Beques Santander CRUE CEPYME / Pràctiques en Empresa

 Descarregar pdf

logos patrocinadors
 

Característiques de les pràctiques

 • Núm. de beques a la UdL: 28.
 • Data d'inici de la inscripció és el 15 de desembre de 2017
 • Inscripcions: s'ha ampliat el termini : 12 de febrer de 2018 per als estudiants, 28 de febrer de 2018 per a les empreses, podeu realitzar la inscripció en aquest enllaç becas-santander.com
 • Les pràctiques es duran a terme en jornada parcial ( 4 hores )
 • Duració de les pràctiques és de 3 mesos La data límit de finalització de les pràctiques serà el 30 de setembre.
 • No es poden portar a terme la realització de les pràctiques de manera fraccionada en el temps.
 • Import de les beques: 300 €/mes/brut
 • L'aportació econòmica d'aquestes beques la financien el Banc Santander i les empreses participants i el pagament el realitza la UdL,d'aquest import brut es descomptarà la tributació a Hisenda i la cotització a la Seguretat Social

Participació dels estudiants

 • Tenir la condició d'alumnes matriculats en el present curs 2017-2018 en alguna de les titulacions que imparteix la UdL.
 • Tenir el 50% de la carrega lectiva del grau o formació de postgrau aprovada.
 • No haver participat amb anterioritat com alumne receptor de beca en alguna convocatòria anterior del programa (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 o 2017).
 • No mantenir relació contractual de caràcter laboral, de prestació de serveis o asimilable amb empresa, institució o entitat.
 • S'aplicaran preferentment les pràctiques d'estudiants que siguin obligatòries o reconegudes amb crèdits.
Aquestes Beques Santander són incompatibles amb altres beques sempre i quan ho estableixi la seua normativa, com per exemple les beques de col·laboració de la UdL.

Participació de les empreses

 • Ser PIME, microempresa, autònom, fundació, ONG i entitats o associacions sense ànim de lubre ubicada en territori nacional, entenent les primeres com aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions € o el balanç general anual no excedeix de 43 milions €.
 • Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica.
 • Fer una aportació de 450€ al Programa de Becas Santander Crue Cepyme

Procediment d'assignació

 • Una vegada finalitzat el període de sol·licituds, des de la UdL es realitzarà la selecció de les propostes de pràctiques segons els criteris determinats.
 • Una vegada confirmades les places de pràctiques s'assignaran als estudiants que reuneixen els requisits establerts i que estiguin cursant les titulacions a les quals va destinada cada plaça. Aquest llistat serà prioritzat segons els següents criteris:
  • Expedient acadèmic: nota mitja i crèdits per finalitzar.
  • Valoració del currículum.
  • Criteris específics de la plaça de pràctiques: idiomes, coneixements tècnics, etc.
  • Qualsevol altre que des de la UdL es consideri rellevant.

 

 

 Mes informació sobre les beques- preguntes freqüents

 

 

   Darrera modificació: