Funcionament

 Descarregar Pdf

1. EL PLE

És el màxim òrgan de representació i decisió. Està integrat pels quinze membres nomenats o electes, amb veu i vot, més la persona que el president designi com a secretari o secretària, amb veu i sense vot.

President:

Sr. Delfí Robinat Català

Vocals:

 • Sr. Antonio Pujol González
 • Sra. Sílvia Falip Toló
 • Sr. Antoni Gelonch Viladegut
 • Sr. Óscar Uceda Márquez
 • Sr. José Luis Aguilà Barranco
 • Sra. Cristina Rodríguez Vila
 • Sra. Rosa Eritja Casadellà
 • Sr. Jaume Saltó Albareda
 • Sr. Joan Gilart Escuer
 • Sr. Josep M. Moragues Serna
 • Dr. Roberto Fernández Díaz
 • Sr. Josep Maria Sentís Suñé
 • Dra. M. Teresa Areces Piñol
 • Dra. Montserrat Casanovas Català
 • Representant de l'estudiantat
 • Sra. Teresa Parache Maurín

Secretària:

 • Sra. Conxita Villar Mir

2. LES COMISSIONS

El govern del Consell correspon al Plenari, però aquest pot establir les comissions que consideri oportunes perquè, en cada cas, puguin actuar per delegació o com a ponència informativa. El president o presidenta del Consell Social i el rector o rectora són membres de totes les comissions.

Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials

Portaveu:    Sr. Josep Maria Sentís Suñé

Vocals:        Sra. Sílvia Falip Toló

                  Sra. Rosa Eritja Casadellà

                  Sr. Antonio Pujol González

Secretària:  Sra. Conxita Villar Mir

 

Comissió Comunitat Universitària

Portaveu:    Dra. M. Teresa Areces Piñol,

Vocals:        Dra. Montserrat Casanovas Català

                  Sr. Antonio Pujol González

                  Sr. Josep Maria Sentís Suñé

                  Sra. Teresa Parache Maurín

                  Representant de l'estudiantat

Secretària:  Sra. Conxita Villar Mir

 

Comissió Qualitat i Acreditació

Portaveu:    Sra. Rosa Eritja Casadellà

Vocals:        Dra. M. Teresa Areces Piñol

                  Dra. Montserrat Casanovas Català

                  Sra. Sílvia Falip Toló,

                  Sr. Jaume Saltó Albareda

                  Sr. Josep M. Moragues Serna

Secretària:  Sra. Conxita Villar Mir

 


3. FÒRUM DE PARTICIPACIÓ

D'acord amb l'article 87 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el Consell Social pot constituir un fòrum a fi de promoure la participació i l'assessorament de les persones, les institucions i les entitats associatives, cíviques, culturals, professionals, econòmiques, laborals, socials i territorials que, per llurs competències, activitats, coneixements o experiències, puguin contribuir a complir millor les funcions del Consell Social.

   Darrera modificació: