Erasmus Pràctiques

 Descarregar Pdf

A la Universitat de Lleida, la gestió de les pràctiques nacionals i internacionals correspon a cada facultat/escola, que és qui fixa la normativa per participar-hi.

La informació que trobareu a continuació fa referència als ajuts Erasmus que poden demanar els estudiants que fan pràctiques en determinats països europeus.

El compliment de tots els requisits que es detallen no eximeix, en cap cas, del compliment dels requisits que hagi fixat cada centre.

   Darrera modificació:

Informació general Erasmus Pràctiques

 Descarregar Pdf

Introducció

El programa d’Erasmus-Pràctiques és una acció dins el programa Erasmus+

En anglès, s’utilitza el nom d’Erasmus Traineeship o Erasmus Placement. A les pràctiques també se’ls anomena internships. 
I per referir-nos a un estudiant en pràctiques, utilitzem el terme trainee.

Té com a objectiu principal la mobilitat de l’estudiantat per realitzar estades de pràctiques en empreses europees.

La condició del placement és que suposi per a l’estudiant una adquisició d’experiència laboral i que estigui vinculat al pla d’estudis de la seva titulació.

En tots els casos, és necessari que la institució d’origen reconegui acadèmicament el període de pràctiques a l’estranger. Per això, les pràctiques en empresa van sempre associades al reconeixement acadèmic d’una sèrie de crèdits, en la majora de casos equivalents a l’assignatura de pràctiques, però pot variar segons la titulació i segons les necessitats del propi estudiant. El reconeixement acadèmic ha de tenir el vistiplau del coordinador de mobilitat.

 

Països de destí: Àmbit geogràfic

Els placements poden realitzar-se en empreses, centres de formació, centres de recerca, institucions universitàries i altres organitzacions dels països europeus participants en el programa Erasmus, és a dir, tots els estats membres de la UE, els 3 països integrants de l’Espai Econònic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein), Turquia, Croàcia i Macedònia.  De moment, Suïssa no hi participa com a país associat.

Requisits generals de participació

Els requisits per realitzar pràctiques internacionals, els estableix cada facultat/escola, en funció de les necessitats específiques de cada centre.  L'estudiant ha d'adreçar-se al coordinador de mobilitat corresponent.

Els requisits per poder optar a la beca Erasmus són els següents:

 • Tenir la nacionalitat d’un dels països adherits al Programa Erasmus o tenir-hi la residència permanent. 
 • Cal estar matriculat a la UdL en un programa d’estudis que condueixi a l’obtenció d’un títol oficial. 
 • Tenir un nivell satisfactori de coneixement de l’idioma de treball a destinació.   
 • No haver exhaurit els 12 mesos Erasmus per cada nivell d'estudis. Aquest és el període màxim del qual cada estudiant pot disponsar dins el programa Erasmus, sumant totes les seves estades. És a dir, es pot repetir, però la suma de tots els períodes Erasmus (Estudis i Pràctiques) no pot ser, en cap cas, superior a 12 mesos.   Els estudiants del grau de Medicina són una excepció; poden realitzar fins a 24 mesos de mobilitat.

Tipus d'empreses elegibles

S’entén com a empresa elegible tota organització que realitzi una activitat econòmica en el sector públic o privat, independentment de la seva grandària, el seu estatus jurídic o el sector econòmic en què exerceixi la seva activitat, inclosa l’economia social.

Per tant, la definició d’empresa no s’aplica només a companyies o empreses en el sentit tradicional del terme, sinó també a institucions d’ensenyament, centres d’investigació, autònoms, empreses familiars i associacions dedicades regularment a una activitat econòmica.  El factor determinant no és la seva forma legal, sinó la seva activitat econòmica.

Queden excloses, com a destinacions, les institucions de la UE, els organismes que gestionen programes de la Comissió Europea i les representacions diplomàtiques nacionals de l'estudiant  (ambaixades, consolats, etc.).

Durada de les pràctiques i període de realització

Les pràctiques Erasmus es poden dur a terme durant un període mínim de 2 mesos i un màxim de 12 mesos (consecutius), sempre que el període sigui dins del mateix curs acadèmic. Han de finalitzar, com a molt tard, a finals d'agost.

A partir del curs 2014/15, els ajuts Erasmus-pràctiques seran només per a un màxim de 3 mesos.  Si l'estada és més llarga, no hi haurà beca per als mesos addicionals.

Les hores de dedicació diàries o setmanals dependran del nombre de crèdits a convalidar dins cada titulació (segons els criteris de cada facultat) i de les necessitats de l'empresa de destinació.

L’horari que l’estudiant ha de complir s’establirà en el “Training Programme” (=Acord de Formació), amb l’acord de l’estudiant, del responsable a l’empresa de destí i del coordinador a la universitat d’origen.

Tipus de Places

A diferència de la mobilitat Erasmus tradicional, és a dir, amb finalitats d’estudis, aquesta acció Erasmus no es basa en places d’intercanvi prefixatdes en el marc d’un acord bilateral entre dues universitats. Encara que el centre de destí sigui una institució d’ensenyament superior, no cal tenir un conveni interinstitucional signat, perquè la missió de l’estada serà adquirir experiència laboral i, per tant, en aquest cas, la universitat d’acollida actuaria com a empresa.

El centre d’origen i el centre de destí estaran vinculats per l’Acord de Formació (Training Agreement) de l’estudiant, que signaran les tres parts implicades (estudiant, facultat d’origen i empresa de destinació) abans de l’inici de les pràctiques, a banda del conveni específic que la faculat/escola hagi pogut subscriure (convenis específics de centre o convenis universitat-empresa).

Així doncs, donat que aquesta acció Erasmus no es basa en acords bilaterals entre dues universitats, no hi ha disponible una llista de places ofertes, a nivell institucional, en una convocatòria centralitzada.

Per conèixer les possibilitats reals de participació en el programa, l’estudiant ha d’adreçar-se al coordinador de mobilitat de la seva facultat/escola. 


En general, podem parlar de 2 tipus de places:


- Places ofertes pel centre:  

Quan el centre (facultat o escola), de manera descentralitzada, ja té algunes places concertades amb empreses  (mitjançant un conveni específic o un vincle universitat-empresa) i ofereix als seus estudiants unes destinacions concretes.   

Actualment, aquest tipus de places només existeix en algunes facultats.   Cal adreçar-se al coordinador de mobilitat per consultar si el centre ofereix places d'aquest tipus.


- Places buscades pels propis estudiants:  

Quan l’estudiant ha buscat personalment una empresa que s’adapta a les seves necessitats particulars, i ja ha estat admès.

La majoria de placements es realitzen a través d’aquest tipus de places.


Incompatibilitats

La beca Erasmus és compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut procedents de fons no comunitaris (no UE), sempre que no sigui per a la mateixa finalitat.

Si l’estudiant ja ha rebut una beca per a pràctiques dins el programa Leonardo da Vinci, no pot participar en el programa Erasmus-Pràctiques. Els dos programes són incompatibles.

Recursos per buscar empreses

Aquests són alguns enllaços on trobar empreses que ofereixen estades de pràctiques:

Reconeixement Acadèmic

En tots els casos, fins i tot si l’estudiant no rep beca Erasmus, convé que el període de pràctiques sigui plenament reconegut per la institució d’origen, sempre que l’estudiant assoleixi els objectius requerits per l’empresa i compleixi amb les condicions del programa marcades per la universitat de procedència. 

El nombre de crèdits reconeguts varia en funció de les necessitats de l’estudiant, de la durada de l’estada, del pla d’estudis de la seva titulació, i dels criteris aplicats pel seu coordinador acadèmic.

El reconeixement acadèmic ha de quedar garantit amb el Training Agreement, que se signa abans de l’inici de les pràctiques. Un dels apartats d’aquest acord de formació inclou el nombre total de crèdits ECTS que li seran reconeguts a l’estudiant.

A més d’aquest document, a la UdL es demana que l’estudiant acordi amb el seu coordinador de mobilitat el document de Proposta de Convalidació, tal com es fa amb la resta d’estudiants d’intercanvi, ja que és en aquest document on es deixa constància detallada de les assignatures, crèdits i estudis específics que li seran reconeguts a l’alumne a canvi del període de pràctiques.

El coordinador acadèmic de mobilitat és responsable de l’orientació i del seguiment acadèmic durant el placement.  

En acabar les pràctiques, el coordinador demanarà un informe a l’empresa i procedirà a emplenar l'Acta Conveni Mobilitat, on s’estableix la qualificació o qualificacions equivalents que li corresponen a l’estudiant, segons el sistema d’avaluació a Lleida. Aquestes seran les notes que es reflectiran a l’expedient acadèmic de l’estudiant, on també es farà constar (a l’apartat d’observacions) que els crèdits assenyalats han estat obtinguts a través d’una estada Erasmus de pràctiques.


Estudiants d'últim curs:
A partir de la convocatòria 2014/15, els estudiants matriculats al darrer curs dels seus estudis podran demanar una estada de pràctiques per al curs següent a l'obtenció del títol (com a recent titulats). 
En aquest cas, no serà imprescindible convalidació de crèdits.

 

Per obtenir la convalidació de crèdits, l’estudiant ha de seguir aquest procediment:

 
1)     Un cop seleccionat, emplenar el Training Agreement (=Programa de Formació) amb l’ajut del seu coordinador i del tutor a l’empresa.  Un cop signat per totes les parts, portar un original a l’Oficina de Relacions Internacionals.

2)     Un cop seleccionat, emplenar la Proposta de Convalidació amb el seu coordinador de centre, acordant quins estudis seran reconeguts a la UdL a canvi de l’estada de pràctiques.  Un cop signat, portar un original a l’Oficina de Relacions Internacionals.

El total de crèdits ECTS que es convaliden a la UdL ha de coincidir amb la xifra de crèdits ECTS que es demana al "training programme" (apartat: sending institution). 

3)     Abans de marxar, matricular a la UdL els estudis que es vulguin convalidar. Les pràctiques també han d’estar matriculades prèviament a la realització de l’estada.

4)     Un cop finalitzades les pràctiques, demanar a l’empresa un informe d’avaluació (segons model facilitat per cada centre/facultat).  Portar l'original a l’Oficina de Relacions Internacionals i una còpia al seu coordinador de centre, per a la convalidació.

 

Allotjament

L’empresa no està obligada a facilitar allotjament a l’estudiant, sinó que és l’estudiant qui busca el seu propi allotjament.

No obstant això, l’estudiant pot posar-se en contacte amb la persona de l’empresa que actuï com a tutor de les pràctiques i demanar-li consell sobre opcions d’allotjament en aquella ciutat. 

Si les pràctiques s’han sol·licitat a través d’una associació d’estudiantat, aquesta associació també pot oferir assistència en la recerca d’allotjament.

 


RECURSOS PER BUSCAR ALLOTJAMENT

Assegurances

Tots els estudiants han de seguir les instruccions de la seva facultat/escola sobre el tema d'assegurances.  A més, per poder optar a l'ajut Erasmus, cal que l'estudiant disposi d'aquestes cobertures, d'acord amb la normativa de l'Agència Nacional Erasmus espanyola:

- assegurança mèdica  (Targeta Sanitària Europea o assegurança mèdica privada)
- assegurança d'accidents
- i assegurança de responsabilitat civil

 

Informació sobre assegurances

 

Matrícula

Cal tenir matriculats a la UdL, durant el curs de l’estada, els crèdits que es vulguin convalidar, és a dir, els estudis acordats en la proposta de convalidació, incloses les pràctiques.

Com fer la sol·licitud?

L’estudiant interessat ha d'adreçar-se al coordinador de mobilitat del seu centre per sol·licitar la mobilitat i per organitzar els aspectes acadèmics.

Llista de coordinadors i dades de contacte:  http://www.udl.cat/serveis/ori/coordinadors.html


Si el coordinador acadèmic selecciona un estudiant com a participant en el programa Erasmus-Placements, el coordinador facilitarà les seves dades a l’Oficina de Relacions Internacionals en els terminis fixats, per tal que, en primer lloc, aquest servei pugui sol·licitar l'ajut a l'organisme corresponent, i posteriorment pugui contactar amb l’estudiant per informar-lo respecte d'aquesta qüestió i de la documentació que haurà de presentar.

Període de nominacions per part de la facultat/escola:   Fins a finals de febrer, del curs anterior a l'estada (per tal que els estudiants estiguin a temps d'accedir a les beques corresponents).

Procediment:

 1. L'estudiant sol·licita al coordinador participar en Erasmus-Pràctiques.
 2. El coordinador de mobilitat selecciona l'estudiantat del seu centre que participarà en Erasmus-Pràctiques el curs següent.
 3. El coordinador de mobilitat autoritza i nomina els candidats, enviant dades bàsiques a ORI.
 4. ORI informa l'estudiant sobre els possibles ajuts que pot sol·licitar.

Ajuts Econòmics

Aquí trobareu informació sobre les beques a les quals podeu optar

Ajuts econòmics

   Darrera modificació:

Procediment per als estudiants nominats Erasmus Pràctiques

Abans de marxar

 Descarregar Pdf
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL FER:


ALTRES INFORMACIONS PER CONSULTAR:

 

OLS:  Online Linguistic Support

 


 
LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

Abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar amb el coordinador acadèmic  del seu centre les pràctiques que realitzarà al centre de destinació i els crèdits que li seran reconeguts a la UdL.

El contingut del document haurà d'estar consensuat entre les parts: estudiant, coordinador i tutor al centre de destinació. S'ha d'emplenar amb ordinador (no a mà).

 

             Només per a consultar: Guidelines

 

Guidelines 16/17: Indicacions de l'Agència Nacional Erasmus per completar el learning agreement for traineeships

 

PROCEDIMENT:

 • Quan els LEARNING AGREEMENTS estiguin signats per l'estudiant i pel coordinador/a de mobilitat de la UdL, cal portar 1 exemplar de cada model  (1 model UE + 1 model UdL)  a l'Oficina de Relacions Internacionals (Campus de Cappont). 
 • Posteriorment, l'estudiant enviarà per email 1 learning agreement model UE  (en anglès) al centre de destí, perquè completin la informació restant, si escau, i per al seu vistiplau.
 • Un cop el learning agreement ha estat signat també per destinació,  l'estudiant en farà arribar una còpia a l'Oficina de Relacions Internacionals (via correu electrònic o presencialment).

 


VISAT 

Per als estudiants amb nacionalitat de països que no són membres de la UE, i per als nacionals de la UE que realitzin una estada en pasïsos no UE o fora de la zona Schengen: 
Convé consultar la representació consular corresponent, en referència als tràmits de visat d'entrada.

   Darrera modificació:

Durant l'estada

 Descarregar Pdf
 • OLS:  Curs d'idioma en línia  (opcional; només si heu obtingut llicència de curs després del test inicial)
 • Conveni de subvenció signat anteriorment: Comprovar que les dades no han variat.  En cas afirmatiu, contacteu amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL per tramitar esmena al conveni.


FULL D'ARRIBADA  (=Arrival Form)

Quan hagueu començat l'estada Erasmus, demaneu al responsable Erasmus de la universitat de destinació que us signi el Full d'arribada (=Arrival Form) i després envieu-lo, si us plau, a l'Oficina de Relacions Internacionals per email:  ori@int.udl.cat 

És necessari per a tramitar el primer pagament de la beca Erasmus.

 

RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full d'incorporació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.CANVIS EN EL LEARNING AGREEMENT (si cal)


Com a criteri general del programa Erasmus, la petició de canvis s'haurà de realitzar en un termini màxim de 5 setmanes des de l'inici del període de mobilitat.ALLARGAMENT D'ESTADA (si cal)

Un estudiant que ja es trobi realitzant les pràctiques en un centre estranger pot sol·licitar ampliar el seu període Erasmus, per motius acadèmics.


Termini:    Cal sol·licitar l'allargament 1 mes abans que finalitzi el termini previst inicialment, com a molt tard.  Haurà de tenir el vistiplau del coordinador acadèmic a la UdL i del centre de destinació.

Cal enviar el document a l'Oficina de Relacions Internacionals: ori@int.udl.cat.

El període màxim d'estada és de 12 mesos dins el mateix curs acadèmic.  Per tant, no es podrà sol·licitar una pròrroga d'estada més enllà de setembre ni per a dos cursos acadèmics diferents.

Un allargament d'estada no suposa un increment de beca per als mesos addicionals.

 

SI ALLARGUEU EL PERÍODE D'ESTADA, RECORDEU QUE:

 • Caldrà esmenar el Conveni de Subvenció  (contactar amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL per realitzar aquest tràmit)
 • Si esteu fent un curs en línia OLS:  Podeu modificar les dates d'estada previstes al vostre perfil dins la plataforma OLS, per poder continuar el curs fins al final de l'estada. 
 • Si necessiteu una assegurança obligatòria, haureu de demanar una ampliació de les cobertures de l'assegurança. 

 AL FINAL DE L'ESTADA, DEMANEU A DESTINACIÓ...

Abans de tornar a Lleida, demaneu al responsable Erasmus de destinació o a la vostra persona de contacte:

 • Que us empleni el Certificat d'assistència i el Traineeship Certificate.  Aquests documents els ha de facilitar l'estudiant als responsables Erasmus del centre d'acollida. Molt important:  Indiqueu-li que la data de la seva signatura ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

  Vigileu que, amb les dates del certificat, l'estada tingui una durada de 2 mesos com a mínim. Podeu comprovar el núm. de mesos amb aquesta taula, introduint la data d'inici i la data de fi.

 • Que us empleni l' Informe d'avaluació de les pràctiques.  Demaneu arxiu model al vostre coordinador/a de mobilitat de la UdL. 

 

   Darrera modificació:

Al final de l'estada

 Descarregar Pdf

             Entregar-los a l'Oficina de Relacions Internacionals abans de l'1 de setembre (o avançar-los escanejats per email).

 •  QÜESTIONARI EU en línia (= UE Survey / Individual Participant Report).  Després d'haver entregat el Certificat d'Assistència a l'ORI, el participant rebrà l'avís per correu electrònic i se li indicarà l'enllaç per emplenar-lo. L'avís provindrà d'una adreça de la Unió Europea amb l'extensió: ...@europa.eu  (comproveu paperera). Observacions: En cas d'haver rebut diversos avisos, cal respondre el qüestionari de l'últim avís rebut (en cas contrari, les respostes no entrarien al sistema).
 • OLS :  Test 2 final d'idioma
 • Informe d'avaluació de les pràctiques.  Inclòs al dossier de pràctiques, en alguns centres. Si no és el vostre cas, demaneu model d'informe al coordinador de pràctiques de la vostra facultat/escola o bé al coordinador de mobilitat, segons qui sigui el responsable d'avaluar les pràctiques realitzades.


Fins que l'estudiant no hagi complert amb aquests tràmits al final de l'estada, no es podrà procedir al reconeixement dels crèdits dins el seu expedient ni al segon pagament (balanç) de la beca Erasmus.

Són necessaris per a poder justificar l'estada dins d'Erasmus i per a tramitar el segon pagament de la beca Erasmus UE (balanç del 25% de l'ajut, si escau), en base a les dates d'inici i fi d'estada reflectides al certificat d'assistència, fins a un màxim de 3 mesos i a raó de 400-350-300 € per cada període de 30 dies, segons país de destí.  Vegeu taula d'imports. Vegeu també clàusules del Conveni de Subvenció.  En cas d'haver rebut un ajut superior al que correspondria, el balanç significarà la devolució de l'import restant.


RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit ajut MOBINT de la Generalitat: 
Recordeu de fer arribar a l'AGAUR el full de justificació de l'estada (model propi de l'AGAUR, disponible al seu web) signat per la universitat de destinació. Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.


NOTES i CONVALIDACIÓ
:

A partir de l'informe d'avaluació de les pràctiques a destí, el coordinador de mobilitat farà constar les qualificacions obtingudes i els crèdits reconeguts a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau el coordinador d'àrea i/o de centre, així com la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.  Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjan setembre.

   Darrera modificació:

Ajuts econòmics - Erasmus Pràctiques

 Descarregar Pdf

Curs 2016/17

 

1)  GENERALITAT DE CATALUNYA  (AGAUR) - MOBINT
Beques MOBINT 
Convocatòria DOGC
Presentació

 

2)  GENERALITAT DE CATALUNYA  (AGAUR) - MOBINT-MIF

Només per a estudiantat de les següents titulacions:

- Doble grau en Educació infantil i Educació primària

- Grau en Educació Primària, modalitat Alternança

- Grau en Educació Primària, modalitat Pla bilingüe

Beques MOBINT-MIF

Convocatòria DOGC

 

 3)  AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES UE

Text de la convocatòria (UdL)
Formulari de sol·licitud en línea

Import dels ajuts

 

4)  ORI (UdL)
Cursos d'idiomes a la Universitat d'estiu de la UdL per a preparació lingüística Erasmus: 
Llengües a l'estiu

 

5)  BEQUES EUROPA  (Fundació Ciutat de Valls)

Per a residents a la comarca de l'Alt Camp: Convocatòria 2016/17.

Més informació:  www.fcvalls.org

Curs 2017/18

1)  AJUTS PER A PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA

 • Cursos d'idiomes a la Universitat d'Estiu de la UdL, com a preparació lingüística Erasmus: Llengües a l'estiu

 

2)  AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES 2017/18 (UE)

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud en línia: 
  • DNI/NIE
  • Matrícula a la UdL del curs 2016/17
  • Dades bancàries (incloent codi IBAN)

REGISTRE D'ACCÉS AL PORTAL: Abans de fer la sol·licitud, us heu de donar d'alta al portal. Primerament heu de fer "inscripció" (part dreta de la pantalla) amb el nom d'usuari i una contrasenya que compleixi els requisits indicats. Poseu el vostre nom i dos cognoms en majúscules i sense accents.  Després, aneu a la part esquerra de la pantalla: "inici de sessió" per entrar al sistema i fer la sol·licitud. Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i fer canvis, si és necessari.

 

3)  AJUTS MOBINT (Generalitat de Catalunya)

 

4)  AJUTS MOBINT-MIF (GENERALITAT DE CATALUNYA)

 

Només per a estudiantat de les següents titulacions:

 

 • - Doble grau en Educació infantil i Educació primària
 • - Grau en Educació Primària, modalitat Alternança
 • - Grau en Educació Primària, modalitat Pla bilingüe

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació:

NOMINACIONS DELS CENTRES

Termini: febrer/març del curs anterior a l'estada

Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Carrer de Jaume II, 67 bis, 2a planta
E-25001 Lleida (Catalunya)
Incoming mobility: incoming@int.udl.cat
Outgoing mobility: ori@int.udl.cat

Horari d'atenció:
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00
Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30
Del 1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament UdL

Enllaços d'Interès

 Descarregar Pdf

ERASMUS
http://internacionalizacion.sepie.es/educacion-superior/index.htm

SEPIE
http://internacionalizacion.sepie.es/educacion-superior/index.htm

AGAUR (Generalitat de Catalunya)
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
www.exteriores.gob.es
 
Afers Exteriors (Generalitat de Catalunya)
http://afersexteriors.gencat.cat/ca/representacio_a_l_exterior/
 
ESN (Erasmus Student Network)
 
Student Guidebook: Studying and Training Abroad
https://esn.org/studentguidebook

RECRUITING ERASMUS
   Darrera modificació:

30 Aniversari Erasmus +