Matrícula a cursos amb places vacants

Fora dels terminis de matrícula, per matricular-se a cursos amb places vacants cal venir presencialment a la Secretaria de l’Institut de Llengües o bé enviar un correu electrònic a  institutdellengues@udl.cat  amb les vostres dades personals: DNI, nom i cognoms, curs al qual us voleu matricular i com hi accediu (amb un certificat anterior o una prova de nivell feta a l’Institut de Llengües), telèfon, vinculació actual amb la UdL i la resta de dades que trobareu més avall en l’apartat “Documentació”.

Si resten places vacants, la matrícula continuarà oberta fins a quinze dies després de l'inici de cada curs.

La realització dels cursos està supeditada al nombre d’inscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits per a cursos de llengua general o deu en el cas de cursos de conversa o específics.

Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

  Documentació

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

  • Document d'identitat.
  • Còpia del certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).
  • Acreditació de la vinculació amb la UdL, si escau.
  • Estudiants i PDI de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): matrícula del curs 2019-2020 i acreditació de la condició de PDI.
  • Estudiants de centres propis de la UdL: no cal presentar cap documentació acreditativa perquè l’Institut de Llengües ja disposa d’aquestes dades. No obstant això, es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
  • PDI en actiu de la UdL: no cal presentar cap documentació acreditativa, però abans de formalitzar la matrícula es comprovarà la vinculació actual. Es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
  •  PAS de la UdL: ha de seguir les indicacions del Servei de Personal.
  •  Membres Alumni UdL: carnet d'Alumni UdL en vigor.
  • Alumnat amb diversitat funcional: ha d'adjuntar els justificants que ho acreditinLa matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament i/o presentar la documentació requerida. En cas de no presentar aquesta documentació i/o no fer efectiu el pagament en el termini de dos dies hàbils a partir de la recepció de la butlleta de pagament, la matrícula queda automàticament anul·lada. En cas de renúncia, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula i canvis de grup.