Organització i Processos

Universitat de Lleida

 

Presentació

La Universitat de Lleida ha optat com a model d'organització la gestió per processos. Les funcions de  la unitat d'Organització i Processos impliquen:
 • Assegurar la consistència i la coherència entre processos, procediments i sistemes d’informació.

 • Desenvolupar les fitxes de procés.

 • Controlar i vetllar per la documentació operativa del conjunt de processos i procediments de la Universitat.

 • Facilitar guies, donar formació i suport en el desenvolupament dels procediments.

 • Portar a terme activitats externes per tal d’identificar les pràctiques de gestió.

 • Promoure la millora contínua, a partir de l’avaluació sistemàtica dels processos, amb la finalitat d’aconseguir la millora de l’eficiència de l’organització.

 • Consolidar la informació dels resultats dels indicadors de rendiment establerts.

 • Impartir formació en gestió per processos.

 • Col·laborar en les accions adreçades a la implantació de l’administració electrònica a la UdL.

 • Coordinar juntament amb l’Oficina de Qualitat, la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat a la UdL.

 • Participar en el disseny i anàlisi de les aplicacions informàtiques que siguin necessàries per implantar la gestió per processos.

 • Dirigir i coordinar els projectes generals d’implantació de nous processos administratius, per encàrrec de la Gerència.

 

 

   Darrera modificació: