PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST

 Descarregar pdf

El pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2021 és de 93.179.647,50 €, el que suposa una disminució de 3,5 M€ (-3,2%).

Amb caràcter general, la Generalitat de Catalunya finança a les universitats públiques catalanes d’acord amb els imports del model de finançament de les universitats públiques, model que es va aplicar per darrer cop l’exercici de 2016. Des d’aleshores, la Universitat de Lleida rep el mateix finançament de la Generalitat que van rebre a l’exercici de 2016 més una aportació addicional pels increments retributius del personal, així com els compromisos de finançament del Campus Universitari d’Igualada.

A més, en l’exercici de 2020, la Secretaria d’Universitats i Recerca ha incrementat el Pla d’Inversions Universitàries així com les transferències corrents per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la disminució dels preus públics de matrícula del curs 2020-2021, atès que els preus públics de les titulacions de graus i de les titulacions de màster s’han reduït el 30%.

Amb aquest sostre d’ingressos, la Universitat de Lleida haurà de fer front a les despeses de l’exercici de 2021, tenint en compte que la realitat ha imposat un important increment de les despeses, per la posada en marxa, en els darrers anys, de 8.000 m2 d’edificis nous, per la finalització de l’edifici Polivalent 2 al Campus de Cappont, prevista pel segon semestre de 2021, pel creixement sostingut de les despeses de personal a causa del creixement vegetatiu, per l’augment de les quotes empresarials de la seguretat social i per la cobertura d’una part dels increments retributius del personal no finançats per la Generalitat. A més, la pandèmia de la covid-19 ha suposat un esforç en l’adaptació dels espais i de l’organització, així com en els processos de transformació digital, originant despeses addicionals a les previstes i reduint ingressos que estaven pressupostats.

Tota aquesta despesa ineludible i la reducció dels ingressos s’ha d’afrontar amb una contenció que, inevitablement, es reflecteix en el pressupost de 2021.

 

***

 

Els programes pressupostaris són coherents amb els cinc àmbits que estableix el Pla Estratègic de la UdL, mentre que els subprogrames pressupostaris coincideixen amb els 25 eixos estratègics. D’aquesta manera, el pressupost de la UdL permet fer una lectura econòmica del pla estratègic i vincular les actuacions amb repercussió econòmica amb cadascun dels eixos estratègics.

En general pot observar-se una reducció en tots els programes -llevat del programa de personal- respecte a les xifres de l’exercici de 2020. Això no respon a cap canvi estratègic sinó que és conseqüència de les reduccions en les despeses de béns i serveis (capítol 2) i de les despeses per transferències (capítol 4) per fer front a l’increment de les despeses de personal.

El programa 1 -Docència, aprenentatge i ocupabilitat-, tot i que redueix el seu import respecte el 2020, manté el programa de millora de la qualitat i prestigi de la docència, i incrementa el programa de coordinadors de graus i de coordinadors de màsters.

El programa 2 -Recerca i transferència de coneixement- presenta un lleuger decrement del 3,41%, per bé que continua reforçant tant la política d’investigadors postdoctorals com la d’investigadors predoctorals. Amb tot, la previsió d’ingressos per convenis de transferència de coneixement i els ingressos per projectes de recerca disminueixen lleugerament, els primers efecte directe de la pandèmia, i els segons a causa de la dificultat de mantenir l’important increment dels dos darrers anys.

Els programes 3 -Relació amb el territori i internacionalització-, 4 -Comunitat universitària i polítiques transversals, 5 -Organització, recursos i serveis- i 7 – Despeses generals- disminueixen a causa de l’escassetat de recursos.

Pel que fa al programa 4 -Comunitat universitària i polítiques transversals- es mantenen les convocatòries per als estudiants de beques salari, els ajuts a l’habitatge, les beques d’introducció a la recerca o, entre altres, els ajuts per a situacions econòmiques sobrevingudes, si bé amb dotacions menors en coherència amb la disminució del 30% del preu de les matrícules.

La partida que més disminueix (un 56’6%) correspon a la despesa per beques no compensades per les administracions públiques, conseqüència també de la disminució del preu de les matrícules.

 

***

 

En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capítols pressupostaris, dels exercicis 2021 i 2020, així com la variació percentual i el percentatge en relació al total d’ingressos de l’exercici de 2021:

El capítol 3 -Taxes, preus públics i altres ingressos- inclou els ingressos per matrícula i les taxes per la prestació dels serveis. Els ingressos de matrícula tenen una caiguda del 25%, a causa de la reducció d’un 30% del preu de les matrícules dels graus. Per la seva part, els ingressos per prestacions de serveis, tenen una caiguda del 10%, fonamentalment per la menor matrícula de formació contínua i per la disminució de la recaptació de despeses indirectes dels serveis de transferència, ambdós casos molt sensibles a l’evolució de la covid-19.

El capítol 4 -Transferències corrents- està destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat.

Pel que fa a les transferències corrents de la Generalitat de Catalunya, el pressupost del 2021 és el primer pressupost que incorpora la transferència corrent compensatòria per la reducció del 30% dels preus públics. Aquesta compensació és de 3,5M€. Tot i això, l’augment total de les transferències corrents és de 2,9M€ (4,7%).

Les transferències corrents de l’Estat i les de les famílies, institucions sense ànims de lucre i les de l’exterior es redueixen. Contràriament, hi ha un lleuger increment de les transferències corrents de les corporacions locals i de les empreses privades.

El capítol 5 -Ingressos patrimonials- també presenta una reducció substancial (-23,3%), atès que la crisi sanitària ha implicat menors previsions de cobrament en els cànons de les concessions administratives, i menors previsions en les rendes de béns immobles, al reduir-se l’activitat presencial als campus. Finalment, el tipus d’interès negatiu ja no permet obtenir ingressos per rendiment de la tresoreria.

El capítol 7 -Transferències de capital- presenta, en conjunt, valors molt semblants als de l’exercici de 2020 (amb una caiguda de l’1’7%). No obstant això, mentre els ingressos per transferències de capital de l’Estat es redueixen un 23%, els ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya augmenten un 47%, tant pels projectes de recerca com per l’increment del Pla d’Inversions Universitàries.

Les despeses es distribueixen d’acord amb el següent quadre:

Al quadre s’observa com tots els capítols de despesa es redueixen per poder assumir l’increment sostingut de les despeses de personal. De fet, les despeses de personal són les úniques que augmenten, amb un increment significatiu del 2,4%, sobretot si es té en compte que el pressupost de 2021 no incorpora increments retributius.

El creixement de les despeses de personal és d’1,6 M€. D’aquests, 0,6 M€ corresponen al creixement vegetatiu -lligats a l’antiguitat i a la producció del professorat- i 0,4 M€ al creixement de la Seguretat Social, dues despeses que creixen indefectiblement any rere any.

El pressupost inclou la contractació de professorat lligat a la implantació de noves titulacions al Campus d’Igualada per 0,2M€ i inclou, també, la despesa social que ha de fer front la UdL segons els acords i convenis signats, a l’espera del que fixi posteriorment la normativa pressupostària pel 2021, pendent encara d’aprovació.

El capítol 2 -Despeses corrents de béns i serveis- disminueix un 12,8% en un intent d’ajustar el pressupost a les despeses de personal creixents.

Atès que la UdL té un endeutament molt reduït, el capítol 3 -Despeses financeres- representa un pes testimonial en el pressupost.

El capítol 4 -Transferències corrents- té una disminució del 35,8% per l’adaptació de les beques a la reducció del preu de les matrícules i, sobretot per la disminució dels imports no compensats de les beques de l’Estat i de la Generalitat, com ja s’ha esmentat en el programa 4 del pressupost per programes.

El capítol 6 -Inversions reals- es redueix en un 7,1%, a causa d’una disminució de l’execució dels projectes de recerca. Pel que fa a la inversió en equips per a la gestió i l’equipament per activitats docents i de recerca, presenta un lleuger increment, en un esforç per adaptar les activitats de docència i de recerca a la realitat imposada per la covid-19.

Finalment, el capítol 9 -Passius financers- recull la devolució de les bestretes reemborsables per la construcció d’edificis de recerca de la UdL finançats a través de les convocatòries de parcs científics.

 

***

 

L’absència d’un model de finançament de les universitats públiques catalanes, el topall en els ingressos i les despeses creixents de personal, estan dificultant el desitjat equilibri pressupostari que les universitats necessiten per garantir la prestació del servei públic de la docència i recerca.

Si, com es preveu, la reducció de preus públic del curs 2020/2021 és només un primer pas, al que seguirà una reducció addicional dels preus públics durant els propers anys, caldrà que la Generalitat compensi amb transferències corrents la reducció dels ingressos de matrícula i aprofiti per dotar a les universitats d’un finançament adequat a les necessitats que la societat actual reclama. Altrament, serà difícil evitar el dèficit pressupostari.

 

 

Jaume Puy i Llorens

Rector de la Universitat de Lleida

 

Lleida, 3 de desembre de 2020

 

Universitat de Lleida - Pressupost 2021

 

Podeu consultar pressupostos d'exercicis anteriors a Tots els pressupostos

   Darrera modificació: