Normativa Interna POP

 Descarregar pdf

Calendari

Calendari d'Actuacions (Curs 2007/2008)

Convenis

Conveni de cooperació entre les Universitats (InterUniversitari - Català)

Conveni de cooperació entre les Universitats (InterUniversitari - Castellà)

Altres Documents

Implementacio masters 2006-2007

Criteris UdL per la programació de Màsters

Composició i funcions dels òrgans de responsables dels estudis de Postgraus a la Udl

Plantilla DURSI 2007-2008 
Plantilla a complimentar per justificar la proposta de Màster 2007-08. L'apartat que fa referència al Programa Oficial de Postgrau no caldrà complimentar-se si no s'ha produït cap modificació respecte als POP activats el curs anterior.


Pla d´Estudis UdL


Plantilla Docència del Màster
Aquest document s'ha de complimentar amb la finalitat de tenir constància de qui són els responsables de la impartició de cadascuna de les matèries dels Màsters oficials, i quina és la càrrega docent de cadascun dels professors.

Guia realitzada per l'Àgencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per donar suport a la complimentació de la Plantilla DURSI 2007-2008

Document de l'AQU sobre els criteris d'avaluació de les propostes de POPs pel curs 2007-2008

Acord núm. 200/2006
Document sobre el  finançament dels màsters oficials a la UdL, aprovat per Consell de Govern de 24 de novembre de 2006.

   Darrera modificació: