Impuls a l'EEES

 Descarregar pdf
bot inici UPD

Des de la creació de la Unitat de Planificació Docent, darrer trimestre de l’exercici 2005, ha estat la tasca primordial vetllar per a l’adaptació de la UdL al nou marc d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Tot seguit hem elaborat una graella on enumerem les funcions que s'han realitzat i es realitzen des de la UPD en referència a les titulacions oficials i a tots aquells àmbits que tenen a veure amb la UdL i el procés de Bolonya.


TITULACIONS OFICIALS DE POSTGRAU
 
fons web
Suport en:
 • l'elaboració de normatives internes referents a POPs
 • la definició de la composició i funcions dels òrgans responsables dels estudis de POP a la UdL
 • el procés de planificació i disseny de les propostes de POP 
 • la definició dels convenis interuniversitaris
 • l’actualització a curt, mig i llarg termini de les titulacions per tal de donar resposta als requeriments socials.
Gestió de:
 • la formalització de les propostes i tramesa als òrgans pertinents per a la seva aprovació (Generalitat, MEC)
 • beques/ajuts relacionades amb els màster oficials.
Elaboració de:
 • la definició del calendari per fixar les seqüències del procés
 • la documentació complementària d’al·legacions per justificar la pertinença de la proposta en front al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i l’Agència de la Qualitat (AQU), encarregats de la seva aprovació.
 • i/o seguiment de les pàgines web de difusió dels màsters oficials a la UdL en català, castellà i anglés
 • d’informes sobre els màsters oficials a petició de les Administracions públiques (Generalitat, MEC, Universitats..) i privades (Medis de comunicació, institucions involucrades...)
Altres relacionades amb:
 • la difusió dels màsters: tríptics, CD, assistència a fires, assessorament estudiantat...
 • la participació en reunions de la Universitat o externes relacionades amb el s estudis de postgrau.
 • la coordinació amb la resta d'Unitats de la Universitat involucrades en el procés: Àrea de Gestió Acadèmica en la gestió de la matrícula, Oficina de Qualitat en el procés de seguiments dels màsters per a l’avaluació de la qualitat....
 • la coordinació entre les diferents titulacions de cadascuna de les àrees de coneixement de la UdL per a la millora de sinèrgies.


TITULACIONS OFICIALS DE GRAU
 
fons graus
Suport en:
 • l'elaboració de normatives internes referents a Graus
 • la composició i funcions dels òrgans responsables dels estudis de Grau a la UdL
 • el procés de planificació i disseny de les propostes de Grau 
 • preparació i/o recopilació de la informació necessària perquè els responsables del disseny de les titulacions puguin tenir una base per a la presa de decisions.
 • la definició dels convenis/participacions entre universitats o altres institucions
 • l’actualització a curt, mig i llarg termini de les titulacions per tal de donar resposta als requeriments socials.
Gestió de:
 • la formalització de les propostes i de tota la documentació complementària necessària per a l'aprovació de les titulacions pels òrgans pertinents (Generalitat, MEC).
Elaboració de:
 • la definició del calendari per fixar les seqüències del procés
 • i/o seguiment de les pàgines web de difusió dels graus a la UdL en català, castellà i anglés
 • d’informes sobre els graus a petició de les Administracions públiques (Generalitat, MEC, Universitats..) i privades (Medis de comunicació, institucions involucrades...)
Altres relacionades amb:
 • la participació en reunions de la Universitat o externes relacionades amb els estudis de Grau
 •  la coordinació amb la resta d'Unitats de la Universitat involucrades en el procés: Àrea de Gestió Acadèmica en la gestió de la matrícula, Oficina de Qualitat en el procés de seguiments dels Graus per a l’avaluació de la qualitat, Servei d'Extensió Universitària en referència a la difusió
 • la coordinació entre les diferents titulacions de cadascuna de les àrees de coneixement de la UdL per a la millora de sinèrgies.
   Darrera modificació: