula de Honor de batxillerat o descompte per família nombrosa, no es descompta del premi la reducció que suposen aquests conceptes en la matrícula. No obstant, s'ha de tenir en compte que s'aplica un percentatge de retenció fiscal segons la normativa vigent.

Com es fa la valoració dels treballs?

Els treballs son avaluats quantitativament i qualitativament per professorat expert en cadascun dels àmbits. La proposta d'avaluació s'eleva al Jurat que finalment atorga els premis. El Jurat pot declarar desert algun dels premis d'un àmbit i reassignar-lo a un altre.

Quan s'entreguen els premis i els diplomes?

En un acte a començament del curs 2017/18, en la primera quinzena de novembre.

 

Servei d'Informació i Atenció Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
info@udl.cat

 

   Darrera modificació: