Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar pdf

Estades de formació UdL

Convocatòria d'ajuts per a estades de docència i formació de personal de la UdL en institucions d'educació superior estrangeres.

Aquest programa d’ajuts té per finalitat promocionar activitats de mobilitat internacional relacionades amb la formació professional.

Convocatòria 2019-20.

TERMINIS:

Aquesta convocatòria es resoldrà en dos fases:

 • la primera estarà oberta fins al dia 15 de novembre de 2019 i correspon a les activitats de mobilitat previstes entre els mesos de setembre 2019 a gener 2020.
 • la segona estarà oberta des del 15 de novembre fins al 16 de desembre de 2019 i correspon a les activitats que s'han de fer entre els mesos de febrer a agost de 2020.

SOL·LICITUD:

Per accedir a la sol·licitud online, cliqueu en aquest enllaç.

 • Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla). Per poder completar la sol·licitud correctament, seguiu les instruccions detallades.
 • Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). UTILITZEU EL CORREU INSTITUCIONAL. Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).
 • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
 • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.
 • Pla de treball. Cumplimentat signat i escanejat: Plan de trabajo (bil. v.2019)

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals la documentació següent:

 • Certificat d'estada: Certificat assistència
 • Memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'auqestes activitats a la tasca de la UdL

Erasmus Formació

Informació detallada sobre:

 • Convocatòria
 • Durada
 • Sol·licitud
 • Termini
 • Ajut econòmic

a la pàgina web: Erasmus STT

Erasmus Formació (tercers països)

Informació detallada sobre la Convocatòria, oferta de places, requisits etc. al link:

Programa ERASMUS formació amb tercers països (Erasmus K107)

Erasmus Formació (Campus Iberus)

Stella for Staff

OBJECTIU:

Amb l'objectiu de contribuir a la millorar de la formació i habilitats del personal administratiu, el Grupo Compostela de Universidades (GCU) promou i facilita la mobilitat professional intercontinental del personal de serveis de les seves Universitats membre. STELLA for staff ofereix a aquest personal l'oportunitat de realitzar estades professionals, entrar en contacte amb altres colegues i augmentar les seves competències lingüístiques i professionals.

PARTICIPANTS:

Les Universitats membre del GCU i el seu personal de serveis poden participar al programa de mobilitat STELLA for Staff.

CONVOCATORIA:

El programa STELLA for Staff s'estructura en una única convocatòria anual i només accepta mobilitats intercontinentals.

CONVOCATÒRIA 2019:

Bases del programa

OFERTA DE PLACES:

 • El Grupo Compostela de Universidades publicarà la relació d'ofertes al seu web www.gcompostela.org, durant la setmana següent de la finalització del termini per la presentació d'ofertes ( 14 de desembre de 2018)
 • Oferta de places i llistat de coordinadors

TERMINIS I SOL·LICITUD:

Sol·licitud de mobilitat Intercontinental: Sol·licitud en línia

- Caldrà presentar:

      · formulari de sol·licitud en línia

      · Curriculum en anglès

      · Certificat que acrediti que es pertany a la plantilla, temps i lloc de treball

      · Còpia del document d'identitat

 

Termini: Data límit fins al 14 de febrer del 2019

 

RESOLUCIÓ:

 El Grupo Compostela comunicarà a travès del correu electrònic facilitat, la resolució als beneficiaris de les beques.

Els beneficiaris de les mobilitats disposaràn de 15 naturals, a comptar a partir de la comunicació de la resolució per acceptar la mobilitat que se'ls ha concedit.

Un cop concedida la mobilitat STELLA, el PAS de la Udl haurà de comptar amb el vistiplau de gerència tenint en compte que ha de disposar de les hores de formació suficients.

 

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

El pagament de la beca es realitzarà al finalitzar la mobilitat i s'haurà d'aportar la següent documentació:

 • Documentació acreditativa de l'adquisició del bitllet d'anada i tornada del viatge (El viatge ha de ser directe de la ciutat d'oirgen a la ciutat de destí i no pot superar els dos dies de duració)
 • Factura o comprovant bancari del pagament del viatge
 • Certificat bancari de titularitat del compte
 • Certificat STELLA for Staff
 • Targetes d'embarcament
 • Informe final personal. Podrà ser redactat espanyol com en anglès. Haurà d'incloure com anexe, una agenda detallada de les activitats professionals desenvolupades durant la mobilitat, que ha de ser firmada per les dos parts, pel responsable de la mobilitat de la universitat d'acollida y pel beneficiari de la beca.

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Més informació a: www.vives.org

Programa gestionat pel Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

DRAC- PAS: ajuts destinats a la mobilitat del personal d'administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les universitats membres.

Convocatòria: és manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i el 15 de setembre

Més informació a:

Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

Edifici de Rectorat, despatx 2.51

973 702 083

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vac/ijlv/

   Darrera modificació: