Escola de Doctorat

rectorat001

L'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida es constitueix com a centre d'educació superior amb la missió d'organitzar les activitats acadèmiques i administratives al voltant dels estudis de doctorat, de manera que es garanteixi la qualitat de l'oferta acadèmica i l'eficàcia en la gestió per al foment de l'excel·lència en la recerca, així com la col·laboració interuniversitària i amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d'R + d + I públics i privats, nacionals i estrangers, d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial Decret 99/2011.

L'Escola de Doctorat organitza el conjunt d'activitats que condueixen a l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol de doctor dins dels programes de doctorat.

  Estratègia

Pla Estratègic i General de Recerca

 Pla Estratègic de la UdL

 

  Estructura

Comité Direcció

Comissió Permanent

Comissions Acadèmiques

  Sistema de qualitat

Manual de Qualitat i

Procediments