Tarifes de personal

 Descarregar pdf

Tarifa extraordinària de l'ús d'espais


Atès que fins a l'entrada en vigor del Reglament per a la Gestió dels Espais de la UdL, en el pressupost anual s'establien les tarifes a cobrar per la prestació de serveis extraordinaris del personal.

Atès que els preus fixats fins el 2005 no incloien la seguretat social, de la qual se n'ha fet càrrec la UdL, i que únicament corresponen a les retribucions extraordinàries del personal que realitza el servei extraordinari.

Atès que l'art 7.2.1 del Reglament per a la Gestió dels Espais aprovat pel Consell de Govern de 23 de setembre de 2005, estableix que la tarifa extraordinària és aquella que es repercuteix als usuaris interns i externs que realitzin qualsevol tipus d'activitat fora de l'horari d'obertura oficial, motiu pel qual cal determinar tarifes, fins ara no regulades, com serveis de tècnics informàtics, neteja o vigilància.

Atès tot l'exposat, es proposa l'adopció del següent acord:

Primer. Aprovar les tarifes corresponents als serveis que conformen la tarifa extraordinària:

 

  Personal: Jornada de fins a 3 hores  Jornada de 7 hores
  Auxiliar de serveis
  i Adjunt al responsable de serveis
94,69 € 165,70 €
  Responsable de Serveis Comuns 165,70 € 218,96 €
  Tècnic informàtic 153,87 € 207,13 €

  

  Climatització i despeses de manteniment ** : Tarifa
  Sala d'actes de l'Edifici del Rectorat, Auditori del Centre de Cultures (Campus de Cappont) i Sala Víctor Siurana 361,49 €
  Aules grans > 80 places i altres sales d'Actes 116,61 €
  Aules < 80 places 110,78 €

   ** Quantitat mínima a comptabilitzar per l'us d'aquests espais. També s'aplicarà aquesta tarifa en la bonificació per espais.
 

  Vigilància: Tarifa
  Servei diürn 22,79 €/h
  Servei nocturn 25,15 €/h


  Neteja de l'espai: Tarifa
  Sala d'actes de l'Edifici del Rectorat, Auditori del Centre de Cultures (Campus de Cappont) i Sala Víctor Siurana 78,12 €
  Resta d'aules 39,06 €

 

Segon. Traslladar el present acord al Consell Social de la UdL per a la seva aprovació.

   Darrera modificació: